p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 20 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Fournier's Gangrene: Review of 120 Patients and Predictors of Mortality [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 333-337

Fournier's Gangrene: Review of 120 Patients and Predictors of Mortality

Tuncay Yılmazlar1, Özgen Işık1, Ersin Öztürk1, Ali Özer1, Barış Gülcü1, Ilker Ercan2
1Department Of General Surgery, Uludag University, Bursa, Turkey
2Department Of Biostatistics, Uludag University, Bursa, Turkey

Introduction: Fournier's gangrene (FG) is a devastating and potentially fatal disease that requires prompt and aggressive debridement. In this study, we aimed to assess the predictors of mortality in a large cohort.
Methods: Prospectively maintained data of patients with FG were analyzed. Demographic data, duration of symptoms, Uludag Fournier’s Gangrene Severity Index (UFGSI) scores, co-morbidities [particularly diabetes mellitus (DM)], etiologies, number of debridement, stoma requirements, length of intensive care unit and hospital stay, morbidity and mortality rates were reviewed. Multivariate analysis was performed in order to determine factors affecting mortality.
Results: 120 patients (81 male) were included in the study. Median age was 58(22-85) years. UFGSI score was median 9(1-30). DM was present in 69(57.5%) patients. Etiology of FG was perianal in 59, urogenital in 52, and skin in 9 patients. Median debridement count was 3(1-12). Thirty-one patients required stoma. Forty-eight patients were admitted to intensive care unit and 25 patients required mechanical ventilation. Overall mortality rate was 20.8%. Multivariate analysis revealed UFGSI as the only predictor of mortality (p=0.001). Mortality rate was 13.64 times higher for patients with a UFGSI score of 9 or higher.
Conclusions: FG is a mortal disease requiring emergency surgery. UFGSI is an efficient predictor of mortality for patients with FG.

Keywords: Fournier's gangrene, Mortality, Severity score

Fournier Gangreni: 120 Olgunun Değerlendirmesi ve Mortalite Prediktörleri

Tuncay Yılmazlar1, Özgen Işık1, Ersin Öztürk1, Ali Özer1, Barış Gülcü1, Ilker Ercan2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Bursa

Amaç: Fournier gangreni (FG) acil ve agresif debridman gerektiren, yıkıcı ve potansiyel ölümcül bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı FG için mortalite prediktörlerini geniş bir kohortta araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: FG hastalarının prospektif olarak kaydedilmiş verileri derlendi. Demografik veriler, semptom süresi, Uludağ Fournier Gangreni Şiddet Skoru (UFGSI), yandaş hastalıklar [özellikle diabet(DM)], etiyoloji, debridman sayısı, stoma gereksinimi, yoğun bakım ve hastane yatış süresi, morbidite ve mortalite oranları değerlendirildi. Multivaryans analiz ile mortaliteye etkili faktörler belirlendi.
Bulgular: Median yaşı 58(22-85) olan 120 hasta (81 erkek) çalışmaya dahil edildi. Median UFGSI skoru 9’du (1-30). Altmışdokuz hastada (%57.5) DM vardı. FG 59 hastada perianal, 52 hastada ürogenital ve 9 hastada cilt kaynaklıydı. Median debridman sayısı 3’tü (1-12) ve 31 hastada stoma açıldı. 48 hasta yoğun bakımda takip edilirken 25 hastada mekanik ventilasyon desteği gerekti. Toplam mortalite oranı %20.8’di. Multivaryans analizde UFGSI tek mortalite prediktörü olarak saptandı (p=0.001). UFGSI 9 veya daha yüksek olan hastalarda mortalite oranı 13.64 kez daha sıktı.
Sonuç: FG acil cerrahi gerektiren ölümcül bir hastalıktır. UFGSI FG hastalarında mortalitenin etkin bir prediktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, Mortalite, Şiddet skoru

Tuncay Yılmazlar, Özgen Işık, Ersin Öztürk, Ali Özer, Barış Gülcü, Ilker Ercan. Fournier's Gangrene: Review of 120 Patients and Predictors of Mortality. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 333-337

Corresponding Author: Tuncay Yılmazlar, Türkiye
Manuscript Language: English