p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Savaş alanında hayat kurtarıcı prosedürlere yeni bir bakış: Gece görüş gözlükleri ile acil krikotroidotomi, iğne torakostomi ve göğüs tüp torakostomi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 459-465 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.71670

Savaş alanında hayat kurtarıcı prosedürlere yeni bir bakış: Gece görüş gözlükleri ile acil krikotroidotomi, iğne torakostomi ve göğüs tüp torakostomi

Sedat Bilge1, Attila Aydın1, Meltem Bilge3, Cemile Aydın4, Erdem Çevik2, Mehmet Eryılmaz1
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara
2Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
4Ankara Etimesgut Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

AMAÇ: Ağır ve çoklu travma hastalarında, hayat kurtarıcı prosedürlerin erken uygulanması artmış sağ kalım ile ilişkilidir. Gece yapılan savaş senaryosunda bu hayat kurtarıcı girişimlerin gece görüş gözlüğü (GGG) yardımıyla uygulanabilirliğini deneysel olarak saptamaya çalıştık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Göğüs tüp torakostomi (GTT), acil krikotroidotomi (AK) ve iğne torakostomi (IT) girişimleri 10 adet askeri sağlık personeli tarafından gerçekleştirildi. Çalışmada girişimlerin başarı ve süreleri incelendi. Prosedürler, hazırlanan maket/model üzerinde gündüz aydınlık odada ve GGG yardımı ile karanlık odada yaptırıldı. Operatörler girişimlerin kolaylığını derecelendirdi.
BULGULAR: Tüm girişimler başarılı bulundu. Operatörler, gece yapılan GTT ve AK girişimlerini gündüz saatlerinde yapılan girişimlere göre zor buldu (p<0.05). İğne torakostomi grupları arasında zorluk açısından anlamlı fark yoktu. Girişimlerin tamamlanma süreleri açısından karşılaştırıldığında, gündüz ve gece senaryoları arasında fark yoktu.
TARTIŞMA: Gece görüş gözlüğü kullanan operatörler, taktik ve medikal aktivitelerini yaparken gece görüş gözlüklerini çıkarmalarına ve ekstra ışık kaynağı kullanmalarına gerek olmadığı konusunda uyanık olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Acil krikotroidotomi, gece görüş gözlükleri, iğne torakostomi, karanlık, savaş alanı, tüp torakostomi.

A new perspective on life-saving procedures in a battlefield setting: Emergency cricothyroidotomy, needle thoracostomy, and chest tube thoracostomy with night vision goggles

Sedat Bilge1, Attila Aydın1, Meltem Bilge3, Cemile Aydın4, Erdem Çevik2, Mehmet Eryılmaz1
1Department of Emergency Medicine, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Emergency Medicine, Sultan Abdülhamit Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
4Department of Internal Medicine, Ankara Etimesgut State Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: In the patients with multiple and serious trauma, early applications of life-saving procedures are related to improved survival. We tried to experimentally determine the feasibility of life-saving interventions that are performed with the aid of night vision goggles (NVG) in nighttime combat scenario.
METHODS: Chest tube thoracostomy (CTT), emergency cricothyroidotomy (EC), and needle thoracostomy (NT) interventions were performed by 10 combatant medical staff. The success and duration of interventions were explored in the study. Procedures were performed on the formerly prepared manikins/models in a bright room and in a dark room with the aid of NVG. Operators graded the ease of interventions.
RESULTS: All interventions were found successful. Operators stated that both CTT and EC interventions were more difficult in dark than in daytime (p<0.05). No significant difference was observed in the difficulty in the NT interventions. No significant difference was observed in terms of completion times of interventions between in daytime and in dark scenario.
CONCLUSION: The operators who use NVGs have to be aware of that they can perform their tactic and medical activities without taking off the NVGs and without the requirement of an extra light source.

Keywords: Battlefield, darkness nighttime, emergency cricothyroidotomy, needle thoracostomy, night vision goggles, tube thoracostomy.

Sedat Bilge, Attila Aydın, Meltem Bilge, Cemile Aydın, Erdem Çevik, Mehmet Eryılmaz. A new perspective on life-saving procedures in a battlefield setting: Emergency cricothyroidotomy, needle thoracostomy, and chest tube thoracostomy with night vision goggles. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 459-465

Sorumlu Yazar: Attila Aydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce