p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
ÇÖKME KIRIKLARI (162 OLGUNUN RETROSPEKTİF OLARAK ÇOCUK VE ERİŞKİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 158-163

ÇÖKME KIRIKLARI (162 OLGUNUN RETROSPEKTİF OLARAK ÇOCUK VE ERİŞKİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ)

Ali İhsan Ökten1, Rüçhan Ergün1, Gökhan Akdemir1, Çetin Evliyaoğlu1, İsmail Sertel1, Ali Rıza Gezici1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Hastanesi 1. Beyin Cerrahi Kliniği

Kliniğimizde Ocak 1990-Haziran 1995 yılları arasında 1255 kafa travmalı hasta yatırılarak tedavi edilmiştir. Bu hastalardan 162'sinde (%12.5) çökme kırığı saptanarak bu çalışmaya dahil edilmiştir. 162 hastanın 75'ini (%46.2) çocuk (0-16 yas), 87 (%53.8) tanesini erişkin (17yaş ve üzeri) yaş grubu oluşturmuştur. Biyolojide, çocuklarda düşme, erişkinlerde ise trafik kazaları ilk sırayı almıştır. Hastaların klinik tablosu Glasgow Koma Skalasına (GKS) göre değerlendirilmiştir. Çökme kırığı, her iki yaş grubunda da en fazla parietal bölgede saptanmıştır. Çocuklarda kapalı, erişkinlerde ise açık çökme kırıkları daha fazla görülmüştür. Her iki yaş grubunda da çökme kırığı ile birlikte en fazla görülen patoloji kontüzyondur. Hastaların 129'una (%80) cerrahi, 33 'üne (%20) konservatif tedavi yapılmıştır. Açık çökme kırıklarında dura ve/veya beyin laserasyonu çocuklarda %59, erişkinlerde ise %71 oranında bulunmuştur. Komplikasyon olarak posttravmatik erken epilepsi, çocuklarda %8, erişkinlerde ise 10.3 oranında, enfeksiyon ise çocuklarda %4, erişkinlerde ise %9 oranında tespit edilmiştir. Sonuçlar Glasgow Sonuç Skalasına (GSS) göre değerlendirilmiştir. Tam iyileşme çocuklarda %84, erişkinlerde %60 oranında olurken, mortalite oranı ise erişkinlerde %17, çocuklarda %4 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: KAFA TRAVMASI, ÇÖKME KIRIĞI

DEPRESSED SKULL FRACTURES (A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 162 CASES ACCORDING TO PAEDIATRIC AND ADULT GROUPS)

Ali İhsan Ökten1, Rüçhan Ergün1, Gökhan Akdemir1, Çetin Evliyaoğlu1, İsmail Sertel1, Ali Rıza Gezici1, Yamaç Taşkın1
Ankara Numune Hastanesi 1. Beyin Cerrahi Kliniği

1255 patients with head trauma were hospitalized in our clinic between January 1990 and June 1995. Only 162 cases who had depressed skull fractures were accepted for this study. 75 (46.2%) of them were in paediatric age (0-16) and 87 (53.8%) patients were in adult group (17 and above). The most frequent aetiological factors were falling in paediatric group and motor accidents in adults. The neurological state of the patients were assessed by Glasgow Coma Scale (GCS). The most common location of depressed fracture of the skull was at parietal bone in both groups while closed fractures in paediatric age and open type depressed fractures in adult group were seen frequently The most accompaniment pathology of depressed skull fractures was cerebral contusion in both groups. 129 patients (80%) were managed surgically while 33 of them (20%) were treated by conservative procedures. In open depressed fractures, we observed dura and/or brain laceration in 54% of paediatric age and 71% of adult group. As complications, posttraumatic epilepsy was observed 8% in children, 10.3% in adult group and rate of infection was 4% in children, 9% in adults. According to Glaskow Outcome Scale (GOS), good recovery was seen in 84% of paediatric age and 60% of adult group, mortality rates of paediatric and adult groups were 4% and 17% respectively.

Keywords: HEAD TRAUMA, DEPRESSED FRACTURES

Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün, Gökhan Akdemir, Çetin Evliyaoğlu, İsmail Sertel, Ali Rıza Gezici, Yamaç Taşkın. DEPRESSED SKULL FRACTURES (A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 162 CASES ACCORDING TO PAEDIATRIC AND ADULT GROUPS). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 158-163