p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Açık redüksiyon ve Herbert vidalarıyla internal fiksasyon yöntemiyle kapitellar kırıkların tedavisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 507-514 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.57142

Açık redüksiyon ve Herbert vidalarıyla internal fiksasyon yöntemiyle kapitellar kırıkların tedavisi

Asif Sultan, Omar Khursheed, Mohammad Rafiq Bhat, Hilal Ahmad Kotwal, Qazi Waris Manzoor
Kemik ve Eklem Hastalıkları Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Barzulla, Srinagar-Hindistan

AMAÇ: Kapitellar kırıklar seyrek görülen dirsek yaralanmaları olup uygun biçimde tedavi edilmediğinde ağır fonksiyonel kısıtlamaya neden olabilirler. Erkenden mobilizasyona olanak sağlayan stabil bir eklem durumunu gerçekleştirmek için kapalı redüksiyon ve alçıyla tespitten açık redüksiyon ve internal fiksasyona (ARİF) kadar sayısız tedavi geliştirilmiştir. Geniş bir lateral yaklaşım yoluyla Herbert vidaları ve ARİF yöntemi kullanarak bu kırıkları tedavi etmenin fonksiyonel sonuçlarını belirledik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük çalışmaya kapitellar kırıkları olan 15 hasta dahil edildi. İyi çekilmiş bir radyografi önemli olduğundan her hastada bu husus vurgulandı. Beş yıllık çalışma dönemi boyunca tüm kırıklar geniş bir lateral ekspozürle açık redüksiyon ve Herbert vidaları kullanılarak internal fiksasyonla tedavi edildi. Ortalama 3.6 yıllık (dağılım, 1.5–6 yıl) takipte klinik, radyografik bulgular ve Mayo Dirsek Performans İndeksine göre değerlendirmeler yapıldı.
BULGULAR: Bryan ve Morrey sınıflandırma sistemi kullanılarak 9, tip I ve 6 tip IV kapitellar kırık tespit edildi. Kemiğin kaynamasına kadar ortalama 12 hafta (dağılım, 8–16 hafta) geçmiş, tüm kırıklar kaynadı. Ortalama fleksiyon genişliği 130° (dağılım, 125°–135°) idi. Hastaların tümünde fonksiyonel hareket aralığı sağlandı; ortalama ekstansör hareket açıklığı 10° (dağılım, 0°-30°) idi. Son takipte bir olguda osteoartrit görüldü, herhangi bir avasküler nekroz veya heterotrofik osifikasyon gözlenmedi. İki hastada vidaların çıkartılması gerekti. On hastada mükemmel ve beş hastada iyi sonuçlar elde edildi.
TARTIŞMA: Herbert vidasıyla fiksasyon kapitellar kırıklarda stabil bir tespit sağladığı gibi genişletilmiş lateral açınımla bu kompleks kırıkların internal fiksasyonu ardından dirsek hareketliliğinde iyi-mükemmel sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Açık redüksiyon ve internal fiksasyon, genişletilmiş lateral açınım, Herbert vidası, kapitellar kırık.

Management of capitellar fractures with open reduction and internal fixation using Herbert screws

Asif Sultan, Omar Khursheed, Mohammad Rafiq Bhat, Hilal Ahmad Kotwal, Qazi Waris Manzoor
Department of Orthopedic Surgery, Government Hospital for Bone & Joint Surgery, Barzulla, Srinagar-India

BACKGROUND: Capitellar fractures are rare elbow injuries and can cause severe limitation of function if not properly managed. Numerous treatments have evolved, from closed reduction and cast immobilization to open reduction and internal fixation (ORIF), so as to achieve a stable joint that allows early mobilization. We determined the functional outcomes of treating these fractures with ORIF using Herbert screws via an extensile lateral approach.
METHODS: Fifteen patients with capitellar fractures were included in this retrospective study. A well taken lateral radiograph was important and stressed upon in all patients. All fractures were open reduced and internally fixed using Herbert screws via an extensile lateral approach over a period of 5 years. Clinical, radiographic, and Mayo Elbow Performance Index were evaluated at a mean follow-up of 3.6 years (range, 1.5–6 years).
RESULTS: Nine type I and six type IV capitellar fractures were identified using Bryan and Morrey classification system. The average time to bone union was 12 weeks (range 8–16 weeks) with no case of nonunion. The mean range of flexion was 130° (range 125°–135°). The average extensor lag was 10° (range 0°–30°), with a functional range of motion of elbow achieved in all patients. On the final follow-up, one case of osteoarthritis was seen, but no evidence of avascular necrosis or heterotrophic ossification was seen. Two patients needed screw removal. The outcome was excellent in 10 patients and good in five patients.
CONCLUSION: Herbert screw fixation provides stable fixation in capitellar fractures and good to excellent outcomes with excellent elbow motion, can be achieved following internal fixation of these complex fractures using the extended lateral exposure.

Keywords: Capitellar fracture, extended lateral exposure, Herbert screw, open reduction and internal fixation.

Asif Sultan, Omar Khursheed, Mohammad Rafiq Bhat, Hilal Ahmad Kotwal, Qazi Waris Manzoor. Management of capitellar fractures with open reduction and internal fixation using Herbert screws. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 507-514

Sorumlu Yazar: Asif Sultan, India
Makale Dili: İngilizce