p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
ORBİTAYI ÇEVRELEYEN KEMİKLERİN KIRIKLARINDA ERKEN CERRAHİ TEDAVİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 198-203

ORBİTAYI ÇEVRELEYEN KEMİKLERİN KIRIKLARINDA ERKEN CERRAHİ TEDAVİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Nurperi Gazioğlu1, Oğuz Çetinkale1, Ertuğrul Gazioğlu1, Ziya Akar1, Gökalp Özer1, Cengiz Kuday1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ad

Politravmatize olgularda kafa ve yüz travmalarıyla birlikte rastlanan orbita kırıkları anatomik özellikleri sebebiyle beyin cerrahisi, plastik cerrahi, oftalmoloji ve genel cerrahi uzmanlarını yakından ilgilendirmektedir. Bu sebeple tedavinin mültidisipliner yaklaşımla planlanması önemlidir. Bu çalışmada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hekimlikte Acil Vakalar Anabilim Dalı polikliniğine 1992-1995 yıllan arasında acil başvuru ile gelen ve tedavi edilen 46 hastada saptanan toplam 60 orbita kırığı incelenmiştir. Hastaların 18'i konservatif yöntemlerle, 15'i ekstrakranyal cerrahi girişimlerle tedavi edilmiştir (açık redüksiyon ve plak + vida tespit, gereken olgularda otojen kemik grefti). 13 olguda ise frontal kraniyotomi ile orbita tavanının redüksiyonu + duraplasti ve hematom boşaltılması işlemi uygulanmıştır. Erken dönemde yapılan kalıcı girişimle tüm patolojiler onarılmış ve hem estetik hem de fonksiyonel açıdan yeterli sonuçlar alınmış ve ileri dönemlerde tedavi gerektirecek problemlerle karşılaşılmamıştır. Erken dönemde yapılan girişimlerle kırık fragmanlar pozisyonlarına daha rahat getirilerek tespit edilmekte ve ilk girişimle daha tatmin edici sonuçlar alınmaktadır. Bu makalede, nöroşirurji, plastik cerrahi, göz hastalıkları ve acil cerrahi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından orbita kırığı olan hastanın çok yönlü olarak değerlendirildikten sonra tek seansta dekompresyonun ve rekonstrüksiyonun birlikte yapılmasının en etkin tedavi yöntemi olduğu vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ORBİTA, TRAVMA, FRAKTÜR

EARLY SURGERY AND MULTIDISIPLINARY APPROACH TO THE FRACTURES OF BONES SURROUNDING ORBITAL CAVITY

Nurperi Gazioğlu1, Oğuz Çetinkale1, Ertuğrul Gazioğlu1, Ziya Akar1, Gökalp Özer1, Cengiz Kuday1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ad

Fractures of orbita which are found frequently together with injuries of head and face, are concerning to all neurosurgery, plastic surgery, ophtalmology and general surgery. The treatment must be orientated with multidisciplinary approach. Between 1992-1995, sixty fractures of periorbital bones in 46 patients is diagnosed and treated in our Department of Emergency Surgery. Eighteen of them received concervative treatment, 15 extracranial surgery and 13 reduction of superior orbital wall + duraplasty + drainage via frontal craniectomy. All types of fracture were operated on in the early stage of trauma and, satisfactory functional and cosmetic results have been obtained. In this study, we intended to emphasize the benefits of the single stage operation carried, out in coordination of differant surgical disciplines.

Keywords: ORBITA, TRAUMA, FRACTURE

Nurperi Gazioğlu, Oğuz Çetinkale, Ertuğrul Gazioğlu, Ziya Akar, Gökalp Özer, Cengiz Kuday. EARLY SURGERY AND MULTIDISIPLINARY APPROACH TO THE FRACTURES OF BONES SURROUNDING ORBITAL CAVITY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 198-203