p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Travmada lokal ve sistemik hemostatik ajanlar: Derleme yazısı [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 175-181

Travmada lokal ve sistemik hemostatik ajanlar: Derleme yazısı

Gustavo Recinos1, Kenji Inaba1, Joseph Dubose1, Demetrios Demetriades1, Peter Rhee2
1Department Of Surgery, Division Of Trauma And Critical Care, University Of Southern California, Los Angeles, California, Usa
2Department Of Surgery, Division Of Trauma And Critical Care, University Of Arizona, Tucson, Arizona, Usa

Kanama, travma ile ilişkili ölümlerin başta gelen nedenidir. Kanamanın erken tanısı ve cerrahi kontrolü, travmalı hastanın tedavisinin düzenlenmesinde kritik ilk adımdır; ne var ki bu amaca ulaşmak, ileri derecede kritik travma hastalarında hala ciddi bir sorun olagelmektedir. Geleneksel cerrahi kanama kontrolü yöntemlerine ek olarak, günümüzde bazı ileri hemostatik ajanlar da kullanılmaktadır. Oksidize selüloz, fibrin yapıştırıcı ile sentetik yapıştırıcılar, lokal hemostatik ajanların öncelikli grubunu oluşturmaktadır. Zeolite ve Chitosan, lokal hemostatiklerin en yeni jenerasyonunu oluşturur ve bu ajanların etkinliği ve güvenilirliği halen araştırma aşamasındadır. Rekombinant faktör VIIa yakın zamanda, kontrol altına alınamayan cerrahi kanamanın tedavisine yardımcı, ümit verici bir sistemik hemostatik ajan olarak ortaya çıkmıştır; ancak devam eden çok uluslu randomize kontrollü çalışma tamamlanıncaya kadar rekombinant faktör VIIa’nın travma hastalarındaki kullanımı ile ilgili endikasyonlar ve güvenilirlik profili belirsizdir. Bu yazıda, ticari olarak mevcut bulunan lokal ve sistemik hemostatik ürünlerin travma hastalarındaki rolü gözden geçirildi; aynı zamanda bunların akılcı kullanımıyla ilgili benzersiz özelliklerle endikasyon ve kısıtlamalar değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Hemostatik, kanama; koagülopati; travma.

Local and systemic hemostatics in trauma: a review

Gustavo Recinos1, Kenji Inaba1, Joseph Dubose1, Demetrios Demetriades1, Peter Rhee2
1Department Of Surgery, Division Of Trauma And Critical Care, University Of Southern California, Los Angeles, California, Usa
2Department Of Surgery, Division Of Trauma And Critical Care, University Of Arizona, Tucson, Arizona, Usa

Hemorrhage is the leading cause of trauma-related deaths. The early identification and surgical control of this hemorrhage is the crucial first step in the management of the injured patient; however, this objective remains challenging in the most critically ill trauma patients. As an adjunct to traditional methods of surgical hemorrhage control, several advanced hemostatic agents are currently available. Oxidized cellulose, fibrin glue and synthetic adhesives constitute the first-line of local hemostatic agents. Materials such as Zeolite and Chitosan comprise the newest generation of local hemostatics and the efficacy and safety of these agents are currently under investigation. Recombinant factor VIIa has emerged recently as a promising systemic hemostatic adjunct for the treatment of intractable surgical bleeding; however, until completion of the ongoing multinational randomized control trial, the indications for its use in trauma patients and its safety profile are unclear. This article reviews the role of commercially available local and systemic hemostatic products in the trauma patient population; it also addresses the unique set of characteristics, indications, limitations and rationale for their use.

Keywords: Coagulopathy, hemorrhage; hemostatics; trauma.

Gustavo Recinos, Kenji Inaba, Joseph Dubose, Demetrios Demetriades, Peter Rhee. Local and systemic hemostatics in trauma: a review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 175-181

Sorumlu Yazar: Kenji Inaba, United States
Makale Dili: İngilizce