p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Akut apandisitte serum hepcidinin tanısal değeri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(7): 480-486 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.23187

Akut apandisitte serum hepcidinin tanısal değeri

Ali Aygun1, Adem Koksal1, Ibrahim Caltekin1, Mehmet Seyfettin Saribas1, Faruk Ozsahin2, Mucahit Gunaydin2, Abdussamed Vural2, Volkan Karabacak3, Murat Cihan4, Murat Karakahya5
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
3Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ordu, Türkiye
4Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
5Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

AMAÇ: Akut apandisit (AA), acil servise karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastalarda akut karın nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Literatürde serum hepsidin ile AA arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmanın amacı AA ön tanısıyla ameliyat edilen hastalarda serum hepcidin düzeylerini ölçmek ve bu parametrelerin AA tanısında biyokimyasal belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Nisan 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında acil servise başvuran, AA tanısıyla ameliyat edilen 18 yaş ve üzeri hastalar çalışmaya alındı. Çalışmaya cerrahi sonrası patoloji sonucu AA ile uyumlu olan 94 hasta (Grup A), cerrahi sonrası patoloji sonucu AA ile uyumlu olmayan 16 hasta (Grup B) ve 42 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Venöz kan örneklerinden serum hepsidin düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Grup A hastaların ortalama hepsidin düzeyleri 1750±285 pg/mL, Grup B hastalarınınki 1349±381 pg/mL ve kontrol grubununki 1066±225 pg/mL olarak belirlendi. Serum hepsidin düzeylerinin karşılaştırılmasında Grup A ve kontrol grubunu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği görüldü (p<0.05).
SONUÇ: Hepsidin AA hastalarında kontrol grubuna ve cerrahi olarak AA dışı patoloji saptanan hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Hepsidin akut apandisit tanısına yardımcı olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, erişkin; hepsidin; inflamasyon; karın ağrısı.

The diagnostic value of serum hepcidin in acute appendicitis

Ali Aygun1, Adem Koksal1, Ibrahim Caltekin1, Mehmet Seyfettin Saribas1, Faruk Ozsahin2, Mucahit Gunaydin2, Abdussamed Vural2, Volkan Karabacak3, Murat Cihan4, Murat Karakahya5
1Department of Emergency Medicine, Ordu University, Faculty of Medicine, Ordu-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Giresun University, Faculty of Medicine, Giresun-Türkiye
3Health Department of Public Health, Ordu-Türkiye
4Department of Medical Biochemistry, Ordu University Education and Research Hospital, Ordu-Türkiye
5Department of General Surgery, Ordu University, Faculty of Medicine, Ordu-Türkiye

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is the primary cause of acute abdomen in patients presenting to the emergency department with abdominal pain. Limited studies have explored the relationship between serum hepcidin levels and AA. This study aimed to measure serum hepcidin levels in patients undergoing surgery with a preliminary diagnosis of AA and to assess whether these levels can serve as a biochemical marker for diagnosing AA.
METHODS: This study included patients aged 18 or older who presented to the emergency department between April 2018 and May 2019 and underwent surgery with a diagnosis of AA. The cohort comprised 94 patients with surgical pathology results compatible with AA (Group A), 16 patients with results not compatible with AA (Group B), and 42 healthy controls. Serum hepcidin levels were measured from venous blood samples.
RESULTS: Mean hepcidin levels were 1750±285 pg/mL in Group A, 1349±381 pg/mL in Group B, and 1066±225 pg/mL in the control group. Statistically significant differences in serum hepcidin levels were observed between Group A and the control group (p<0.05).
CONCLUSION: Hepcidin levels were significantly higher in patients with AA compared to both the control group and patients with surgically confirmed non-AA pathology. Therefore, hepcidin may serve as a useful adjunct in diagnosing acute appendicitis.

Keywords: Abdominal pain, acute appendicitis; adult; inflammation; hepcidin.

Ali Aygun, Adem Koksal, Ibrahim Caltekin, Mehmet Seyfettin Saribas, Faruk Ozsahin, Mucahit Gunaydin, Abdussamed Vural, Volkan Karabacak, Murat Cihan, Murat Karakahya. The diagnostic value of serum hepcidin in acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(7): 480-486

Sorumlu Yazar: Ali Aygun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce