p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Immediate appendectomy for appendiceal mass [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 71-74 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.07448

Immediate appendectomy for appendiceal mass

Bülent Kaya1, Barış Sana2, Cengiz Eriş3, Rıza Kutaniş2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

BACKGROUND
The aim of this retrospective study was to evaluate the safety and effectiveness of immediate appendectomy in patients presenting with appendicular mass.
METHODS
Forty-seven patients with appendicular mass were operated within 24 hours after admission to Vakif Gureba Training and Research Hospital, General Surgery Department, from January 2004 to April 2010. The appendiceal mass was diagnosed with physical examination, abdominal ultrasonography, and computed tomography, or during surgical exploration. Age and sex, duration of symptoms, physical examination findings at admission, operation details, intraoperative and postoperative complications, and length of hospital stay were analyzed for each patient.
RESULTS
There were 25 males (53.2%) and 22 females (46.8%), with a mean age of 37.23±15.60 (range: 14-75) years. The mean time from the onset of the symptoms to operation was 4.06±2.50 (range: 1-15) days. A simple appendectomy was performed in 38 (80.9%) patients. Twenty-nine (61.8%) patients were discharged and followed up without any complication after surgery. Wound infection was detected in 13 (27.7%) patients.
CONCLUSION
Immediate appendectomy in appendicular mass is a safe and effective alternative to conservative management.

Keywords: Appendicitis, appendicular mass; immediate appendectomy.

Apendiküler kitlelerde erken apendektomi

Bülent Kaya1, Barış Sana2, Cengiz Eriş3, Rıza Kutaniş2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,istanbul
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,istanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Bu retrospektif çalışmanın amacı, apendiküler kitle tespit edilen hastalarda erken apendektominin güvenirliğini ve etkinliğini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ne Ocak 2004 ile Nisan 2010 tarihleri arasında başvuran 47 hasta apendiküler kitle nedeni ile 24 saat içerisinde ameliyat edildi. Apendiküler kitle tanısı fiziksel inceleme, karın ultrasonografisi, bilgisayarlı tomografi ya da ameliyat sırasında konuldu. Yaş ve cinsiyet, semptomların süresi, başvuruda fiziksel inceleme bulguları, ameliyat bulguları, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar ile hastanede yatış süresi her hasta için analiz edildi.
BULGULAR
Çalışmaya 25 erkek (%53,2) ve 22 kadın (%46,8) hasta alındı. Ortalama yaş 37,23±15,60 (dağılım 14-75 yaş) idi. Semptomların başlaması ile ameliyat arasında geçen ortalama zaman 4,06±2,50 gündü (dağılım 1-15 gün). Apendektomi 38 hastada (%80,9) uygulandı. Yirmi dokuz hasta (%61,8) cerrahi sonrası herhangi bir komplikasyon olmaksızın taburcu edildi. Yara yeri enfeksiyonu 13 hastada (%27,7) saptandı.
SONUÇ
Erken apendektomi, apandiküler kitlelerde konservatif tedaviye alternatif güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, apendiküler kitle; erken apendektomi.

Bülent Kaya, Barış Sana, Cengiz Eriş, Rıza Kutaniş. Immediate appendectomy for appendiceal mass. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 71-74

Corresponding Author: Bülent Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English