p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Factors affecting mortality and morbidity in emergency abdominal surgery in geriatric patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(5): 439-444

Factors affecting mortality and morbidity in emergency abdominal surgery in geriatric patients

Erkan Özkan, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ender Dulundu, Yahya Özel, Mehmet Kamil Yıldız, Ümit Topaloğlu
Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, 5 Th General Surgery Clinic, Istanbul, Turkey

BACKGROUND
The purpose of the present study was to determine the factors affecting morbidity and mortality in geriatric patients undergoing abdominal surgery.
METHODS
Ninety-two patients who had undergone acute abdominal surgery at >65 years of age were evaluated in terms of surgical indications, morbidity and mortality rates and the factors affecting morbidity and mortality. Forty-eight patients (52.2%) were males and 44 (47.8%) were females. The mean age was 73.32±6.37 (65-92) years.
RESULTS
The most common surgical indication was acute cholecystitis (26.09%). Morbidity was established as 21 (22.82%) and mortality as 14 (15.21%), and the most common cause of mortality was mesenteric vascular occlusion. American Society of Anesthesiology (ASA) IV was noted in 90.05% of the patients admitted to intensive care, and 92.85% of the patients had mortal progression. The mean hospitalization duration was 7.94±7.13 days (median, 7 days). While older age and high ASA scores were significantly correlated with morbidity, mortality and duration of hospitalization, gender was not (p>0.05).
CONCLUSION
In order to decrease the postoperative mortality rate in geriatric patients, precaution should be taken beforehand to avoid surgical complications. By carrying out elective surgery in geriatric patients, the likelihood of common causes of acute abdomen, such as acute cholecystitis and incarcerated hernia, can be reduced.

Keywords: Acute abdomen, geriatric patient; mortality; morbidity.

Geriatrik akut cerrahi karında mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler

Erkan Özkan, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ender Dulundu, Yahya Özel, Mehmet Kamil Yıldız, Ümit Topaloğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 5.genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Çalışmamızın amacı, abdominal cerrahi girişim uygulanan yaşlı hastalarda morbidite ve mortaliteyi etkileyen nedenleri incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Akut karın nedeniyle ameliyat edilen 65 yaş ve üzerindeki 92 hastada cerrahi endikasyonlar, morbidite ve mortalite oranları ve bunlar üzerine etkili olan faktörler yönünden incelendi. Hastaların 48’i (%52,2) erkek, 44’ü (%47,8) kadındı. Ortalama yaş 73,32±6,37 (65-92) idi.
BULGULAR
En sık cerrahi endikasyon akut kolesistitdi (%26,09). Morbidite sayısı 21 (%22,82) oldu. Mortalite sayısı 14 (%15,21) olup en sık neden mezenterik vasküler oklüzyondu. Yoğun bakıma giden hastaların %90,05’i, ölümle sonuçlanan vakaların %92,85’i Amerikan Anesteziyoloji Derneği skoru (ASA) IV idi. Ortalama hastanede kalış süresi 7,94±7,13 (medyan değeri 7) gün bulundu. İleri yaş, yüksek ASA skorunun morbidite, mortalite, hastanede kalış süresi üzerinde anlamlı etkisi görülürken, cinsiyetin anlamlı bir fark oluşturmadığı görüldü (p>0,05).
SONUÇ
Geriyatrik hastalarda ameliyat sonrası mortalite hızını azaltabilmek için ameliyat komplikasyonlarının ortaya çıkmadan önce önlenmesi gerekir. Akut kolesistit, boğulmuş fıtık gibi yaşlılarda sık görülen akut karın nedenleri elektif şartlarda opere edilerek bu acil durumların ortaya çıkma ihtimalini azaltabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, geriyatrik hasta; mortalite; morbidite.

Erkan Özkan, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ender Dulundu, Yahya Özel, Mehmet Kamil Yıldız, Ümit Topaloğlu. Factors affecting mortality and morbidity in emergency abdominal surgery in geriatric patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(5): 439-444

Corresponding Author: Erkan Özkan, Türkiye
Manuscript Language: English