p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Deneysel omurilik yaralanmasında genel kaspaz inhibitörü Q-VD-OPh ve NMDH reseptör antagonisti riluzole’ün izole ve birlikte kullanımı [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 452-458 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.09694

Deneysel omurilik yaralanmasında genel kaspaz inhibitörü Q-VD-OPh ve NMDH reseptör antagonisti riluzole’ün izole ve birlikte kullanımı

Halil Can1, Aydın Aydoseli2, Cengiz Gömleksiz1, Burcu Göker3, Muhittin Emre Altunrende4, Müge Dolgun2, Altay Sencer2
1Medicine Hospital, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Liv Hospital, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
4Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Travma sonrası omurilik yaralanmalarında “ikincil hasar” olarak tanımlanan süreçte N-metil-D-aspartik asit reseptör antagonisti riluzole ve apoptozisin temel efektörü olan kaspazların genel inhibitörü Q-VD-OPh’nın ayrı ayrı ve birlikte kullanımlarının ikincil hasar gelişimi üzerine olan etkilerinin incelemesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada Sprague-Dawley türünden sağlıklı 45 adet erkek sıçan kullanıldı. Omurilik travması dorsal 7, 8, 9 laminektomi sonrası klip kompresyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. İlaçlar travmadan hemen sonra başlamak üzere beş gün boyunca intraperitoneal olarak uygulandı. Travma sonrası denekler Tarlov skalası ve eğik düzlem testi ile değerlendirildi. Beş gün sonra alınan omurilik örnekler hemotoksilen - eozin ve TUNEL boyama yöntemi kullanılarak histolojik incelemesi yapıldı.
BULGULAR: Histolojik inceleme sonrası enflamatuvar yanıt, nekroz ve apoptoz riluzole ve kombine ilaç kullanılan grupta diğer gruplara göre istatiksel olarak anlamlı iyi sonuçlar elde edildi. Deneklerin klinik motor fonksiyon değerlendirilmesinde Q-VD-OPh kullanılan grupta diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı iyi sonuçlar elde edildi.
TARTIŞMA: Q-VD-OPh ve riluzole-Q-VD-OPh kombinasyonun travmada ikincil hasarın sınırlandırılmasında istatistiksel olarak iyi klinik ve histolojik sonuçlar elde edildi. Spinal travma sonrası ikincil hasarın etkisinin ortadan kaldırılması veya sınırlanması için laboratuvar çalışmaları daha kapsamlı yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Apoptozis, kaspazlar, nekroz, NMDA reseptör antagonisti, omurilik yaralanması, pankaspaz inhibitörü, riluzol, sinir dokusunun korunması, Q-VD-OPh.

Combined and individual use of pancaspase inhibitor Q-VD-OPh and NMDA receptor antagonist riluzole in experimental spinal cord injury

Halil Can1, Aydın Aydoseli2, Cengiz Gömleksiz1, Burcu Göker3, Muhittin Emre Altunrende4, Müge Dolgun2, Altay Sencer2
1Department of Neurosurgery, Medicine Hospital, Istanbul-Turkey
2Department of Neurosurgery, İstanbul University of İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Neurosurgery, Liv Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Neurosurgery, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: We investigated the effects of an N-methyl-D-aspartate receptor antagonist, riluzole, and a pancaspase inhibitor and basic apoptosis mediator, Q-VD-OPh, in combination or alone in posttraumatic spinal cord injury.
METHODS: In our study, 45 healthy male Sprague Dawley rats were used. Spinal trauma was induced by the clip compression technique via thoracal 7, 8, 9 laminectomies. After inducing the trauma, the drug was continuously administered intraperitoneally for 5 days. After inducing the trauma, the subjects were assessed using Tarlov’s motor grading scale and inclined plane test. Five days after the trauma, the spinal cord specimens were harvested, and a histopathological examination was performed.
RESULTS: Compared with the other groups, a statistically significant difference with regard to better results for necrosis, inflammation, and apoptosis was observed in the riluzole only and combination groups. Statistically better motor function scores were observed in the Q-VD-OPh only group than in the other groups.
CONCLUSION: With regard to limiting secondary damage after trauma, statistically significant results were observed in the Q-VD-OPh only and Q-VD-OPh–riluzole combination groups. More extensive laboratory studies are required to limit and control the effects of secondary damage after spinal cord trauma.

Keywords: Apoptosis, caspases, necrosis, neuroprotection, NMDA receptor antagonist, pancaspase inhibitor, Q-VD-OPh, riluzole, spinal cord injury.

Halil Can, Aydın Aydoseli, Cengiz Gömleksiz, Burcu Göker, Muhittin Emre Altunrende, Müge Dolgun, Altay Sencer. Combined and individual use of pancaspase inhibitor Q-VD-OPh and NMDA receptor antagonist riluzole in experimental spinal cord injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 452-458

Sorumlu Yazar: Burcu Göker, Türkiye
Makale Dili: İngilizce