p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Features of Traffic Accidents Occurred in Aydin Province between 2005 and 2011 [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 353-358

Features of Traffic Accidents Occurred in Aydin Province between 2005 and 2011

Musa Dirlik1, Başak Çakır Bostancıoğlu2, Tülay Elbek1, Bedir Korkmaz1, Füsun Çallak Kallem1, Berk Gün3
1Department Of Forensic Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
2Ministry Of Justice, Forensic Medicine İnstitution, Antakya
3Ministry Of Justice, Forensic Medicine İnstitution, İzmir

BACKGROUND
In this study, it was aimed to analyze the traffic accidents with postmortem examinations and autopsies.

METHODS
From the 1815 forensic autopsies reports of 334 traffic accidents were searched. Features like, scene of accident, type of accident, type of vehicles involved in the accident, year, season, day and hour of the accident, location of the victims in the traffic, concomitant orthopedic injuries, whether autopsy was performed or not, and cause of death were investigated.
RESULTS
Among 1815 forensic death cases observed cause of death was determined to be traffic accidents in 334 (18.4%) cases. Male cases accounted 84.1%, and male/female ratio was 5.3/1. From reports 32.6% of the accidents happened in summer and most commonly during holidays (33%). The accident rate happened in the city center was 35.3% and 32.9% of te cases died because of the pedestrian collision and it was determined that the most injured person was the driver. As the cause of the traffic accidents, automobiles were the lead.

CONCLUSİON

It is realized that traffic-accident related deaths have a substantial place among forensic deaths and continues to be an important public health problem. It is conspicuous that enhancing public education on traffic safety, increasing traffic management and control measures.

Key words: traffic accidents, forensic medicine, autopsy.

Keywords: traffic accidents, forensic medicine, autopsy

2005-2011 yıllarında Aydın ilindeki trafik kazalarının özellikleri

Musa Dirlik1, Başak Çakır Bostancıoğlu2, Tülay Elbek1, Bedir Korkmaz1, Füsun Çallak Kallem1, Berk Gün3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Aydın
2Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Antakya
3Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Grup Başkanlığı, İzmir

AMAÇ
Bu çalışmada, ölü muayene veya otopsisi yapılan trafik kazalarının irdelenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Adli nitelikli 1815 ölüm olgusu arasından, trafik kazası nedeniyle ölen 334 olgu seçilmiştir. Seçilen olgularda olay yeri, kaza türü, kazaya karışan araçların cinsi, yıllar, mevsimler, günler ve saatle ile olan ilişkisi, kurbanların trafikteki konumları, birlikte olan ortopedik yaralanmaları, otopsi yapılıp yapılmadığı ve ölüm nedenleri araştırılmıştır.
BULGULAR
Çalışmanın kapsadığı 1815 adli ölüm olgusunun %18.4’ünün ölüm sebebi trafik kazası idi. Olguların %84.1’i erkek ve E/K oranı 5.3/1 olduğu saptanmıştır. Kazaların en sık 109 (%32.6)’olgu ile yaz aylarında ve en çok tatil günlerinde olduğu saptandı., Araç dışı trafik kazalarının şehir içinde daha sık görüldüğü, ölümlü kazaların ise en çok yayalara çarpma sonucu meydana geldiği ve kazalarda otomobillerin birinci sırada olduğu saptandı.
SONUÇ
Trafik kazasına bağlı ölümlerin önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiği anlaşıldığından, trafik güvenliği eğitiminin güçlendirilmesi, trafik yönetim ve kontrol önlemlerinin artırılması gibi konulara verilen önemin arttırılarak devam etmesi uygun olacaktır.
Anahtar sözcükler: trafik kazaları, adli tıp, otopsi.

Anahtar Kelimeler: trafik kazaları, adli tıp, otopsi

Musa Dirlik, Başak Çakır Bostancıoğlu, Tülay Elbek, Bedir Korkmaz, Füsun Çallak Kallem, Berk Gün. Features of Traffic Accidents Occurred in Aydin Province between 2005 and 2011. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 353-358

Corresponding Author: Musa Dirlik, Türkiye
Manuscript Language: English