p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparative results of percutaneous cannulated screws, dynamic compression type plate and screw for the treatment of femoral neck fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 65-70 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.33427

Comparative results of percutaneous cannulated screws, dynamic compression type plate and screw for the treatment of femoral neck fractures

Tolga Kaplan1, Burak Akesen2, Burak Demirağ2, Sadık Bilgen2, Kemal Durak2
1Medical Park Hospital, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Bursa
2Uludag University Medical School, Department Of Orthopaedic Surgery, Bursa.

BACKGROUND
The purpose of this study was to compare the period of union, functional outcomes and complications of patients with femoral neck fracture treated with percutaneous cannulated screws versus dynamic hip screw (DHS).
METHODS
Sixty-six patients with femoral neck fracture were treated with percutaneous cannulated screws (n=33) or with DHS (n=33) between August 1999 and October 2003. Functional outcome was measured using Harris Hip Score, and period of union, amount of bleeding and complications were also recorded.
RESULTS
The period of union and functional outcomes were not different between the two groups. Risk of avascular necrosis (AVN) was associated mainly with the grade of fracture displacement. In the percutaneous cannulated screw group, duration of surgery was shorter and blood loss was less than in the other group.
CONCLUSION
There was no superiority between cannulated screws and DHS according to union times and functional results. Risk of AVN is related to the degree of displacement. However, a prospective randomized study is needed to determine the outcome of each technique for patients suffering similar displacement rates.

Keywords: Dynamic hip screw, fractures of the femoral neck; percutaneous; cannulated screw.

Femur boyun kırıklarının tedavisinde perkütan kanüle vida, dinamik kompresyon plak ve vidanın karşılaştırmalı sonuçları

Tolga Kaplan1, Burak Akesen2, Burak Demirağ2, Sadık Bilgen2, Kemal Durak2
1Medical Park Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Bursa.

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, perkütan kanüle vida veya dinamik kalça vidası (DKV) ile tedavi edilen femur boyun kırıklı hastaların kaynama süresi, fonksiyonel sonuçlar ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ağustos 1999 ile Ekim 2003 tarihleri arasında femur boyun kırığı bulunan altmış altı hasta perkütan kanüle vida (n=33) veya DKV (n=33) ile tedavi edildi. Fonksiyonel sonuçlar Harris kalça skoru ile değerlendirildi. Çalışmada ayrıca kayanama süreleri, kanama miktarı ve komplikasyon oranı ölçüldü.
BULGULAR
Kaynama süreleri ve fonksiyonel sonuçlar açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Avasküler nekroz riski en çok kırığın kayma miktarı ile ilişkili bulundu. Perkütan kanüle vida uygulanan grupta ameliyat süresi ve kanama miktarı anlamlı olarak daha düşük bulundu.
SONUÇ
Kayanama süresi ve fonksiyonel sonuç açısından perkütan kanüle vida ve DKV uygulamarının birbirlerine üstünlüğü bulunmamaktadır. Avasküler nekroz riski kırığın kayma miktarı ile ilişkilidir. Bununla birlikte aynı kayma miktarı bulunan hastlarda iki tekniğin birbirleri ile karşılaştırılması için prospektif randomize bir çalışma gereksinimi vardır.

Anahtar Kelimeler: Dinamik kalça vidası, femur boyun kırığı; perkütan; kanüle vida.

Tolga Kaplan, Burak Akesen, Burak Demirağ, Sadık Bilgen, Kemal Durak. Comparative results of percutaneous cannulated screws, dynamic compression type plate and screw for the treatment of femoral neck fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 65-70

Corresponding Author: Burak Akesen, Türkiye
Manuscript Language: English