p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A Series Of Civilian Fatalities During The War In Syria [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 338-342 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.71173

A Series Of Civilian Fatalities During The War In Syria

Adnan Çelikel1, Bekir Karaarslan2, Dua Sümeyra Demirkıran1, Cem Zeren1, Muhammet Mustafa Arslan1
1Mustafa Kemal University, Medical Faculty, Department Of Forensic Medicine, Hatay,
2Gaziantep University, Medical Faculty, Department Of Forensic Medicine, Gaziantep

BACKGROUND
A considerable number of deaths due to firearm injuries is occurred during wars in all over the world. In this study we aim to evaluate demographic characteristics and injury properties of cases died during civil war in Syria.
METHODS
The postmortem examination and autopsy reports of total of 321 forensic deaths occurred between January and December 2012 were analyzed retrospectively. Of these 186 cases of death due to injuries occurred in civil war in Syria were included in the scope of the study. Four cases who died by natural causes or traffic accidents were excluded from the scope of the study.
RESULTS
Cases were most commonly (n=73, 39.2%) aged between 21 and 30 years, and 21.5 % (n=40) of cases aged less than 20 years. Of females, 68.8% (n=11) were children and young adults less than 20 years of age. Overwhelming majority of deaths (n=125, 67.2%) caused by explosive and shrapnel injuries, followed by (n=49, 26.3%) gunshot injuries related deaths.
CONCLUSION
This study indicated that a significant proportion of those who died after injuring in the Syrian war were children, women and elderly people. The nature and localization of the observed injuries indicated open attacks by military forces regardless of target being civilians and human rights violations.

Keywords: Syrian war, civilian deaths, autopsy.

Suriydeki Savaş Esnasinda Meydana Gelen Sivil Ölümler

Adnan Çelikel1, Bekir Karaarslan2, Dua Sümeyra Demirkıran1, Cem Zeren1, Muhammet Mustafa Arslan1
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep

AMAÇ
Tüm dünyada ateşli silah yaralanmaları nedeniyle meydana gelen ölümlerin önemli bir kısmını savaş esnasında meydana gelmektedir. Bu çalışmada Suriye’deki iç savaş nedeniyle ölen olguların demografik özellikleri ve yaralanma niteliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Hatay merkezde 2012 Ocak-Aralık ayları arasında meydana gelen 321 adli ölüm olgusunun ölü muayene ve otopsi tutanakları retrospektif olarak incelendi. Suriye’de meydana gelen çatışmalar esnasında yaralanarak ölen 186 olgu çalışma kapsamına alındı. Doğal hastalık veya trafik kazası sonucu ölen 4 olgu çalışma dışı bırakılmıştır.
BULGULAR
Olgular en sık olguların 21-30 yaş aralığında olduğu (n: 73, %39,2), 20 yaş altındaki olgu oranının %21,5 (n: 40) olduğu belirlendi. Kadın olguların %68,8 (n=11) oranında 20 yaş altı çocuk ve ergenler olduğu görüldü. Olguların %67,2 (n: 125) oranında bombalama ve şarapnel etkisi ile %26,3’ünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu öldüğü belirlendi.

SONUÇ
Sonuç olarak; savaşta yaralanarak ölenlerin önemli bir bölümünün çocuk, kadın ve yaşlı kişiler olduğu görüldü. Yaralanma nitelik ve özellikleri silahsız sivillerin gözetilmeksizin yapılan saldırılar nedeniyle önemli insan hakları ihlalleri meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suriye savaşı, sivil ölümler, otopsi

Adnan Çelikel, Bekir Karaarslan, Dua Sümeyra Demirkıran, Cem Zeren, Muhammet Mustafa Arslan. A Series Of Civilian Fatalities During The War In Syria. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 338-342

Corresponding Author: Adnan Çelikel, Türkiye
Manuscript Language: English