p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
KARIN TRAVMALI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SERUM ALT VE AST DEĞİŞİKLİKLERİNDEN FAYDALANILMASI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 129-132

KARIN TRAVMALI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SERUM ALT VE AST DEĞİŞİKLİKLERİNDEN FAYDALANILMASI

Mustafa Turan1, M Şehsuvar Gökgöz1, Cihan Yıldırır1, Bahattin Dalkılıç1, Turgut Ceran1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

Karın travmalarının teşhisinde Fizik Muayene (FM) tek başına yeterli olamayabilmektedir. Diagnostik Peritoneal Lavaj (DPL) ve Bilgisayarlı Tomografiden yararlanmak teşhis hatalarını azaltmada çok yararlı olur. Ancak BT'nin içi boş organ yaralanmalarında spesifikliği azdır, ayrıca unstabil hastalarda zaman kaybına, kontrastlı çalışmalarda ise allerjik komplikasyonlara neden olabilir. DPL işlemi sırasında karın içi organ yaralanmaları olabilir, ayrıca bu işlem retroperitoneal yaralanmaların teşhisinde yetersiz kalabilmektedir. Çalışmamızda karaciğer ve diğer karın içi organ yaralanmalarının teşhisinde ileri tetkik ve tedaviyi yönlendirmede serum Aspartate Aminotransferaz (AST) ve Serum Alanın Aminotransferaz (ALT) değerlerinde değişimlerden yararlanmayı amaçladık. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Genel Vücut Travması (GVT) ile başvuran hastaların, karın içi travma şüphesi olan 260'ı çalışma kapsamına alındı. Hastaların yaralanmaları kaydedilip, Yaralanma Şiddeti Skoru (YSS) hesaplandı. Bu hastaların 47'sinde karın içi yaralanma mevcuttu. Karın içinde laserasyonu olan hastaların serum AST değerleri 179 4 U/L ve ALT değerleri 181 2 U/L iken, laserasyonu olmayan hastalarda sırasıyla 60 2 U/L idi ve farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.01). Hastaların serum AST ve ALT düzeylerinde artış karaciğer ve diğer karın içi organlardaki travmaların şiddeti ile doğru orantılıydı. Hastaların AST ve ALT değerlerindeki değişimler karın içi travmalarının değerlendirmede ileri tetkik ve tedavilerini yönlendirmede yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: KARIN, TRAVMA, ALT, AST

BENEFITING FROM THE ALT AND AST VARIANCES IN THE EVALUATION OF PATIENTS WITH ABDOMINAL TRAUMA

Mustafa Turan1, M Şehsuvar Gökgöz1, Cihan Yıldırır1, Bahattin Dalkılıç1, Turgut Ceran1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

A single physical examination is unreliable in the definitive of abdominal injury. Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL) and abdominal computerized tomography (CT) has been shown to greatly reduce the risk of missed injuries. But the specificity of CT in hollow organ injuries is less, and also can cause time loss in unstable patient, and allergic complications in studies with contrast matter. While DPL is being performed iatrojenik intraabdominal injuries can happen and it is very also inaccurate diagnosing retroperitoneal injuries. In our study, we aimed to benefit from the variances in serum Aspartate Aminotransferase (AST) and serum Alanin Aminotransferase (ALT) values for giving direction to the detailed examination and treatment of liver and other intraabdominal injuries. Among the patients who applied Cumhuriyet University Faculty of Medicine Emergency Service with blunt abdominal trauma, 260 of them were taken in to the context of the study. All of the injuries sustained were noted after completion of the evaluation, and the Injury Severity Score (ISS) was calculated. 47 of these patients had intraabdominal injury. While mean serum AST values were 179 4 U/L and ALT values were 181 2 U/L in patients with intraabdominal injuries, these values were 60 2 U/L and 56 4 U/L respectively in patients with any injuries and the differences were statistically significant (p<0.01). The increase in the serum AST and ALT levels of the patients were directly proportional with the intensity of liver and other intraabdominal organ traumas. The variences in the patients' AST and ALT values, are beneficial in giving direction to the evaluation, detailed examination and treatment of intraabdominal traumas.

Keywords: ABDOMEN, TRAUMA, ALT, AST

Mustafa Turan, M Şehsuvar Gökgöz, Cihan Yıldırır, Bahattin Dalkılıç, Turgut Ceran. BENEFITING FROM THE ALT AND AST VARIANCES IN THE EVALUATION OF PATIENTS WITH ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 129-132