p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Cranial and spinal injuries in motorcycle accidents: A hospital-based study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 167-171 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.46116

Cranial and spinal injuries in motorcycle accidents: A hospital-based study

Çağatay Özdöl1, Tolga Gediz1, Kamran Aghayev2
1Department of Neurosurgery, Antalya Training and Research Hospital, Antalya-Turkey
2Department of Neurosurgery, Biruni University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Injuries caused by motorcycle accidents have been reported in several studies with an examination from a general trauma point of view. However, to our knowledge, there is no detailed study specific to central nervous system injuries. This research was focused on central nervous system injuries associated with motorcycle accidents.
METHODS: The medical records of 540 patients who were admitted to the emergency department between 2008 and 2016 as the result of a motorcycle accident were retrospectively evaluated. Data were collected from electronic medical records, follow-up forms, and radiological images. Information on patient age, gender, type and site of injury, helmet use, alcohol level, Glasgow Coma Scale score on admission, length of stay in the intensive care unit and hospital, neurological status on discharge, and follow-up was collected and analyzed.
RESULTS: A total of 486 of 540 patients (90%) were male, 54 (10%) were female, and the mean age was 31±18 years (range: 2–85 years, median: 25 years). Cranial injuries were detected in 320 cases (59%). The distribution of cranial injuries was: epidural hemorrhage (12.6%), subdural hemorrhage (15.2%), depressed fracture (10.4%), linear fracture (23%), skull base fracture (5.5%), diffuse axonal injury (9.3%), subarachnoid hemorrhage (25.2%), intracerebral hemorrhage (13.5%), and contusion (26.3%). Spinal fractures were detected in 52 cases (9.6%). Twenty-two (4.07%) of the spinal fractures were observed in the cervical region, 10 (1.85%) in the thoracic region, and 20 (3.7%) in the lumbar region. The mean length of stay in the hospital was 8.2±4 days and 7 days in the intensive care unit. Sixty-eight patients (12.6%) died. Traumatic cranial entities other than linear fracture were associated with an elevated level of mortality. A Glasgow Coma Scale score of 6 or less was associated with significant mortality (68%).
CONCLUSION: A detailed report of motorcycle accident-associated central nervous system injuries is provided. The use of protective equipment, such as helmets, significantly reduced the rate of cerebral injury and death.

Keywords: Accident, head trauma, motorcycle; spine trauma; trauma.

Motosiklet kazalarında kafa ve omurga yaralanmaları: Hastane tabanlı bir çalışma

Çağatay Özdöl1, Tolga Gediz1, Kamran Aghayev2
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Antalya
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Motosiklet kazalarına bağlı yaralanmalar, genel travma açısından çeşitli çalışmalarda incelenmiştir. Bununla birlikte, merkezi sinir sistemi yaralanmalarına ilişkin ayrıntılı bir çalışma yoktur. Bu çalışma motosiklet kazaları ile ilişkili merkezi sinir sistemi yaralanmalarına odaklanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2008 ile 2016 yılları arasında motosiklet kazası nedeniyle acil servise başvuran 540 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Veriler elektronik tıbbi kayıtlardan, takip formlarından ve radyolojik görüntülerden elde edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yaralanma tipi ve yeri, kask kullanımı, alkol düzeyleri, Glasgow Koma Skorları, yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri, taburcu olurken ve takiplerde nörolojik durumları gibi bilgiler toplanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 540 olgunun 486’sı (%90) erkek, 54’ü (%10) kadın, yaş ortalaması 31±18 (dağılım 2–85, medyan 25) idi. Kraniyal yaralanmalar 320 olguda (%59) saptandı. Kraniyal yaralanmaların dağılımı şöyledir: Epidural kanama (%12.6), subdural hemoraji (%15.2), deprese kırık (%10.4), lineer kırık (%23), kafa tabanı kırığı (%5.5), diffüz aksonal yaralanma (%9.3), subaraknoid kanama (%25.2), intraserebral hemoraji (%13.5), kontüzyon (%26.3). Spinal kırıklar 52 olguda (%9.6) tespit edildi. Servikal bölgede 22 (%4.07) omurga kırığı, torasik bölgede 10 (%1.85) ve lomber bölgede 20 (%3.7) gözlendi. Hastanede kalış süresi yoğun bakımda ortalama 8.2±4 gün, ortalama yedi gündü. Altmış sekiz hasta (%12.6) hayatını kaybetti. Lineer kırık hariç diğer tüm kraniyal yaralanmalar yüksek mortalite ile ilşkiliydi. Ayrıca, 6 veya daha düşük Glasgow Koma Skorları, önemli mortalite (%68) ile ilişkilendirildi.
TARTIŞMA: Motosiklet kazalarının neden olduğu merkezi sinir sistemi yaralanmalarının ayrıntılı bir raporu verilmiştir. Kask gibi koruyucu ekipmanların kullanılması, beyin hasarı ve ölüm oranını önemli ölçüde azaltır.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, kaza, motosiklet; spinal travma; travma.

Çağatay Özdöl, Tolga Gediz, Kamran Aghayev. Cranial and spinal injuries in motorcycle accidents: A hospital-based study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 167-171

Corresponding Author: Çağatay Özdöl, Türkiye
Manuscript Language: English