p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Hollow viscus injury due to blunt abdominal trauma: a tertiary trauma center experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 123-128 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.67249

Hollow viscus injury due to blunt abdominal trauma: a tertiary trauma center experience

Adnan Özpek, Muhammed Kadir Yıldırak, Fikret Ezberci
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Hollow viscus injuries (HVIs) present less frequently than solid organ injuries in patients with blunt abdominal trauma, potentially leading to significantly increased morbidity and mortality rates. Modern imaging equipment, confidently used for diagnosing solid organ injuries, may fail to identify hollow viscus injuries. In this study, we aim to present our tertiary center’s experience with this entity.
METHODS: Patients treated in our clinic from April 2011 to December 2021 for hollow viscus injury following blunt abdominal trauma were included in this study. We recorded and retrospectively evaluated patients’ demographic data, injury site and mechanism, preoperative and perioperative findings, and mortality rates in a prospective database.
RESULTS: Of the 607 blunt trauma patients, 35 (5.8%) had hollow viscus injuries, with 88.6% being male. Motor vehicle accidents were the leading cause of injury (80%). The mean duration between admission and surgical exploration was 26±21.2 hours. The mean Injury Severity Score was 21.8±13.6. Rigidity was the most frequent clinical finding (60%). The jejunum and ileum were the most frequently injured organs (54.1%). Mortality and morbidity rates were 11.4% and 17.1%, respectively.
CONCLUSION: Nondeclining white blood cell (WBC) counts within 24 hours of admission, alongside any physical or radiological finding indicating an HVI, should prompt immediate surgical exploration.

Keywords: Abdominal trauma, blunt trauma, hollow viscus injury; intestinal injury; laparotomy.

Künt abdominal travmaya bağlı lümenli organ yaralanmaları: Üçüncü basamak bir travma merkezi deneyimi

Adnan Özpek, Muhammed Kadir Yıldırak, Fikret Ezberci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Künt travmalı hastalarda lümenli organ yaralanmaları, solid organ yaralanmalarına göre daha az sıklıkta görülen ve kolaylıkla teşhis edilemeyen bir klinik tablo olup, bu durum yüksek mortalite ve morbiditeyle sonuçlanabilir. Karıniçi solid organ yaralanmalarında son derece güvenilir olan gelişmiş görüntüleme cihazları içi boş organ yaralanmasını göstermeyebilir. Bu çalışmada, künt travmaya bağlı içi boş organ yaralanması bulunan hastaların teşhis ve tedavisi ile ilgili klinik tecrübemizi paylaşmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Nisan 2011 ve Aralık 2021 tarihleri arasında künt abdominal travmaya bağlı lümenli organ yaralanması bulunan hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, yaralanma mekanizmaları ve yerleri, yaralanan organlar, uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri, ameliyat öncesi ve cerrahi sürecinde gözlenen bulgular, morbidite ve mortalite prospektif veri tabanında kayıt edilerek retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Kliniğimizde yatırarak tedavi edilen 607 künt travmalı hastanın 35'inde (%5.8) içi boş organ yaralanması bulundu. Bu hastaların %88.6’sı erkekti. Motorlu taşıt kazaları en sık yaralanma nedeni idi (%80). Yatıştan ameliyata kadar geçen ortalama süre 26±21.2 saat idi. Ortalama Yaralanma Şiddet Derecesi 21.8±13.6 idi. En sık rastlanan bulgu abdominal defanstı (%60). Jejunum ve ileum en sık yaralanan organlardı (%51.4). Mortalite ve morbidite oranları sırasıyla %11.4 ve %17.1 olarak bulundu.
SONUÇ: Yatıştan sonra 24 saat içinde düşmeyen lökositoz değerleri içi boş organ yaralanması şüphesini düşündürebilir. Herhangi bir lümenli organ yaralanmasına işaret eden fizik muayene ve/veya görüntüleme bulgusu varlığında cerrahi eksplorasyon gecikmeden gerçekleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal travma, içi boş organ yaralanması, intestinal yaralanma; künt travma; laparatomi.

Adnan Özpek, Muhammed Kadir Yıldırak, Fikret Ezberci. Hollow viscus injury due to blunt abdominal trauma: a tertiary trauma center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 123-128

Corresponding Author: Adnan Özpek, Türkiye
Manuscript Language: English