p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Identification of complicated and non-complicated appendicitis: a new alvarado-based scoring system [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 101-106 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.70979

Identification of complicated and non-complicated appendicitis: a new alvarado-based scoring system

Arife Polat Düzgün1, Hikmet Pehlevan Özel2, Eda Şahingöz1, Tolga Dinç3
1Department of General Surgery, Ankara City Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, Mamak State Hospital, Ankara -Türkiye
3Department of General Surgey, University of Health Sciences, School of Medicine, Ankara City Hospital, Ankara -Türkiye

BACKGROUND: In the presence of non-complicated appendicitis, treatment typically involves a simple appendectomy and can even be managed medically. However, in cases of complicated appendicitis, surgery becomes more difficult, and the morbidity and mortality rates increase. This study aims to develop a method for recognizing complicated acute appendicitis operatively.
METHODS: This retrospective study developed a scoring system based on the Alvarado score. Several variables were scored in this new scoring system, including the Alvarado score, female gender, elevated direct bilirubin, increased appendicitis thickness, and the presence of complications as evidenced by imaging or appendicoliths.
RESULTS: The study included a total of 404 patients with a mean age of 38.50±12.94 years, all operated on for acute appendicitis. Of these, 45.8% were female. Complicated acute appendicitis was present in 25% of the patients. The presence of complicated acute appendicitis was identified with a sensitivity of 86.1% and a specificity of 90.4% in patients who scored 10.5 or above.
CONCLUSION: It is critical to identify perioperative and postoperative complications, provide appropriate patient counseling, and consider medical treatment when appropriate to diagnose acute complex appendicitis effectively. The new scoring system is an effective method for recognizing acute complicated appendicitis.

Keywords: Alvarado score, appendicitis, complications; scoring method.

Komplike ve komplike olmayan apandisitin tanımlanması: Alvarado tabanlı yeni bir skorlama sistemik

Arife Polat Düzgün1, Hikmet Pehlevan Özel2, Eda Şahingöz1, Tolga Dinç3
1Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Mamak Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Komplike olmayan apandisit varlığında tedavi standart appendektomi olmakla birlikte, uygunluk halinde medikal tedavi de uygulanabilir. Komplike apandisit varlığında ise cerrahi karmaşık bir hal alabilmekte, morbidite ve mortalite oranları artmaktadır. Bu çalışmanın amacı komplike akut apandisiti ameliyat öncesinde tanıyabilmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Retrospektif olarak dizayn edilen bu çalışmada, Alvarado skoru temel alınarak yeni bir skorlama sistemi geliştirildi. Yeni skorlama sisteminde Alvarado skoru, kadın cinsiyet olması, yüksek direkt bilirubin varlığı, artmış apandisit kalınlığı ve görüntüleme ile komplikasyon veya apendekolit varlığı puanlandı.
BULGULAR: Akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen, yaş ortalaması 38.50±12.94 yıl olan toplam 404 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %45.8'i kadındı. Hastaların %25'inde komplike akut apandisit vardı. Komplike akut apandisit varlığı, skoru 10.5 ve üzerinde olan hastalarda %86.1 duyarlılık ve %90.4 özgüllük ile gösterildi.
SONUÇ: Ameliyat öncesi dönemde, ameliyat sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları öngörebilmek, hastaya doğru bilgilerle uygun tavsiyelerde bulunmak ve uygun olduğunda medikal tedaviyi değerlendirmek için akut komplike apandisit tanısını koymak kritik öneme sahiptir. Yeni skorlama sistemi akut komplike apandisiti tanımak için etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Alvarado skoru, apandisit, komplikasyon; skorlama yöntemi.

Arife Polat Düzgün, Hikmet Pehlevan Özel, Eda Şahingöz, Tolga Dinç. Identification of complicated and non-complicated appendicitis: a new alvarado-based scoring system. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 101-106

Corresponding Author: Arife Polat Düzgün, Türkiye
Manuscript Language: English