p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effects of lercanidipine on traumatic spinal cord injury: an experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 73-79 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.03660

Effects of lercanidipine on traumatic spinal cord injury: an experimental study

Çağlar Türk1, Sinan Bahadır2, Mahmut Camlar1, Çevik Gürel3, Aylin Buhur3, Gökçe Ceren Kuşçu3
1Department of Neurosurgery, Tepecik Research and Training Hospital, University of Health Sciences, İzmir-Türkiye
2Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Amasya University, Amasya-Türkiye
3Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: Spinal cord injury is a devastating trauma that leaves survivors at risk for several medical complications throughout their lives. Lercanidipine, a third-generation calcium channel blocker, possesses anti-apoptotic, anti-inflammatory, and antioxidative properties. This study aimed to evaluate the neuroprotective effects of lercanidipine in an experimental spinal cord trauma model.
METHODS: Twenty-one Wistar rats were randomly assigned to three groups. Group 1 (G1) underwent laminectomy. Group 2 (G2) were subjected to trauma following laminectomy. Group 3 (G3) were exposed to trauma following laminectomy and treated with lercanidipine. Lercanidipine was administered intraperitoneally for seven days. Histopathological and immunohistochemical evaluations were conducted.
RESULTS: Regarding Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) staining, there was no significant difference among the groups. However, nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) levels were significantly different across the groups. G2 had significantly higher NF-κB levels compared to G1 and G3.
CONCLUSION: Lercanidipine, a third-generation calcium channel blocker, is effective against inflammatory responses induced in spinal cord injury. Further studies are required to determine its capability in preventing apoptosis or improving functional recovery. To the best of our knowledge, this study is the first in the literature to examine the neuroprotective effects of lercanidipine on spinal cord injury.

Keywords: Lercanidipine, neuroprotective effect, spinal cord injury; spinal trauma.

Lerkanidipinin travmatik spinal kord hasarına etkisi: Deneysel çalışma

Çağlar Türk1, Sinan Bahadır2, Mahmut Camlar1, Çevik Gürel3, Aylin Buhur3, Gökçe Ceren Kuşçu3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Amasya, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Omurilik yaralanması, hayatta kalanları yaşamları boyunca çeşitli tıbbi komplikasyon riski altında bırakan yıkıcı bir travmadır. Lerkanidipin, anti-apoptotik, anti-enflamatuvar ve anti-oksidatif özelliklere sahip üçüncü nesil bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu çalışmanın amacı, deneysel omurilik travması modelinde lerkanidipinin nöroprotektif etkilerini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 21 adet Wistar sıçan rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup 1'e (G1) laminektomi uygulandı. Grup 2 (G2) ise laminektomi sonrası travmaya maruz kaldı. Laminektomi sonrası travmaya maruz kalan Grup 3 (G3) ise lerkanidipin ile tedavi edildi. Lerkanidipin intraperitoneal olarak 7 gün süreyle uygulandı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirmeler yapıldı.
BULGULAR: TUNEL boyama açısından gruplarda anlamlı farklılık görülmedi. Öte yandan NF-κβ gruplar arasında anlamlı derecede farklıydı. G2, G1 ve G3'e kıyasla önemli ölçüde daha yüksek NF-κβ seviyelerine sahipti.
SONUÇ: Üçüncü kuşak bir kalsiyum kanal blokeri olan lerkanidipin, omurilik yaralanmasında oluşan enflamatuvar yanıtlara karşı etkilidir. Apoptozu önleyip önlemediği veya fonksiyonel iyileşmeyi iyileştirip iyileştirmediği daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyar. Bildiğimiz kadarıyla lerkanidipinin omurilik yaralanması üzerindeki nöroprotektif etkilerini inceleyen bu çalışma literatürde ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lerkanidipin, nöroprotektif etki, omurilik yaralanması; spinal travma.

Çağlar Türk, Sinan Bahadır, Mahmut Camlar, Çevik Gürel, Aylin Buhur, Gökçe Ceren Kuşçu. Effects of lercanidipine on traumatic spinal cord injury: an experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 73-79

Corresponding Author: Çağlar Türk, Türkiye
Manuscript Language: English