p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
İskemi modifiye albümin ve diğer enflamatuvar belirteçlerin çocuk apandisit tanısındaki yeri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 317-321 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.11823

İskemi modifiye albümin ve diğer enflamatuvar belirteçlerin çocuk apandisit tanısındaki yeri

Selçuk Nazik1, Veli Avci2, Zeynep Küskü Kiraz3
1Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Bingöl, Türkiye
3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada çocuklardaki apandisit ile iskemi modifiye albümin (İMA), C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), beyaz küre sayısı (WBC), nötrofil lenfosit oranı (NLR), platelet lenfosit oranı (PLR) ve ortalama platelet hacmi (MPV) arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Mayıs 2015 ve Kasım 2015 tarihleri arasında hastanemize başvuran toplam 63 olgu dahil edildi, bunların 30’u apandisit olgusu ve 33’ü sağlıklı kontrol olgu idi. Gruplar yaş ve cinsiyet açısından benzerdi.
BULGULAR: Apandisitli hastalarda İMA, CRP, ESR, WBC, MPV, NLR ve PLR değerlerinin ölçüldüğü ROC eğrisinin değerlendirilmesinde, en yüksek eğri altında kalan alan (EAA) İMA’da (EAA: 0.991) tespit edilirken, onu takip eden EAA değerleri NLR (EAA: 0.946), CRP (EAA: 0.808), PLR (EAA: 0.779), ESR (EAA: 0.767), WBC (EAA: 0.749) ve MPV (EAA: 0.583) idi.
TARTIŞMA: Bu amaçla apandisit tanısında sıkça kullanılan yüksek WBC ve CRP düzeyi, sağ alt kadran ağrısı ve USG sonuçlarına ek olarak NLR, PLR, İMA ve ESR değerlerinin de tanıda kullanılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, enflamatuvar belirteçler, İMA.

Ischemia-modified albumin and other inflammatory markers in the diagnosis of appendicitis in children

Selçuk Nazik1, Veli Avci2, Zeynep Küskü Kiraz3
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bingöl Maternity and Children’s Hospital, Bingöl-Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Bingöl Maternity and Children’s Hospital, Bingöl-Turkey
3Department of Biochemistry, Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir-Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study was to determine relationship of ischemia-modified albumin (IMA) level, C-reactive protein (CRP) level, erythrocyte sedimentation rate (ESR), white blood cell (WBC) count, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV) to appendicitis in children.
METHODS: Study included total of 63 patients who presented at hospital between May 2015 and November 2015. Of these, 30 were cases of appendicitis, and 33 were healthy control subjects. The groups were statistically similar in age and gender.
RESULTS: Receiver operating characteristic curve was evaluated for IMA, CRP, ESR, WBC, MPV, NLR, and PLR values in patients with appendicitis, and IMA was determined to have highest area under the curve value (0.991), followed by NLR (0.946), CRP (0.808), PLR (0.779), ESR (0.767), WBC (0.749), and MPV (0.583).
CONCLUSION: Use of NLR, PLR, IMA, and ESR values may be helpful in diagnosis of appendicitis, in addition to WBC and CRP values, lower right quadrant abdominal pain, and ultrasonography signs commonly used.

Keywords: Appendicitis, inflammatory markers, ischemia-modified albumin.

Selçuk Nazik, Veli Avci, Zeynep Küskü Kiraz. Ischemia-modified albumin and other inflammatory markers in the diagnosis of appendicitis in children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 317-321

Sorumlu Yazar: Selçuk Nazik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce