p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of subacute and delayed free flap reconstruction in the treatment of open lower extremity fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 188-192 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.28302

Comparison of subacute and delayed free flap reconstruction in the treatment of open lower extremity fractures

Hakan Arslan, Anıl Demiröz
Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Although early free flap coverage for lower extremity traumatic defects has been recommended by several authors, it is often not practical due to associated patient injuries or logistics. The aim of this study was to evaluate the impact of subacute and delayed surgical timing on flap success.
METHODS: A retrospective analysis of adult patients who underwent a microsurgical free flap operation between 2007 and 2012 following lower extremity trauma was performed. The patients were divided into 2 groups according to the time period between the injury and the free flap operation: a subacute group (flap performed 10 to 29 days after injury) and a delayed repair group (>30 days after injury). The details of patient demographics, the mechanism of injury, timing from operation to discharge, minor and major complications, and flap failure rates were evaluated and compared.
RESULTS: The study included 35 patients who underwent 37 free flap operations. A total of 20 patients were operated on 10 to 29 days after the injury (subacute repair group), and 15 patients were operated on more than 30 days after the injury (32–92 days) (delayed repair group). No significant correlation was found between the timing of the reconstruction, flap failure, and complication rates.
CONCLUSION: Both subacute and delayed reconstruction for lower extremity traumatic defects can be performed with favorable results with appropriate wound preparation and precise preoperative planning.

Keywords: Delayed period lower extremity reconstruction, fracture; free flaps; free flap reconstruction in the treatment of open lower extremity fractures; injury; open lower extremity reconstruction with free flap; subacute free flap reconstruction.

Subakut ve geç dönem açık kırıklı alt ekstremite yaralanmalarında serbest doku ile rekonstrüksiyonların karşılaştırılması

Hakan Arslan, Anıl Demiröz
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ad, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Alt ekstremite travmatik defektler için erken serbest flep kapsamı birkaç yazar tarafından önerilmesine rağmen, hasta veya lojistik ile ilişkili yaralanmalara bağlı olarak genellikle pratik değildir. Bu çalışmanın amacı, subakut ve geç cerrahi zamanlamanın flep başarısı üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2007–2012 yılları arasında alt ekstremite travmasını takiben mikrocerrahi serbest flep operasyonu geçirmiş erişkin hastaların geriye dönük analizi yapıldı. Hastalar, yaralanma ve serbest flep operasyonu arasındaki zaman dilimine göre subakut (yaralanmadan 10 ila 29 gün sonra yapılan flep) ve gecikmiş onarım gruplarına (yaralanmadan 30 gün sonra) ayrıldı. Demografik özellikler, yaralanma mekanizması, operasyondan taburculuğa kadar geçen süre, minör ve majör komplikasyonlar ve flep başarısızlık oranları değerlendirildi ve iki grup arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 37 serbest flep operasyonu geçiren 35 hasta alındı. Yirmi hasta yaralanmadan sonra 10 ila 29 gün arasında (subakut onarım grubu), 15 hasta ise 30 gün sonra (32–92 gün) yaralanma veya sonrasında (geç onarım grubu) ameliyat edildi. Rekonstrüksiyon zamanlaması, flep başarısızlığı ve komplikasyon oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.
TARTIŞMA: Alt ekstremite travmatik defektleri için subakut veya gecikmeli rekonstrüksiyon yapılabilinir ve uygun yara hazırlığı ve iyi ameliyat öncesi planlama ile iyi sonuçlar alınabilinir.

Anahtar Kelimeler: Açık kırıklı alt ekstremite yaralanmaları, free flepler ile açık kırık onarımları; geç dönem alt ekstremite onarımları; serbest doku ile alt ekstremite onarımları; serbest doku onarımları; subakut dönem serbest doku onarımları.

Hakan Arslan, Anıl Demiröz. Comparison of subacute and delayed free flap reconstruction in the treatment of open lower extremity fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 188-192

Corresponding Author: Hakan Arslan, Türkiye
Manuscript Language: English