p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Tension pneumopericardium: case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(5): 477-479

Tension pneumopericardium: case report

Patrick Macgoey, Elias Degiannis, Markus Schamm
Trauma Unit, Chris Hani Baragwanath Hospital, Johannesburg, Rep. Of South Africa

Pneumopericardium is defined as the presence of air within the pericardial space. It is an uncommon complication of blunt or penetrating chest trauma and may also occur iatrogenically. ‘Simple’ pneumopericardium produces no discernible circulatory compromise; however, simple pneumopericardium may progress rapidly to produce cardiovascular compromise or circulatory collapse, when it is termed ‘tension’ pneumopericardium. Tension pneumopericardium requires emergent drainage of the pericardial sac. Failure to achieve rapid effective drainage may result in cardiac arrest. Drainage of the pericardial sac may be achieved by either percutaneous or open drainage technique. Formation of a sub-xiphoid pericardial window has been advocated as a rapid and effective means of achieving open drainage. This may be carried out at the bedside with minimal equipment, and the authors advocate this technique as the preferred option for achieving drainage. This case demonstrates the rapid and dramatic deterioration to cardiac arrest of a multiply injured trauma patient with radiologically confirmed pneumopericardium. The effectiveness of open drainage via a sub-xiphoid pericardial window at the bedside with resultant return of spontaneous circulation is also shown. In addition, the pathogenesis and natural history of this uncommon condition are reviewed and the options for management are discussed.

Keywords: Pnömoperikardiyum, subksifoid pencere; travma.

Tansiyon pnömoperikardiyum: Olgu sunumu

Patrick Macgoey, Elias Degiannis, Markus Schamm
Chris Hani Baragwanath Hastanesi, Travma Bölümü, Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti.

Pnömoperikardiyum perikardiyal boşluk içinde hava varlığı olarak tanımlanır. Bu künt veya penetran göğüs travmasının iyatrojenik olarak da gelişebilen nadir bir komplikasyonudur. ‘Basit’ pnömoperikardiyum fark edilebilir hiçbir dolaşımsal sorun oluşturmaz; bununla birlikte, basit pnömoperikardiyum, hızla kardiyovasküler bozukluğa veya dolaşım iflasına ilerleyebilir ve bu durum tansiyon pnömoperikardiyum olarak adlandırılır. Tansiyon pnömoperikardiyum, perikart boşluğunun acil drenajını gerektirir. Hızlı efektif drenaj gerçekleştirmede başarısız olunması, kalp durmasıyla sonuçlanabilir. Perikart boşluğunun drenajı, gerek perkütan gerekse açık drenaj tekniği ile gerçekleştirilebilir. Hızlı ve efektif bir açık drenaj için, subksifoid bir perikardiyal pencere oluşturulması önerilmiştir. Bu işlem, yatak başında ve minimal ekipman ile uygulanabilir ve yazarlar bu tekniği drenaj için tercih edilecek yöntem olarak önermektedir. Bu olgu, radyolojik olarak doğrulanmış pnömoperikardiyumu bulunan çoklu yaralanması olan bir travma hastasının, hızlı ve dramatik bir şekilde kalp durmasına doğru kötüleşmesini ortaya koymaktadır. Yatak başında subksifoid bir perikardiyal pencere yoluyla uygulanan ve spontan dolaşımın geriye dönmesi ile sonuçlanan açık drenajın etkinliği de gösterilmektedir. Ek olarak, bu seyrek durumun patogenezi ve doğal seyri de gözden geçirilmekte ve tedaviye yönelik seçenekler tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pneumopericardium, sub-xiphoid window; trauma.

Patrick Macgoey, Elias Degiannis, Markus Schamm. Tension pneumopericardium: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(5): 477-479

Corresponding Author: Patrick Macgoey, Güney Afrika
Manuscript Language: English