p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Is TAPP the Right alternative for patients undergoing emergency surgery for incarcerated inguinal hernia? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 97-100 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.63367

Is TAPP the Right alternative for patients undergoing emergency surgery for incarcerated inguinal hernia?

Levent Eminoğlu
Department of General Surgery, Ataşehir Florence Nightingale Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Incarcerated inguinal hernia requires emergency intervention.The incarcerated segment should be thoroughly inspected in order to evaluate the degree of ischemia and decide whether resection is required.The aim of this study is to evaluate the applicability of TAPP for patients seen in the emergency department for incarcerated inguinal hernias.
METHODS: The study was done retrospectively.Patients who presented to the emergency department and were operated with the TAPP technique were included.İn all patients laparoscopic abdominal exploration was done to determine the extent of the incarcerated intestinal segment and evaluate the need for resection.TAPP technique was used to laparoscopically repair the hernia. The demographics of the patients,technique used for the hernia repair,necessity for resection,postoperative mortality and morbidity and recurrence rates were recorded.
RESULTS: 109 patients were seen for incarcerated hernia.12 patients were excluded either because they were not suitable for or did not consent to laparoscopic repair.97 patients had hernia repair with TAPP technique.İn 6 patients spontaneous reduction of the incarcerated segment was observed after anesthesia induction.İn 9 patients necrosis of the incarcerated segment was observed and re-section and anostomosis was performed.7 patients had laparoscopic 2 patients had open resections.Seroma was observed in 7, hema-toma in 3 and wound infection in 2 patients postoperatively.No mortality was seen.1 patient had a recurrence in the follow up period.
CONCLUSION: TAPP technique is a good alternative for selected patients undergoing emergency hernia repair because it provides the surgeon with the possibility to evaluate the incarcerated intestinal segment thoroughly while preserving the advantages of laparoscopic surgery.

Keywords: Emergency surgery, incarcerated hernia; TAPP.

İnkarsere herni nedeni ile acil operasyon planlanan hastalarda TAPP doğru bir alternatif midir?

Levent Eminoğlu
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: İnkarsere herni acil cerrahi müdahale gereken bir tablodur. Bağırsak iskemisinin değerlendirilip rezeksiyon kararının alınabilmesi için inkar-sere segmentin tam olarak ortaya konması gerekir. Bu çalışmada amacımız acile başvurup inkarsere herni nedeniyle operasyon planlanan hastalarda yapılan TAPP'ın uygulanabilirliğini ortaya koymaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma retrospektif olarak planlandı. Ocak 2015 ile Haziran 2023 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine başvurup TAPP yöntemi ile ameliyat edilen hastalar çalışmaya dahil edildi.Tüm hastalarda laparoskopik eksplorasyon ile önce inkarsere olan segment ortaya kondu. Rezeksiyon gerekliliği değerlendirildi. Sonrasında laparoskopik yöntemle herni onarımı yapıldı. Hastaların demografik özellikleri, yapılan ameliyat, bağırsak rezeksiyon gerekliliği, postoperatif morbidite ve mortalite ve nüks yönünden sonuçları not edildi.
BULGULAR: Belirlenen süre içerisinde 109 hasta inkarsere herni nedeniyle başvurdu. Başvuran hastalardan 12’i laparoskopik cerrahiye uygun olma-dığı veya laparoskopik ameliyat kabul etmediği için çalışma dışı bırakıldı. 97 hastaya TAPP uygulandı. 6 hastada anestezi indüksiyonu sonrasında ba-ğırsağın redükte olduğu izlendi. Hastaların 9'unda ise bağırsakta iskemi-nekroz izlendiği için rezeksiyon anastomoz uygulandı, 7'sinde laparoskopik, 2'sinde açık teknik kullanıldı. Postoperatif 7 hastada seroma, 3'ünde hematoma 2'sinde ise yara enfeksiyonu görüldü. Mortalite izlenmedi. Yapılan takiplerde 1 hastada nüks görüldü.
SONUÇ: TAPP hem inkarsere ansı değerlendirme şansı vermesi hem de laparoskopinin avantajları nedeniyle seçili hastalarda acil cerrahi de uygulanabilecek bir prosedürdür.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, inkarsere herni; TAPP.

Levent Eminoğlu. Is TAPP the Right alternative for patients undergoing emergency surgery for incarcerated inguinal hernia?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 97-100

Corresponding Author: Levent Eminoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English