p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Traditional Kehr’s sign: Left shoulder pain related to splenic abscess [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 87-88 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.04874

Traditional Kehr’s sign: Left shoulder pain related to splenic abscess

Secgin Soyuncu, Fırat Bektaş, Yildiray Cete
Department Of Emergency Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Kehr’s sign was originally described by the German surgeon Hans Kehr (1862-1916). It is a classical example of referred pain: irritation of the diaphragm is signaled by the phrenic nerve as pain in the area above the clavicle. We present a case of a 21-year-old woman admitted to the emergency department with the chief complaint of left shoulder pain related to splenic abscess.

Keywords: Kehr’s sign, referred pain; splenic abscess.

Geleneksel Kehr bulgusu: Splenik apseye bağlı sol omuz ağrısı

Secgin Soyuncu, Fırat Bektaş, Yildiray Cete
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya

Kehr bulgusu ilk olarak Alman cerrah Hans Kehr (1862–1916) tarafından tanımlanmıştır. Kehr bulgusu yansıyan ağrının klasik bir örneğidir. Diyafram irritasyonu klavikulanın üzerindeki bir bölgede ağrı duyusu olarak frenik sinir tarafından oluşturulur. Acil servise sol omuz ağrısı nedeniyle başvuran ve splenik apse tanısı konulan 21 yaşındaki kadın olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Kehr işareti, yansıyan ağrı; dalak apsesi.

Secgin Soyuncu, Fırat Bektaş, Yildiray Cete. Traditional Kehr’s sign: Left shoulder pain related to splenic abscess. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 87-88

Corresponding Author: Fırat Bektaş, Türkiye
Manuscript Language: English