p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Akut mezenter iskemide prognostik faktörler ve Mannheim peritonit indeksi ve trombosit/lenfosit oranı ile değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 301-305 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.00701

Akut mezenter iskemide prognostik faktörler ve Mannheim peritonit indeksi ve trombosit/lenfosit oranı ile değerlendirilmesi

Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın

AMAÇ: Akut mezenter iskemi (AMİ), tanısı geç konan ve mortalitesi oldukça yüksek bir hastalıktır. Mannheim peritonit indeksi (MPİ) ve trombosit/lenfosit (T/L) oranının akut mezenter iskeminin prognozu üzerine etkisini araştırmak.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akut mezenter iskemi tanısı konan 34 hastanın dosyaları, Eylül 2014–Nisan 2016 tarihleri arasında geriye dönük olarak tarandı. Hastalar hayatını kaybeden ve kaybetmeyen diye iki gruba ayrıldı. Hastaların MPİ ve T/L oranları, demografik verileri, yatış süreleri kaydedilip karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların 19’u erkek (%55.9), 15’i kadın (%44.1) olarak saptandı. Toplam 15 hasta hayatını kaybederken (%44.1),19 hasta (%55.9) sağlıklı taburcu edildi. Mannheim periton indekslerine bakıldığında ise hayatını kaybeden hastalarda ortalama değer 21.13±7.55 bulunurken, hayatını kaybetmeyen hastalarda 16.00±5.24 olarak saptandı (p=0.026). Trombosit/lenfosit oranlarına bakıldığında hayatını kaybetmeyen grupta 288.48±233.01 saptanırken hayatını kaybeden grupta ise 373.82±389.62 olarak bulundu (p=0.045).
TARTIŞMA: Akut mezenter iskemi tablosunda, prognozu ön görmede MPİ ve T/L oranları basit ve güvenilir yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Mezenter iskemi, mannheim peritonit indeksi, platelet/lenfosit oranı.

Prognostic factors in acute mesenteric ischemia and evaluation with Mannheim Peritonitis Index and platelet-to-lymphocyte ratio

Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı
Department of General Surgery, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey

BACKGROUND: Acute mesenteric ischemia (AMI) is a disease that has a very high mortality rate and for which the diagnosis is frequently delayed. The aim of the present study was to assess the predictive value of the Mannheim Peritonitis Index (MPI) and platelet-to-lymphocyte (P/L) ratio in the prognosis of AMI.
METHODS: The files of 34 patients diagnosed with AMI between September 2014 and April 2016 were retrospectively examined. The patients were divided into 2 groups based on survival. The parameters of MPI and P/L ratio, demographic data, and duration of hospitalization were recorded and compared.
RESULTS: In all, 19 (55.9%) patients were male, and 15 (44.1%) were female. Total of 19 patients (55.9%) were discharged with a complete recovery, while 15 (44.1%) died. MPI mean value was 21.13±7.55 and 16.00±5.24 in those who died and survived, respectively (p=0.026). P/L ratio was 288.48±233.01 and 373.82±389.62 in those who survived and died, respectively (p=0.045).
CONCLUSION: MPI and P/L ratio are simple and reliable methods to predict the prognosis of AMI.

Keywords: Mesenteric Ischemia, mannheim peritonitis index, platelet/lymphocyte ratio.

Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı. Prognostic factors in acute mesenteric ischemia and evaluation with Mannheim Peritonitis Index and platelet-to-lymphocyte ratio. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 301-305

Sorumlu Yazar: Eyüp Murat Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce