p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The efficacy of continuous lumbar drainage in post-traumatic cerebrospinal fluid fistulas [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 784-788 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.26446

The efficacy of continuous lumbar drainage in post-traumatic cerebrospinal fluid fistulas

Alparslan Kırık, Soner Yaşar
Department of Neurosurgery, Health Sciences University, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: This study aims to investigate the clinical outcomes of patients who underwent closed continuous lumbar drainage (CLD) for post-traumatic cerebrospinal fluid (CSF) fistula and to compare with those of non-traumatic patients.
METHODS: The data of patients who were treated in the department of neurosurgery between January 2018 and December 2019 and underwent CLD were analyzed. The diagnosis, demographic characteristics, CSF results and clinical outcomes of these patients were evaluated. The outcomes of the patients with dura defect and CSF fistula due to trauma were compared with patients who underwent CLD for other diagnoses.
RESULTS: In this study, 45 patients underwent CLD for 51 times. The mean age was 38.84 years, and 27 (60%) of the patients were male. Seven (15.55%) patients underwent CLD due to post-traumatic CSF fistula and 38 patients after tumor or malformation surgery. While five patients developed CSF fistula due to dura defect after gunshot injury, two patients developed CSF fistula secondary to motor vehicle accident. Staphylococcus Epidermidis was isolated in one patient among post-traumatic CSF fistula patients while Serratia Marcescens was isolated in patients with CSF fistula secondary to posterior fossa tumor surgery. While none of the seven patients died during the follow-up period in post-traumatic group, one of the 38 patients with CLD secondary to tumor surgery was lost due to sepsis in the follow-up period.
CONCLUSION: CLD in post-traumatic CSF fistulas is a safe and effective treatment method. Especially in patients with gunshot wounds, CLD should be performed before revision surgery in the treatment of CSF fistula. Studies with different parameters are needed in larger trauma populations.

Keywords: Cerebrospinal fluid fistula, continuous lumbar drainage; trauma; tumor.

Posttravmatik beyin omurilik sıvısı fistüllerinde kontinü lomber drenajın etkinliği

Alparslan Kırık, Soner Yaşar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Kliniğimizde yatırılarak kontinü lomber drenaj (KLD) uygulanan posttravmatik beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü olan hastaların klinik sonuçlarını araştırmak ve bunu non-travmatik nedenlerle KLD uygulanan hastalarla karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2018–Aralık 2019 tarihleri arasında beyin ve sinir cerrahisi kliniğine yatırılan ve KLD takılan hastaların dosyası incelendi. Bu hastaların tanısı, demografik özellikleri, BOS sonuçları ve klinik sonuçları değerlendirildi. Travma nedeniyle dura defekti ve BOS fistülü olan hastaların sonuçları diğer sebeplerle BOS fistülü olan ve lomber drenaja alınan hastalarla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 45 hastaya 51 kez KLD uygulandı. Hastalardaki yaş ortalaması 38.84 yıl olup hastaların 27’si (%60) erkek idi. Yedi (%15.55) hastaya posttravmatik BOS fistülü nedeniyle, 38 hastaya ise tümör veya malformasyon cerrahisi sonrası KLD uygulandı. Beş hastada ateşli silah yaralanması (ASY) sonrası dura defektine bağlı BOS fistülü gelişmiş iken iki hastada trafik kazası sonrası BOS fistülü gözlenmiştir. Staphylococcus epidermidis posttravmatik BOS fistülü olan bir hastada, Serratia marcescens ise posterior fossa tümörüne sekonder BOS fistülü olan hastada üremiştir. Posttravmatik KLD uygulan yedi hastadan hiçbirisi takip sürecinde ölmemiş iken tümörlere bağlı KLD uygulan hastalarda bir tanesi takip sürecinde sepsisden dolayı kaybedilmiştir.
TARTIŞMA: Posttravmatik BOS fistüllerinde KLD uygulaması güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle ateşli silah yaralanmalı hastalarda BOS fistülünün tedavisinde revizyon cerrahisi yapılmadan önce mutlaka KLD uygulanmalıdır. Daha geniş travma gruplarında daha farklı parametreler ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Beyin omurilik sıvısı kaçağı, kontinü lomber drenaj; travma; tümör.

Alparslan Kırık, Soner Yaşar. The efficacy of continuous lumbar drainage in post-traumatic cerebrospinal fluid fistulas. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 784-788

Corresponding Author: Alparslan Kırık, Türkiye