p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Lightning-strike-induced acute lung injury: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 198-201 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.41861

Lightning-strike-induced acute lung injury: a case report

Melahat Uzel Şener1, Ali Demir2, Alp Şener3
1Department of Chest Disease, University of Health Sciences Ankara Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicana Health Group, İstanbul-Turkey
3Department of Emergency Medicine, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

Lightning strike is an environmental electrical injury with high rates of morbidity and mortality. Lightning strike injuries are also considered to be high-voltage injuries. Respiratory injuries associated with lightning strikes include pulmonary edema, pulmonary contusion, acute respiratory distress syndrome, and pulmonary hemorrhage. In addition to direct damage, the affected patients are also exposed to secondary trauma; similarly, many other mechanisms associated with lightning injury have the same risk. It will therefore always be a rational approach to evaluate patients as multiple trauma patients. In this case report, a 19-year-old patient was admitted to the emergency department with amnesia, disorientation, shortness of breath, abdominal pain complaints and lung contusion, and myopathy signs as a result of a lightning strike in open terrain. The patient had a blood pressure of 80/50 mmHg, a heart rate of 110/min, and oxygen saturation of 85%. Bilateral lung contusion and pleural effusion were detected on the computerized tomography of the thorax. In addition, global cardiac hypokinesia and the 20%–25% ejection fraction were detected on echocardiography. The central nervous system and abdominal scans were normal. The patient was admitted to the intensive care unit and treated with supportive oxygen, intravenous hydration, antibiotics, systemic steroids, and invasive cardiac monitoring. On the 10th day of admission to the hospital, the patient was discharged with clinical and radiological improvement. On the 20th day after discharge, tomography scans showed no thoracic pathologic findings.

Keywords: Environmental emergency, high-voltage injury; lightning strike; lung injury; myopathy.

Yıldırım çarpması kaynaklı akut akciğer hasarı: Olgu sunumu

Melahat Uzel Şener1, Ali Demir2, Alp Şener3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Medicana Sağlık Grubu, İstanbul, Türkiye
3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

Yıldırım çarpması, yüksek oranda morbidite ve mortaliteye sahip bir çevresel elektrik acilidir. Yıldırım çarpmasına bağlı yaralanmalar yüksek voltaj yaralanmaları olarak isimlendirilir. Yıldırım çarpmasıyla ilişkili solunumsal yaralanmalar arasında pulmoner ödem, pulmoner kontüzyon, akut solunum sıkıntısı sendromu ve pulmoner hemoraji sayılabilir. Yüksek voltajla ilişkili birçok farklı mekanizmada olduğu gibi direkt hasarın yanında bu hastalar sekonder travmalara da maruz kalmaktadır. Dolayısıyla hastaların multitravma hastası olarak değerlendirilmesi her zaman akılcı yaklaşım olacaktır. Bu yazıda, 19 yaşında bir hasta, açık arazide gerçekleşen yıldırım çarpmasına direkt maruziyet sonucu amnezi, oryantasyon bozukluğu, nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetleri, akciğer kontüzyonu ve miyopati bulguları ile acil servise başvurdu. Vital bulgularında; kan basıncı 80/50 mmHg, kalp hızı 110/dakika, oksijen satürasyonu %85 olarak ölçüldü. Hastanın akciğer tomografisinde iki taraflı akciğer kontüzyonu ve plevral effüzyon saptandı. Ayrıca hastanın yapılan ekokardiyografisinde global kardiyak hipokinezi ve %20–25 ejeksiyon fraksiyonu saptandı. Hastanın santral sinir sistemi ve abdominal görüntülemeleri doğaldı. Hasta, yoğun bakım ünitesine yatırıldı ve destek oksijen, intravenöz hidrasyon, antibiyotik, sistemik steroid ve invaziv kardiyak monitörizasyon ile tedavi ve takip edildi. Hastaneye yatırılmasının onuncu gününde klinik ve radyolojik iyileşme sağlanan hasta taburcu edildi. Taburculuk sonrası 20. günde çekilen tomografide toraksta patolojik bulgu kalmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Akciğer yaralanması, çevresel aciller; miyopati; yıldırım çarpması; yüksek voltaj yaralanması.

Melahat Uzel Şener, Ali Demir, Alp Şener. Lightning-strike-induced acute lung injury: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 198-201

Corresponding Author: Melahat Uzel Şener, Türkiye
Manuscript Language: English