p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Akut biliyer pankreatiti izleyen erken laparoskopik kolesistektomi iyileşme sürecini kısaltır [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 495-500 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.50128

Akut biliyer pankreatiti izleyen erken laparoskopik kolesistektomi iyileşme sürecini kısaltır

Seracettin Eğin, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Hakan Tezer, Servet Rüştü Karahan
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu geriye dönük çalışmamızda akut biliyer pankreatitli hastalarda erken ve geç laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımızı karşılaştırarak, erken kolesistektominin güvenilirliğini, tekrarlayan biliyer pankreatit riskini, yatış günü ve morbidite üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2009 – Aralık 2012 arasında akut biliyer pankreatitli 131 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, şikayetlerinin süresi, ilk gelişteki biyokimya ve hemogram değerleri, Ranson skoru, atak sayısı, görüntülemeler, ameliyat türü ve süresi, ilk ataktan ameliyata kadar geçen gün sayısı, yatış günü ve komplikasyonlar kaydedildi. Ameliyatlarını ilk iki haftada olanlar erken (Grup 1), iki haftadan sonrakiler geç (Grup 2) olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Grup 1’deki 47, Grup 2’deki 84 hastaya laparoskopik kolesistektomi yapıldı. Hiçbir olguda açık ameliyata geçilmedi, koledok yaralanması olmadı ve mortalite gelişmedi. Yatış günü ortalaması, Grup 1’de 7.6±3.0 gün, Grup 2’de 10.7±8.3 gün idi ve gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0.006). İki ve üzerinde atak sayısı Grup 2’deki hastaların 15’inde (%18) saptandı ve istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0.000).
TARTIŞMA: Ranson ≤3 biliyer pankreatitlerde erken laparoskopik kolesistektomi, operasyon süresi ve morbiditeyi artırmadığından ve diseksiyon güçlüğü yaratmadığından güvenle uygulanabilir. Geç kolesistektomiler tekrarlayan ataklar, yatış günü ve tedavi maliyetlerinde artışa neden olmaktadır. Randomize kontrollü çalışmalarla hafif ve orta biliyer pankreatitlerde erken kolesistektominin etkinliği ve güvenilirliği doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Biliyer pankreatit, kolesistektominin zamanlaması, laparoskopik kolesistektomi.

Early laparoscopic cholecystectomy following acute biliary pancreatitis expedites recovery

Seracettin Eğin, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Hakan Tezer, Servet Rüştü Karahan
Department of General Surgery, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: In this retrospective study, we aimed to assess the reliability of early cholecystectomy, risk of recurrent biliary pancreatitis, and their effects on hospital length of stay and morbidity by comparing the results of early and late laparoscopic cholecystectomy in patients with acute biliary pancreatitis.
METHODS: A total of 131 patients, who were diagnosed with acute biliary pancreatitis at Okmeydanı Education and Research Hospital in January 2009–December 2012, were included in the study. Demographic specifications of patients, duration of their complaints, biochemistry and hemogram values at first arrival, Ranson criteria, number of attacks, screenings, operation type and period, number of days between the first attack and operation, hospital length of stay, and complications were recorded. Patients who underwent cholecystectomy within the first 2 weeks were considered early (group 1) and those who under the operation after 2 weeks were considered late (group 2).
RESULTS: There were 47 patients in group 1 and 84 patients in group 2. Open surgery was not performed on any patient, and there was no choledoch injury and mortality. The average hospital length of stay was 7.6±3.0 days in group 1 and 10.7±8.3 days in group 2, with a statistically significant difference between the groups (p=0.006). Two or more number of attacks occurred in 15 patients in group 2 (18%), with a statistically significant difference between the groups (p=0.000).
CONCLUSION: Laparoscopic cholecystectomy is safe as it does not increase operation time and morbidity in biliary pancreatitis with a Ranson score of ≤3 or cause difficulty in dissection. Late cholecystectomy causes recurrent attacks and increases the hospital length of stay and treatment costs. Using randomized controlled studies, the effectiveness and reliability of early cholecystectomy in mild and moderate biliary pancreatitis can be verified.

Keywords: Biliary pancreatitis, laparoscopic cholecystectomy, timing of cholecystectomy.

Seracettin Eğin, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Hakan Tezer, Servet Rüştü Karahan. Early laparoscopic cholecystectomy following acute biliary pancreatitis expedites recovery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 495-500

Sorumlu Yazar: Seracettin Eğin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce