p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Sıçanlarda seruleinle deneysel olarak oluşturulan akut pankreatitte alfa lipoik asitin faydalı etkileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 383-389 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.99835

Sıçanlarda seruleinle deneysel olarak oluşturulan akut pankreatitte alfa lipoik asitin faydalı etkileri

Nuriye Esen Bulut1, Erkan Özkan2, Osman Ekinci3, Ender Dulundu2, Ümit Topaloğlu2, Ahmet Özer Şehirli4, Feriha Ercan5, Göksel Şener4
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,5. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, sıçanlarda seruleinle deneysel olarak oluşturulan akut pankreatit (AP) modelinde alfa lipoik asitin (ALA) kan biyokimyasal parametreleri ve doku düzeyindeki etkileri araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Her biri 8 sıçandan oluşan 3 grup oluşturuldu. Grup 1: Kontrol; Grup 2: Seruleinle pankreatit oluşturulup salin verilen grup; Grup 3: Seruleinle pankreatit oluşturulup ALA verilen grup. AP intraperitoneal olarak 20 µg/kg dozunda seruleinin 1’er saat aralıklarla 4 defa verilmesiyle oluşturuldu. Son serulein dozundan 12 saat sonra hayvanlar dekapite edildi. Kan amilaz, lipaz, interlökin (IL)-1ß, tümör nekroz faktör (TNF)-alfa düzeyleri, pankreas doku glutatyon (GSH), malondialdehid (MDA), miyeloperoksidaz (MPO) ve Na+-K+-ATPase aktivitesi belirlendi. Ayrıca pankreas doku örnekleri histopatolojik olarak mikroskopta değerlendirildi.
BULGULAR
Seruleinle pankreatit oluşturulan grupta kan amilaz, lipaz, IL-1ß, TNF-alfa düzeyleri, doku MDA, MPO düzeyleri anlamlı derecede artarken, doku GSH ve Na+-K+-ATPase aktivitesi anlamlı derecede azaldı. ALA tedavisiyle bu değerlerde ve histopatolojide tersine değişiklikler, düzelme ve iyileşme görüldü.
SONUÇ
Mevcut bulgular ALA tedavisinin, pankreasta oluşabilecek serbest radikallerin neden olduğu organ ve fonksiyon bozukluğunu önleyerek morbidite ve mortaliteyi önemli oranda azaltabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, alfa lipoik asit; serulein; sitokinler; serbest oksijen radikalleri.

Beneficial effects of alpha lipoic acid on cerulein-induced experimental acute pancreatitis in rats

Nuriye Esen Bulut1, Erkan Özkan2, Osman Ekinci3, Ender Dulundu2, Ümit Topaloğlu2, Ahmet Özer Şehirli4, Feriha Ercan5, Göksel Şener4
1Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, General Surgery Clinic, Istanbul
2Haydarpasa Numune Training And Research Hospital,5 Th General Surgery Clinic, Istanbul
3Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Anesthesia And Reanimation Clinic, Istanbul
4Marmara University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmacology, Istanbul
5Marmara University, Faculty Of Medicine, Department Of Histology And Embryology, Istanbul

BACKGROUND
The present study aimed to determine the effects of alpha lipoic acid (ALA) on blood and tissue biochemical parameters, as well as tissue histopathology, in an experimental rat model of cerulein-induced acute pancreatitis (AP).
METHODS
Three groups consisting of eight rats each were used, as follows: Group 1, controls; Group 2, cerulein-induced pancreatitis group treated with saline; and Group 3, cerulein-induced pancreatitis group treated with ALA. AP was induced by intraperitoneal administration of cerulein (20 µg/kg) 4 times at 1-hour intervals. The animals were decapitated 12 hours after the last dose of cerulein. Blood amylase, lipase, interleukin (IL)-1ß, and tumor necrosis factor (TNF)-α levels, pancreas tissue glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) levels, as well as myeloperoxidase (MPO) and Na+-K+-ATPase activity were measured. Pancreatic tissue samples were also evaluated histopathologically under a light microscope.
RESULTS
While plasma amylase, lipase, IL-1ß, and TNF-α levels, and tissue MDA and MPO levels significantly increased in rats with cerulean-induced AP, tissue GSH and Na+-K+-ATPase activity significantly reduced. These changes were reversed and improved with ALA treatment.
CONCLUSION
Our findings suggest that ALA may significantly reduce morbidity and mortality by preventing organ dysfunction induced by free radicals in the pancreas.

Keywords: Acute pancreatitis, alpha lipoic acid; cerulein; cytokines; free oxygen radicals.

Nuriye Esen Bulut, Erkan Özkan, Osman Ekinci, Ender Dulundu, Ümit Topaloğlu, Ahmet Özer Şehirli, Feriha Ercan, Göksel Şener. Beneficial effects of alpha lipoic acid on cerulein-induced experimental acute pancreatitis in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 383-389

Sorumlu Yazar: Erkan Özkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce