p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Fournier gangreni hastalarında mortaliteyi öngörmede c-reaktif protein albumin oranının rolü [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1242-1247 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.08903

Fournier gangreni hastalarında mortaliteyi öngörmede c-reaktif protein albumin oranının rolü

Halit Özgül, Yunus Uzmay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastahanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya, Türkiye

AMAÇ: Fournier kangreni genital ve perineal bölgelerin hızla ilerleyen ve hayatı tehdit eden nekrotizan fasiitidir. Fournier kangreni ile ilişkili ölüm oranını tahmin etmek için Laor ve ark. Kanıtlanmış prognostik önemi olan bir indeks olan Fournier's Gangrene Severity Index'i (FGSI) geliştirdi.C-reaktif protein/albümin (CAR) inflamatuar bir belirteç olup, birçok çalışmada prognoz ve tanı üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğu bildirilmişti. Çalışmamız Fournier Gangrenli hastalarda mortaliteyi öngörmede CAR oranının prognostik değerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu retrospektif çalışma, 2019-2022 yılları arasında Fournier gangreni nedeniyle opere edilen 58 hastayı içermektedir. Araştır-ma verileri, hastane otomasyon sisteminden alınan elektronik ve kağıt hasta dosyaları, ameliyat notları, klinik takip formları, anamnez, yoğun bakım formları ve laboratuvar test sonuçlarından elde edildi. Hastaların CAR oranları ile yaş, cinsiyet, komorbiditeler, ostomi yapılıp yapılmadığı, hastanede kalış süresi, yara kültüründe üreme, izole edilen bakteri türleri, FGSI skorları ve laboratuvar test sonuçları CAR oranının Fournier kangreni ile ilişkili mortaliteyi öngörmedeki prognostik rolü araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmada 45 erkek ve 13 kadın olan çalışma grubunun yaş ortalaması 57 (min.17, maks. 85) idi. En sık predispozan faktör 32 (%55.1) diabetes mellitus idi. Başvuru sırasında en sık görülen semptomlar eritem (%89.6), şişlik/sertleşme (%82.7), ağrı (%41.3), ateş (%31) ve cerahat içeren akıntı (%37.9) idi. Çalışmaya dahil edilen 58 hastada mortalite görüldü. Diabetes mellitustan (%55.1) sonra en sık görülen komorbidite kardi-yovasküler hastalıktı (%39.6). Ex olan ve olmayan hastaların medyan yaşları sırasıyla 60 (min. 56, maks. 85) ve 56 (min. 18, maks. 80) idi. CAR oranı, mortal olmayan grupta Fournier kangren hastalarını ölenlerden etkili bir şekilde ayırt etti. 2.8'lik CAR oranı kesme değeri, hayatta kalan Fournier kangren hastalarını ölenlerden etkili bir şekilde ayırdı.
SONUÇ: Çalışma bulguları, CAR oranının Fournier kangreni ile ilişkili mortaliteyi tahmin etmede etkili bir biyobelirteç olarak hizmet edebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Albumin, C reaktif protein albumin oranı; C reaktif protein; fournier gangreni.

The role of C-reactive protein albumin ratio for predicting mortality in patients with Fournier’s gangrene

Halit Özgül, Yunus Uzmay
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya-Türkiye

BACKGROUND: Fournier’s gangrene (FG) is a rapidly progressing and life-threatening necrotizing fasciitis of the genital and perineal regions. To estimate the mortality rate associated with FG, Laor et al. developed the FG severity index (FGSI), an index with proven prognostic significance. On the other hand, the C-reactive protein (CRP)/albumin (CAR) ratio is a proven objective marker of inflam-matory response. In light of the foregoing, the objective of this study is to assess the prognostic value of the CAR ratio in predicting mortality in patients with FG in comparison with FGSI.
METHODS: This retrospective study consisted of 58 patients who were operated on for FG between 2019 and 2022. Research data were obtained from electronic and paper patient files, surgery notes, clinical follow-up forms, anamnesis, intensive care forms, and laboratory test results obtained from the hospital automation system. The clinical course of each patient was reviewed based on these records. The relationships between patients’ CAR ratios and their demographic and clinical characteristics, including age, gender, and comorbidities, whether ostomy was performed, length of hospital stay, growth in wound culture, isolated bacterial species, FGSI scores, and laboratory test results (hemoglobin, sodium, potassium, bicarbonate, glucose, blood urea nitrogen (BUN), creatinine, albumin, and CRP levels, white blood cell counts, hematocrit values, glucose-to-potassium, neutrophil-to-lymphocyte, platelet-to-lymphocyte, and lymphocyte-to-CRP ratios) and the prognostic power of CAR ratio in predicting the mortality associated with FG were investigated.
RESULTS: The mean age of the study group, 45 male and 13 female, was 57 (min. 17, max. 85) years. The most common predisposing factor was diabetes mellitus (DM), which was present in 32 (55.1%) patients. The most common symptoms at admission were erythema (89.6%), swelling/hardening (82.7%), pain (41.3%), fever (31%), and purulent discharge (37.9%). Of the 58 patients included in the study, six had died. The most common comorbidity, second to DM (55.1%), was cardiovascular disease (39.6%). The median ages of patients who had died and survived were 60 (min. 56, max. 85) and 56 (min. 18, max. 80) years, respectively. CAR ratio effectively differentiated FG patients who had survived from those who had died (area under the curve [AUC]: 0.907 [0.824–0.984]). The CAR ratio cutoff value of 2.8 effectively differentiated FG patients and FSGI scores who had survived from those who had died (AUC: 0.904 [0.823–0.992]).
CONCLUSION: The study findings demonstrated that the CAR ratio might serve as an effective biomarker in predicting the mortal-ity associated with FG.

Keywords: Albumin, C-reactive protein; C-reactive protein albumin ratio; Fournier’s gangrene.

Halit Özgül, Yunus Uzmay. The role of C-reactive protein albumin ratio for predicting mortality in patients with Fournier’s gangrene. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1242-1247

Sorumlu Yazar: Halit Özgül, Türkiye
Makale Dili: İngilizce