p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Çocuklarda traktöre bağlı ciddi el yaralanmaları: 70 olgunun sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 299-302

Çocuklarda traktöre bağlı ciddi el yaralanmaları: 70 olgunun sunumu

Güzin Yeşim Özgenel, Selçuk Akın, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Mesut Özcan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Ve Rekonstrüktif, Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Bu çalışmada, çocukluk döneminde görülen traktöre bağlı el yaralanmaları gözden geçirildi. GEREÇ-YÖNTEM: Merkezimize 70 çocuk hasta (53 erkek, 17 kız; dağılım 1-11 yaş) kabul edildi. Hastalar cinsiyet, yaş, hasarlanmanın tipi, tedavinin şekli ve fonksiyonel sonuçlar açısından analiz edildi. Tedavinin ilk basamağı geniş debridman ve irigasyondu. Kompleks yumuşak doku defekti olan hastalar çok seanslı rekonstrüksiyon girişimleri ile tedavi edildi. Amputasyon veya kısmi amputasyonlarda dolaşımı olmayan parmaklara amputasyon uygulandı.BULGULAR: En sık karşılaşılan hasarlanma tipi, amputasyonlar ve kompleks yumuşak doku defektleri idi. Diğer hasarlanmalar içerisinde, kırıklar, kısmi amputasyonlar ve cilt defektleri yer almakta idi. Yirmi olguda cilt defekti kısmi kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı ve fonksiyonel sonuçlar iyi idi. Kompleks yumuşak doku hasarlanması olan 40 olguda cilt defekti flep ile kapatıldı. Fonksiyonel sonuçlar bu olguların 30’unda iyi ve 10’unda orta idi. Tam amputasyon olan 50 parmak da hasarlanmadan hemen sonra revaskülarizasyon denendi ancak olguların hepsinde başarısızlıkla sonuçlandı. Fonksiyonel sonuçlar olguların 40’ında iyi, 5’inde orta ve 5’inde kötü idi. Bütün kırıklar 6 hafta içerisinde iyileşti ve kemik iyileşmesi ile ilgili komplikasyon gözlenmedi. SONUÇ: Bu ciddi el yaralanmalarında agresif debridman, kırık redüksiyonu ve erken yumuşak doku örtümü temel tedavi yöntemleridir.

Anahtar Kelimeler: Kazalar, tarım; çocuk; traktöre bağlı el yaralanmaları; yaralanma/cerrahi.

Severe hand injuries in children related to farm tractors: a report of 70 cases

Güzin Yeşim Özgenel, Selçuk Akın, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Mesut Özcan
Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Medicine Faculty Of Uludağ University, Bursa, Turkey

BACKGROUND: The purpose of this study was to review tractor-related childhood hand injuries. METHODS: Seventy children (53 males, 17 females; range 1 to 11 years) were admitted to our unit. Patients were analyzed according to sex, age, pattern of injury, type of treatment and functional results. The first step of the treatment included extensive debridement and irrigation. Patients with complex tissue defects were treated with multi-stage reconstruction procedures. Patients with amputations or partial amputations were treated with amputation of the devascularized digits. RESULTS: The most common injuries were amputations and complex tissue defects. Other types of injuries were fractures, partial amputations and skin defects. In 20 cases, skin defects were covered with split-thickness skin grafts and the functional results were good. In 40 cases with complex soft tissue injuries, skin defects were covered with flaps. The functional results were good in 30 and fair in 10. In 50 digits with complete amputations, attempts at revascularization immediately after injury failed in all patients. The functional results were good in 40, fair in 5 and poor in 5. All fractures healed in 6 weeks and no complications related with bone healing were observed. CONCLUSION: The concepts of aggressive debridement, fracture reduction, and early soft tissue coverage are central to the care of these hand injuries.

Keywords: Accidents, agriculture; child; tractor-related hand injuries; wounds/surgery.

Güzin Yeşim Özgenel, Selçuk Akın, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Mesut Özcan. Severe hand injuries in children related to farm tractors: a report of 70 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 299-302

Sorumlu Yazar: Güzin Yeşim Özgenel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce