p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Radial nerve injuries and ourcomes: Our surgical experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-34576 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.34576

Radial nerve injuries and ourcomes: Our surgical experience

Nail Cağlar Temiz, Adem Doğan, Alparslan Kırık, Soner Yaşar, Mehmet Ozan Durmaz, Ahmet Murat Kutlay
Department Of Neurosurgery, University Of Health Sciences, Gulhane Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

Background: The aim of this study was to retrospectively evaluate patients who underwent surgery in our department for radial nerve lesions in terms of surgical outcomes.
Methods: Thirty-eight patients were admitted to our department with radial nerve lesion. Twenty-seven of the patients had entrapment neuropathy and 11 had radial nerve injury secondary to other traumas. Various factors such as surgical results, time to surgical intervention, injury mechanism, and reconstruction technique were analyzed.
Results: In all of 27 patients who were operated for radial nerve entrapment neuropathy, a complete improvement in wrist dorsal flexion was detected at postoperative third month. Seven of the 11 patients who were operated for radial nerve lesion had different degrees of improvement in wrist dorsal flexion at the postoperative third month. Two of the seven patients underwent anastomosis using a sural nerve graft. The recovery rate in our series was 89%. Three of the 4 patients who did not recover after the radial nerve injury were the patients who were operated within the first month after the trauma.
Conclusion: Better functional results were obtained in the postoperative period in patients who were operated after the first month, underwent internal neurolysis and used a short nerve graft for anastomosis in the radial nerve lesions. In patients with entrapment neuropathy, the earliest surgery revealed satisfactory results in the postoperative period.

Keywords: Radial nerve, entrapment neuropathy, neurolysis, nerve lesion

Radial sinir yaralanmaları ve sonuçları: Cerrahi deneyimimiz

Nail Cağlar Temiz, Adem Doğan, Alparslan Kırık, Soner Yaşar, Mehmet Ozan Durmaz, Ahmet Murat Kutlay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı merkezimizde radial sinir lezyonu nedeniyle cerrahi müdahale yapılan hastaları cerrahi sonuçları açısından retrospektif olarak değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Merkezimize radial sinire ait disfonksiyon bulguları ile 38 hasta başvurmuştu. Hastaların 27’sinde radial sinirin tuzak nöropatisi, 11 tanesinde ise farklı nedenlere bağlı radial sinir yaralanması mevcuttu. Cerrahi sonuçlar, cerrahi müdahaleye kadar geçen süre, yaralanma mekanizması, rekonstrüksiyon şekli gibi çeşitli faktörler çalışmamızda analiz edildi.
Bulgular: Radial sinir tuzak nöropatisi nedeniyle opere edilen 27 hastanın tamamında postoperatif 3.ayda el bileği dorsal fleksionda tamamen düzelme saptandı. Radial sinir hasarı nedeniyle opere edilen 11 hastanın 7 tanesinde postoperatif üçüncü ayda el bileği dorsal fleksionda değişik derecelerde düzelme saptandı. Yedi hastanın iki tanesinde sural sinir grefti kullanılarak anastomoz yapılmıştır. Tüm vakalarımızda iyileşme oranı %89 olarak değerlendirildi (34 hasta). Radial sinir yaralanması sonrası opere edilen hastalardan iyileşmeyen 4 hastanın üç tanesi yaralanma sonrası ilk bir ay içerisinde opere edilen hastalardı.
Sonuç: Radial sinir lezyonlarında ilk bir ay sonrasında opere edilen, internal nörolizis yapılan ve anastomoz için kısa sinir grefti kullanılan hastalarda postoperatif dönemde daha iyi fonksiyonel sonuçlar elde edildi. Tuzak nöropati ile başvuran hastalarda ise en erken zamanda yapılan cerrahi postoperatif dönemde yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Radial sinir, tuzak nöropati, nörolizis, sinir lezyonuCorresponding Author: Nail Cağlar Temiz, Türkiye