p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Foreign body traumas of the eye managed in an emergency department of a single-institution [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 75-79 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.49354

Foreign body traumas of the eye managed in an emergency department of a single-institution

Özlem Yiğit, Aslıhan Yürüktümen, Savaş Arslan
Department Of Emergency Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey

BACKGROUND
Superficial corneal foreign bodies (SCFB) are common injuries seen in the ED. The aim of this study was to describe the eye injuries caused by FBs and to determine clinical strategies for the prevention and management of ocular trauma.
METHODS
This was a retrospective chart review of the previous two years. Demographic data, timing of the injury, injury type (open- or closed-globe injuries), source of the FB, hospital admission and ophthalmology consultation, treatments, and the long-term complications were recorded for each patient.
RESULTS
There were 476 patients, and 83% were male, with an average age of 34.16±14.02 years. 9.7% of the eyes had an open-globe injury, while the rest were closed-globe injuries with or without SCFB. The most common FBs were metal fragments (37.6%) and dust (31.1%). The majority of the patients (72.1%) sustained work-related injuries. 42.4% of the patients were consulted to ophthalmology, and the remaining were treated by the emergency physicians. Only 10% of the patients required hospitalization, and complications were seen in 2.3% of the patients.
CONCLUSION
Ocular FB involved mainly young healthy males who had sustained work-related injuries. In view of the large number of eye injuries seen in EDs, ED colleagues should train themselves in order to appropriately recognize, treat and refer the SCFB injuries seen in the ED.

Keywords: Emergency department, eye; foreign body; treatment.

Bir merkezin acil servisinde tedavi edilen gözün yabancı cisim travmaları

Özlem Yiğit, Aslıhan Yürüktümen, Savaş Arslan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya

AMAÇ
Yüzeysel korneal yabancı cisimler acil servise sık başvuran olgulardır. Bu çalışmanın amacı, acil servise yabancı cisimlerle oluşan göz travmasıyla başvuran olguları tanımlamak ve göz travmasının önlenmesi ve acil servis yönetim stratejilerini tartışmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma geçmiş iki yılın kayıtları incelenerek geriye dönük olarak yapıldı. Demografik bilgiler, yaralanma zamanı, yaralanma tipi (açık veya kapalı glob yaralanması), yabancı cismin ne olduğu, hastane yatış ve oftalmoloji konsültasyonu varlığı, uygulanan tedaviler ve geç dönemde görülen kalıcı hasarlar kaydedildi.
BULGULAR
Toplam 476 hasta çalışmaya alındı, hastaların %83’ü erkekti, ortalama yaş 34,16±14,02 idi. Yaralanmaların %9,7’si açık glob yaralanması iken, kalanlar yüzeysel yabancı cisim bulunan veya bulunmayan kapalı yaralanmalardı. En sık görülen yabancı cisimler metal çapakları (%37,6) ve toz (%31,1) olarak saptandı. Hastaların çoğunda (%72,1) iş yerinde yaralanma söz konusuydu. Hastaların %42,4’ü oftalmoloji ile konsülte edilirken, diğer hastalar acil tıp asistan ve uzmanları tarafından tedavi edildi. Hastaların %10’u hastaneye yatırıldı ve %2,3’ünde uzun dönemde komplikasyon görüldü.
SONUÇ
Göz yabancı cisim travmaları en çok genç sağlıklı erkeklerin, iş nedenli yaralanmaları olarak oluşmaktadır. Çok sayıda göz travması acil servislerde görüldüğü için, acil servis hekimleri yüzeysel korneal yabancı cisimlerin tanınması, tedavisi ve yönetimi konusunda eğitilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, göz; yabancı cisim; tedavi.

Özlem Yiğit, Aslıhan Yürüktümen, Savaş Arslan. Foreign body traumas of the eye managed in an emergency department of a single-institution. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 75-79

Corresponding Author: Özlem Yiğit, Türkiye
Manuscript Language: English