p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 23 (6)
Cilt: 23  Sayı: 6 - Kasım 2017
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Application of pulsed arterial resuscitation in a rabbit model of hemorrhagic shock
Wendong Sun, Zhihui Shao, Haisong Xu, Wusi Qiu, Jiahua Sun
PMID: 29115659  doi: 10.5505/tjtes.2017.99567  Sayfalar 445 - 451

2.
Deneysel omurilik yaralanmasında genel kaspaz inhibitörü Q-VD-OPh ve NMDH reseptör antagonisti riluzole’ün izole ve birlikte kullanımı
Combined and individual use of pancaspase inhibitor Q-VD-OPh and NMDA receptor antagonist riluzole in experimental spinal cord injury
Halil Can, Aydın Aydoseli, Cengiz Gömleksiz, Burcu Göker, Muhittin Emre Altunrende, Müge Dolgun, Altay Sencer
PMID: 29115658  doi: 10.5505/tjtes.2017.09694  Sayfalar 452 - 458

3.
Savaş alanında hayat kurtarıcı prosedürlere yeni bir bakış: Gece görüş gözlükleri ile acil krikotroidotomi, iğne torakostomi ve göğüs tüp torakostomi
A new perspective on life-saving procedures in a battlefield setting: Emergency cricothyroidotomy, needle thoracostomy, and chest tube thoracostomy with night vision goggles
Sedat Bilge, Attila Aydın, Meltem Bilge, Cemile Aydın, Erdem Çevik, Mehmet Eryılmaz
PMID: 29115646  doi: 10.5505/tjtes.2017.71670  Sayfalar 459 - 465

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Yanık hastalarında klinik enfeksiyonlar ve sonuçları
Clinical infection in burn patients and its consequences
Cem Emir Güldoğan, Murat Kendirci, Deniz Tikici, Emre Gündoğdu, Ahmet Çınar Yastı
PMID: 29115647  doi: 10.5505/tjtes.2017.16064  Sayfalar 466 - 471

5.
Akut pankreatitte iskemi modifiye albümin ve Ranson skoru arasındaki korelasyon
Correlation between ischemia-modified albumin and Ranson score in acute pancreatitis
Cem Emir Güldoğan, Murat Özgür Kılıç, İlhan Balamir, Mesut Tez, Turan Turhan
PMID: 29115648  doi: 10.5505/tjtes.2017.51499  Sayfalar 472 - 476

6.
Enflamatuvar belirteçlerin negatif apendektomi oranını azaltmadaki rolü: Bilgisayarlı tomografi bulgularına dayanan bir çalışma
Role of inflammatory markers in decreasing negative appendectomy rate: A study based on computed tomography findings
Ebru Ozan, Gökçe Kaan Ataç, Kaan Alişar, Aslıhan Alhan
PMID: 29115649  doi: 10.5505/tjtes.2017.36605  Sayfalar 477 - 482

7.
Kardiyak nedenlerle hastanede yatan hastalarda spontan rektus kılıf hematomu: Tek merkez deneyimi
Spontaneous rectus sheath hematoma in cardiac in patients: a single-center experience
Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Hüseyin Çiyiltepe, Kamuran Cumhur Değer, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger, Erdal Polat, Mustafa Duman
PMID: 29115650  doi: 10.5505/tjtes.2017.67672  Sayfalar 483 - 488

8.
Kolaylıkla atlanabilen bir antite olan epiploik apandisitin bilgisayarlı tomografi bulguları: Olgu serisi ve literatürün gözden geçirilmesi
Computed tomography findings of primary epiploic appendagitis as an easily misdiagnosed entity: Case series and review of literature
Rabia Ergelen, Ruslan Asadov, Burcu Özdemir, Derya Tureli, Baha Tolga Demirbaş, Davut Tuney
PMID: 29115651  doi: 10.5505/tjtes.2017.99894  Sayfalar 489 - 494

9.
Akut biliyer pankreatiti izleyen erken laparoskopik kolesistektomi iyileşme sürecini kısaltır
Early laparoscopic cholecystectomy following acute biliary pancreatitis expedites recovery
Seracettin Eğin, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Hakan Tezer, Servet Rüştü Karahan
PMID: 29115652  doi: 10.5505/tjtes.2017.50128  Sayfalar 495 - 500

10.
Akut kolesistitli yaşlı hastalarda erken kolesistektomi için köprü tedavisi: Perkütan kolesistostomi
Bridge treatment for early cholecystectomy in geriatric patients with acute cholecystitis: Percutaneous cholecystostomy
Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Cengiz Koçak, Uğur Kesici, Mehmet Korkmaz, Mehmet Fatih Ekici, Mustafa Cem Algın, Faik Yaylak
PMID: 29115653  doi: 10.5505/tjtes.2017.63668  Sayfalar 501 - 506

OLGU SERISI
11.
Açık redüksiyon ve Herbert vidalarıyla internal fiksasyon yöntemiyle kapitellar kırıkların tedavisi
Management of capitellar fractures with open reduction and internal fixation using Herbert screws
Asif Sultan, Omar Khursheed, Mohammad Rafiq Bhat, Hilal Ahmad Kotwal, Qazi Waris Manzoor
PMID: 29115654  doi: 10.5505/tjtes.2017.57142  Sayfalar 507 - 514

OLGU SUNUMU
12.
Gecikmeli bipediküllü flep: Ateşli silah yaralanması sonrası bacak distalindeki defektlerin rekonstrüksiyonu için alternatif ve yeni metod: Olgu sunumu ve literatürün taranması
Delayed bipedicled flap: An alternative and new method for reconstruction of distal leg defect after gunshot trauma: A case report and review of the literature
Ali Rıza Yıldırım, Murat İğde, Mehmet Onur Öztürk, Hasan Murat Ergani, Ramazan Erkin Ünlü
PMID: 29115655  doi: 10.5505/tjtes.2017.90016  Sayfalar 515 - 520

13.
Pankreatik psödokistli bir çocukta endoskopik drenaj ve kistoduodenostomi
Endoscopic drainage and cystoduodedonstomy in a child with pancreatic pseudocyst
Ufuk Ateş, Gönül Küçük, Kubilay Çınar, Berktuğ Bahadır, Mehmet Bektaş, Gülnur Göllü, Meltem Bingöl Koloğlu
PMID: 29115656  doi: 10.5505/tjtes.2017.61667  Sayfalar 521 - 524

14.
Çoklu parmak degloving yaralanmasında bir tamir yöntemi: Yaralı parmakların distal bazlı radiyal önkol perforator flebi ile sarılması
Wrapping degloved fingers with a distal-based radial forearm perforator flap: A repair method for multiple digital degloving injury
Yusuf Kenan Çoban, Özcan Öcük, Kaan Bekircan
PMID: 29115657  doi: 10.5505/tjtes.2017.57227  Sayfalar 525 - 527