p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison Of Early Surgery (Unroofing Curettage) And Elective Surgery (Karydakis Flap Technique) In Pilonidal Sinus Abscess Cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 366-370 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.62547

Comparison Of Early Surgery (Unroofing Curettage) And Elective Surgery (Karydakis Flap Technique) In Pilonidal Sinus Abscess Cases

Burhan Hakan Kanat1, Mehmet Buğra Bozan1, Fatih Mehmet Yazar1, Mesut Yur2, Fatih Erol1, Zeynep Özkan1, Seyfi Emir3, Aykut Urfalıoğlu4
1Training And Research Hospital, General Surgery Department, Elazığ, Turkey.
2Adıyaman State Hospital, General Surgery Department, Elazığ, Turkey.
3Namık Kemal University, Faculty Of Medicine, General Surgery Department, Tekirdağ, Turkey.
4Training And Research Hospital, Anesthesia Department, Elazığ, Turkey.

Purpose: To compare the effectiveness and success of early (acute) period local surgical intervention (unroofing-curettage) followed by dressing and secondary healing with the surgery performed in elective conditions (pilonidal sinus excision and Karydakis flap) following conventional abscess treatment (drainage-antibiotic therapy) in pilonidal sinus abscess cases.
Material and Method: Data of patients who had been treated for pilonidal sinus abscesses in our clinic between January 2012 and March 2013 were retrospectively analyzed. Those who had early surgery were determined as group S, and those who had elective surgery following drainage-antibiotic therapy were determined as Group K. Patients in both groups were compared in terms of age, gender, complications, recurrence rate and healing time. Patients were followed for an average of 14 months.
Results: Of the 53 patients included in the study, 28 were in Group S and 25 were in Group K. The mean age and gender distribution of both groups were similar and a significant difference was not found between the groups in terms of complication development and recurrence. However, there was a statistically significant difference between the groups in terms of treatment duration (p=0.02).
Conclusion: In treatment of acute pilonidal abscesses, the Karydakis method, following drainage-antibiotic therapy, is a preferable method due to its shorter treatment duration and higher patient comfort.

Keywords: pilonidal abscess, incision, drainage, antibiotic therapy, Karydakis

Pilonidal Sinüs Apse Olgularında Erken Cerrahi (Unroofıng-Küretaj) İle Elektif Cerrahinin (Karydakis Flep Tekniği) Karşılaştırılması

Burhan Hakan Kanat1, Mehmet Buğra Bozan1, Fatih Mehmet Yazar1, Mesut Yur2, Fatih Erol1, Zeynep Özkan1, Seyfi Emir3, Aykut Urfalıoğlu4
1Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Adıyaman Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adıyaman, Türkiye
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ
4Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç:
Pilonidal sinüs apse olgularında erken (akut) dönemde uygulan lokal cerrahi müdahale (unroofıng-küretaj) ve sonrasında pansuman takibi ve sekonder iyileşme ile apsenin klasik tedavisini takiben (drenaj-antibiyoterapi) elektif şartlarda uygulanan cerrahinin (pilonidal sinüs eksizyonu ve karydakis flep uygulama) etkinlik ve başarısını karşılaştırmak.
Gereç ve yöntem:
Ocak 2012 ile Mart 2013 tarihleri arasında kliniğimizde pilonidal sinüs apsesi nedeniyle tedavi uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Erken dönemde cerrahi uygulananlar Grup S, drenaj-antibiyoterapi sonrası elektif şartlarda cerrahi uygulananlar Grup K olarak belirlendi. Her iki gruptaki hastalar yaş, cinsiyet, komplikasyonlar, nüks oranları, iyileşme süreleri incelenerek karşılaştırıldı. Hastalar ortalama 14 ay takip edildi.
Bulgular:
Çalışmaya dâhil edilen 53 hastaları dağılımı Grup S (n=28) ve Grup K (n= 25) olduğu görüldü. Her iki grubun yaş ortalaması, cinsiyet dağılımı benzerdi ve komplikasyon gelişimi ve nüks açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Buna karşın tedavi süresi açısından arada istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p= 0.02).
Sonuç: Drenaj-antibiyoterapi sonrası karydakis yöntemi daha kısa tedavi süresi ve yüksek hasta konforu nedeniyle akut pilonidal apse tedavisinde tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal apse, insizyon, drenaj, antibiyoterapi, karydakis

Burhan Hakan Kanat, Mehmet Buğra Bozan, Fatih Mehmet Yazar, Mesut Yur, Fatih Erol, Zeynep Özkan, Seyfi Emir, Aykut Urfalıoğlu. Comparison Of Early Surgery (Unroofing Curettage) And Elective Surgery (Karydakis Flap Technique) In Pilonidal Sinus Abscess Cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 366-370

Corresponding Author: Fatih Mehmet Yazar, Türkiye
Manuscript Language: English