p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Yanık merkezimizde takip ettiğimiz inhalasyon yanığı olgularında, klinik, radyolojik ve bronkoskopik değerlendirme [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 111-117 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.99233

Yanık merkezimizde takip ettiğimiz inhalasyon yanığı olgularında, klinik, radyolojik ve bronkoskopik değerlendirme

Sevda Şener Cömert1, Hakan Acar2, Coşkun Doğan1, Benan Çağlayan1, Ali Fidan1
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği,İstanbul
2Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi, İstanbul

Amaç: İnhalasyon yanığı olgularında,klinik,radyolojik ve bronkoskopik bulgular temelinde inhalasyon hasarını,pulmoner komplikasyonları ve mortalite ile ilişkili faktörleri ortaya koymak.Gereç ve yöntem: 2009 Ocak-2010 Ocak tarihlerinde,hastanemiz yanık merkezi yoğun bakım ünitesinde yatan,bronkoskopi ile inhalasyon yanığı tanısı konulan olgular dahil edildi.Hastaların demografik bulguları,yanık şekli,yanık yüzdesi,klinik ve laboratuvar özellikleri,1.ve 5.yatış günündeki akciğer grafisi bulguları ve bronkoskopik lezyon türleri dosyalarından elde edildi.Bronkoskopik bulgular sınıflandırıldı,her hastadaki bronkoskopik skor hesaplandı.Kaybedilen hastalar ile iyileşerek taburcu olan hastalardaki klinik,laboratuar,radyolojik bulguların özellikleri ve sıklığı,yoğun bakımdaki yatış süresi,bronkoskopik skorlar birbirleriyle karşılaştırılarak mortalite ilişkili olabilecek faktörler araştırıldı.İstatistiksel değerlendirmeler için ki-kare, fisher exact test ve Mann Whitney-U testi kullanıldı.Bulgular: Yaş ortalamaları 40.1±3.4 olan,4’ü kadın toplam 29 hasta çalışmaya alındı.Hastaneye yatış gününde olgularımızın %41.3’ünde,yatışın 5.gününde ise %65.5’inde radyolojik anormallik saptanmıştır.Bronkoskopi,olguların %100’ünde tanı koydurucu olmuştur.Bronkoskopik bulgular değerlendirildiğinde 29 olgunun 25’inde hiperemi,ödem,erozyon,ülserasyon,nekroz gibi mukozal lezyonlar,7’sinde ise trakeobronşial ağaçta karbon partikülü(is) birikimi saptanmıştır.Çalışmamızda bronkoskopiye bağlı komplikasyon görülmedi.Kaybedilen 24 hasta ile iyileşen hastalar karşılaştırıldığında kaybedilen hastalarda yanık yüzdesinin daha yüksek(%20.4-%48.5,p=0.003),yoğun bakım yatış süresinin daha uzun(ort.7.0–13.7 gün,p= 0.037)olduğu saptanmıştır.Kaybedilen hastalarda 5.günde radyolojik anormallik ve ARDS %79.1 ve %50 oranında görülürken,iyileşen hastaların hiçbirinde ARDS ve 5.gün akciğer grafisinde patoloji olmadığı saptanmıştır(p<0.05).Sonuç: Kutanöz yanık olgularında birlikte var olan inhalasyon yanığı yüksek oranda pulmoner komplikasyonlara neden olmakta ve mortaliteyi arttırmaktadır.Tanı için erken dönemde bronkoskopi yapılması ve bu hastaların yakın takibi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: bronkoskopi, inhalasyon yanığı, mortalite, yanık

Clinical, radiological and bronchoscopic evaluation of inhalation injury cases treated at the burn center

Sevda Şener Cömert1, Hakan Acar2, Coşkun Doğan1, Benan Çağlayan1, Ali Fidan1
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital Department Of Pulmonary Diseases,Istanbul,Turkey
2Dr.Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital Burn Center, Istanbul, Turkey

Aim: To introduce inhalation injury,pulmonary complications and mortality related factors on the basis of clinical,radiological and bronchoscopic findings at patients with inhalation burns.Material-method: Between January2009-January2010,patients hospitalized at intensive care unit of burn center,who were diagnosed as inhalation burn and bronchoscopy was performed were included.Demographic findings,burn type,burn percentage,clinical-laboratory features,chest x-ray findings on the first and fifth day,bronchoscopic lesions were obtained from files.Bronchoscopic findings were classified,bronchoscopic score for each patient was calculated.Clinical,laboratory,radiological findings,length of stay at intensive care unit,bronchoscopic score of patients who were discharged and were exitus were compared with each other and mortality related factors were investigated.Results: 29patients with mean age of 40.1±3.4were included.Radiological abnormalities were found at 41.3% and 65.5% of patients at first day and fifth day of hospitalization,respectively.There were no complications related to bronchoscopy. Percentage of burn and duration of stay in intensive care were higher at patients who were died than discharged patients;(%20.4-%48.5,p=0.003)(mean: 7.0-13.7days,p=0.037),respectively.Patients who were died showed 79.1% radiological abnormality and 50% ARDS on fifth day of hospitalization.There were no pathologic findings on chest x-ray and ARDS wasn’t observed on fifth day at patients who were discharegd(p<0.05).Conclusion: Inhalation burns existing in patients with cutaneous burns, causes high percentage of pulmonary complications and increases mortality.Bronchoscopy has to be performed early for diagnosis and close follow-up of these patients is necessary.

Keywords: bronchoscopy, inhalation injury, mortality, burn

Sevda Şener Cömert, Hakan Acar, Coşkun Doğan, Benan Çağlayan, Ali Fidan. Clinical, radiological and bronchoscopic evaluation of inhalation injury cases treated at the burn center. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 111-117

Sorumlu Yazar: Sevda Şener Cömert, Türkiye
Makale Dili: Türkçe