p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Alfa lipoik asitin intraabdominal adezyon üzerine etkileri: Sıçan modelinde deneysel bir çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 9-14 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.15985

Alfa lipoik asitin intraabdominal adezyon üzerine etkileri: Sıçan modelinde deneysel bir çalışma

Tülay Diken Allahverdi1, Ertuğrul Allahverdi2, Sadık Yayla3, Turgay Deprem4, Oguz Merhan5, Sevil Vural6, Barlas Sülü1, Yavuz Günerhan3, Neşet Köksal1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi,genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Kars Devlat Hastanesi,ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
3Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
4Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı
5Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
6Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Çalışma, güçlü bir antioksidan olan alfa lipoik asidin intraabdominal adezyon oluşumu üzerine olan etkisini saptamak amacıyla yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Alfa lipoik asit grubu (Grup I), kontrol grubu (Grup II, n=8) ve Sham grubu (Grup III, n=8) olmak üzere üç grup üzerinde yürütülen bu çalışmada 250-300 g canlı ağırlığında olan Wistar Albino cinsi 24 adet dişi sıçan kullanıldı. Genel anestezisi eşliğinde orta hat insizyonuyla laparotomi yapıldıktan sonra Grup I ve Grup II’de çekumun antimezenterik tarafında adezyon modeli oluşturuldu. Grup I’e 50 mg/kg alfa lipoik asid
intraperitoneal (IP) olarak verilirken Grup II’de cerrahi işlem yapıldı fakat herhangi bir ilaç uygulanmadı. Grup III’te ise sadece laparatomi yapıldı. Sıçanlar 10. gün sonunda sakrifiye edilip makroskopik skorlama yapıldı ve doku örnekleri alınarak biyokimyasal ve histopatolojik değerlendirmeye tabi tutuldu.
BULGULAR: Makroskopik skorlamada ve histopatolojik incelemede Grup I’de, Grup II’ye göre adezyon derecesinin ve malondialdehid düzeyinin azaldığı (p<0.01), glutation düzeyinin ise arttığı (p<0.01) tespit edildi.
TARTIŞMA: Çalışma bulguları, alfa lipoik asidin IP olarak uygulandığında intraabdominal adezyonu kontrol grubuna göre belirgin derecede azalttığı (p<0.01) tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Alfa lipoik asid, peritoneal adezyon, sıçan.

Effects of alpha lipoic acid on intra-abdominal adhesion: an experimental study in a rat model

Tülay Diken Allahverdi1, Ertuğrul Allahverdi2, Sadık Yayla3, Turgay Deprem4, Oguz Merhan5, Sevil Vural6, Barlas Sülü1, Yavuz Günerhan3, Neşet Köksal1
1Department Of General Surgery,kafkas University,kars,turkey
2Departmant Of Orthopedic And Traumatology,kars State Hospital,kars,turkey
3Department Of Surgery,kafkas University,kars,turkey
4Department Of Histology,kafkas University,kars,turkey
5Department Of Biochemistry,kafkas University,kars,turkey
6Department Of Patology,ankara University,ankara,turkey

BACKGROUND: This study was performed to determine the effect of alpha lipoic acid, a powerful antioxidant, on intra-abdominal adhesion formation.
METHODS: Twenty-four female Wistar Albino rats weighing 250-300 g were used in this study conducted on three groups consisting of the alpha lipoic acid group (Group I, n=8), control group (Group II, n=8), and sham group (Group III, n=8). After performing laparotomy with a midline incision under general anesthesia, the adhesion model was created on the antimesenteric side of the caecum in Group I and Group II. 50 mg/kg alpha-lipoic acid was administered intraperitoneally (IP) in Group I while the surgical procedure
was performed but no drugs administered in Group II. Only laparotomy was performed in Group III. Rats were sacrificed at the end of the tenth day.
RESULTS: Macroscopic scoring was performed, tissue samples were obtained and subjected to biochemical and histopathological evaluation. The degree of adhesion and malondialdehyde level decreased (p<0.01), and glutathione levels had increased (p<0.01) in
Group I compared to Group II in macroscopic scoring.
CONCLUSION: Alpha lipoic acid was found to significantly decrease (p<0.01) intra-abdominal adhesion when administered IP compared to the control group.

Keywords: Alpha lipoic acid, peritoneal adhesion, rat.

Tülay Diken Allahverdi, Ertuğrul Allahverdi, Sadık Yayla, Turgay Deprem, Oguz Merhan, Sevil Vural, Barlas Sülü, Yavuz Günerhan, Neşet Köksal. Effects of alpha lipoic acid on intra-abdominal adhesion: an experimental study in a rat model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 9-14

Sorumlu Yazar: Tülay Diken Allahverdi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce