p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Alt ekstremitenin travmatik vasküler yaralanmaları: İran Ulusal Travma Projesi raporu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 308-312

Alt ekstremitenin travmatik vasküler yaralanmaları: İran Ulusal Travma Projesi raporu

Mohammad R Rasouli, Majid Moini, Ali Khaji, Pedram Heidari, Arash Anvari
Tahran Üniversitesi Tıp Bilimleri, Sina Hastanesi, Sina Travma Ve Cerrahi Araştırma Merkezi, Tahran, İran

AMAÇ
Bu çalışma, İran’daki travmatik alt ekstremite vasküler yaralanmalarının özelliklerini belirlemeyi amaçlamıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Alt ekstremite vasküler yaralanması bulunan hastalar, İran Ulusal Travma Projesinden seçildi. Bu proje, 2000-2004 yılları arasında sekiz büyük kentte yürütüldü ve 17000’den daha fazla sayıda hastayı içerdi.
BULGULAR
Toplam 92 vasküler alt ekstremite yaralanması bulunan 63 olgu (54 erkek) belirlendi. Hastaların ortalama yaşı, 25,87±13,37 yıl idi. Künt travma, penetran yaralanmaya göre daha yüksekti (%38’e karşı %62). Olguların 36’sında (%57), yaralanma nedeni, karayolu trafik kazası (KTK) idi. Hastaların %21’inde (n=24), vasküler yaralanma mesleki travmadan kaynaklanmıştır. İşçiler (n=23, %20) en çok etkilenen grup olmuştur. Üç hasta (%5) eşlik eden yaralanmaların şiddeti nedeniyle ölmüştür.
SONUÇ
Bizim bulgularımız, KTK’nın İran’daki en sık alt ekstremite vasküler yaralanma nedeni olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda bizim bulgularımız, mesleki yaralanmaların da kayda değer bir prevalansa sahip olduğunu göstermiştir. Bu yaralanmaların sıklığını azaltmaya yönelik önleyici stratejilerin oluşturulmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İran, alt ekstremite; vasküler yaralanma.

Traumatic vascular injuries of the lower extremity: report of the Iranian National Trauma Project

Mohammad R Rasouli, Majid Moini, Ali Khaji, Pedram Heidari, Arash Anvari
Sina Trauma And Surgery Research Center, Sina Hospital, Tehran University Of Medical Sciences

BACKGROUND
This study aimed to determine the pattern of traumatic lower extremity vascular injuries in Iran.
METHODS
Patients with vascular injury of the lower extremity were selected from the Iranian National Trauma Project. This project was conducted in eight major cities during 2000-2004 and consisted of more than 17000 patients.
RESULTS
Sixty-three subjects (54 men) with a total of 92 vascular injuries of the lower extremity were identified. Mean age of the patients was 25.87±13.37 years. Blunt trauma was more frequent than penetrating (62% vs. 38%). In 36 cases (57%), road traffic crash (RTC) was the cause of injury. In 21% of the patients (n=24), vascular injury resulted from occupational trauma. Workers (n=23, 20%) were the most frequently affected group. Three patients (5%) died due to severity of the associated injuries.
CONCLUSION
Our results revealed that RTC is the most frequent cause of lower extremity vascular injuries in Iran. Our findings also showed that occupational injuries have considerable prevalence. Establishment of preventive strategies to reduce the frequency of these injuries is recommended.

Keywords: Iran, lower extremity; vascular injury.

Mohammad R Rasouli, Majid Moini, Ali Khaji, Pedram Heidari, Arash Anvari. Traumatic vascular injuries of the lower extremity: report of the Iranian National Trauma Project. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 308-312

Sorumlu Yazar: Majid Moini, İran
Makale Dili: İngilizce