p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A case of seatbelt-induced mesenteric injury and delayed colon ischemia after a car accident [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 142-145 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.65357

A case of seatbelt-induced mesenteric injury and delayed colon ischemia after a car accident

Burak Çelik, Safa Toprak, Mesut Yeşilsoy, İbrahim Halil Özata
Department of General Surgery, Koc University School of Medicine, İstanbul-Türkiye

Trauma is the sixth leading cause of death globally and the leading cause of morbidity and mortality in young patients. Blunt bowel and mesenteric injuries are rare, occuring in only 1-5% of blunt abdominal traumas, and are associated with high morbidity and mortality. In this report, we present a case of a patient with sigmoid colon perforation due to ischemia caused by mesenteric injury, who was admitted to the hospital with abdominal pain two days after a car accident. A twenty-one-year-old man was admitted to the emergency department with abdominal pain and vomiting, having been involved in a car accident as a driver two days prior. Computed tomogra-phy revealed free air in the abdomen, originating from the perforation of the sigmoid colon wall, and free fluid in the pelvic area. The patient underwent immediate laparotomy. Exploration revealed a rupture in the sigmoid mesocolon, causing ischemia and perforation. Additionally, there was a rupture in the mesentery of the terminal ileum close to the ileocecal valve, but without ischemia. Partial sig-moid colon and ileal resections were performed, followed by colocolic anastomosis and double-barrel ileostomy. He was discharged in good health after a 20-day hospital stay. Thorough clinical examination and radiological evaluation can aid in detecting visceral injuries in trauma patients. Early recognition and repair of intestinal damage can prevent severe complications.

Keywords: Mesenteric injury, car accident, blunt trauma; perforation; seat belt.

Trafik kazası sonrası emniyet kemeri nedeniyle meydana gelen mezenter yaralanması ve gecikmiş kolon iskemisi

Burak Çelik, Safa Toprak, Mesut Yeşilsoy, İbrahim Halil Özata
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Travma, küresel olarak ölümlerin altıncı sebebi olup, genç hastalarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. Bağırsak ve mezenterin künt yaralanması karın travmalarının sadece %1-5'ini oluşturmakla birlikte yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Bu olgu sunumunda, trafik kazası sonrası emniyet kemeri nedeniyle mezokolon yaralanması gelişen ve sigmoid kolon iskemisi sonucu perforasyon gelişen bir hasta sunuldu. Yirmi bir yaşındaki erkek hasta 2 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası acil servise karın ağrısı ve kusma şikayetiyle başvurdu. Yapılan bilgisayarlı tomografide sigmoid kolon perforasyonundan kaynaklanan karın boşluğunda serbest hava ve pelvik bölgedeki serbest sıvı görüldü. Hasta tanısal laparotomi yapılmak üzere acil ameliyata alındı. Yapılan inceleme sonucu sigmoid kolon mezosunun yırtıldığı, iskemi ve perforasyona neden olduğunu görüldü. Ayrıca, iskemi olmadan ileoçekal valfe yakın terminal ileum mezenterinde bir yırtık daha saptandı. Kısmi sigmoid kolon ve ileal rezeksiyonlar, sırasıyla kolokolik anastomoz ve çift namlulu ileostomi ile gerçekleştirildi. Travma hastalarında detaylı klinik muayene ve radyolojik değerlendirme, visseral organ yaralanmalarının erken tanısında önemli rol oynamaktadır. Künt karın travmalı hastalarda izole mezenter yaralanmasını erken teşhis etmek peritonit bulguları geç ortaya çıkabileceği için zor olabilmektedir. Özellikle emniyet kemeri takan hastalarda, karın cildindeki kemer pozisyonuna uyan ekimoz bulguları emniyet kemeri yaralanması açısından uyarıcı olabilmektedir. İntestinal hasarın erken tanınması ve onarımı ciddi komplikasyonları önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Emniyet kemeri, künt travma, mezenter yaralanması; perforasyon; trafik kazası.

Burak Çelik, Safa Toprak, Mesut Yeşilsoy, İbrahim Halil Özata. A case of seatbelt-induced mesenteric injury and delayed colon ischemia after a car accident. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 142-145

Corresponding Author: Burak Çelik, Türkiye
Manuscript Language: English