p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi bildirilerinin değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 318-322

V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi bildirilerinin değerlendirilmesi

Turgut Deniz1, Meral Saygun2, Tayfun Sahiner3, Fatih Ağalar3, Korhan Taviloğlu4, Kaya Yorgancı5, Cemalettin Ertekin4
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kırıkkale
3Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kırıkkale
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
5Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi’nde sunulan bildiri özetlerinin öz yazım kılavuzuna uygunluğu değerlendirildi; demografi, metodoloji ve yazım tekniği yönünden incelendi. GEREÇ-YÖNTEM: Kongre kitapçığındaki 451 bildiri değerlendirmeye alındı. Değerlendirilen parametreler; çalışmanın türü ve içeriği, çalışmanın yapıldığı kurumlar, yazar sayısı, başlık kullanımının uyumluluğu, yapısal öz kullanımı, sözcük sayısı, dilin akıcılığı, uygun istatistiksel değerlendirme ve sonuç-öz ilişkisiydi. BULGULAR: Çalışmaların %49’u retrospektif, %29’u olgu sunumuydu. Bildirilerin %33’ü izole organ yaralanması, %26’sı tek sistem yaralanması, %24’ü çoklu sistem yaralanmasına ilişkindi. Çalışmaların %43’ü üniversite, %38’i devlet hastanesi kökenliydi. Çalışmaların %40’ı genel cerrahiyle ilgiliydi, %29’u ise multidisiplinerdi. Çalışmalardaki ortalama yazar sayısı 5,6±1,8 idi; üniversite ve devlet hastaneleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0,001). Bildirilerin %91’inde yapısal öz vardı, %57’si 100-250, %42’si ise 250-500 sözcük içermekteydi. Çalışmaların %73’ü akıcı olarak değerlendirildi. Tüm bildirilerin %19’unda istatistiksel yöntem uygulandığı belirlendi. Bildirilerin çoğu akıcı idi. İstatistiksel analiz uygulama yönünden üniversite ve devlet hastaneleri arasında anlamlı fark saptandı (p=0,001). Sonuç-öz ilişkisi bildirilerin %71’inde yeterli olarak değerlendirildi. SONUÇ: Bildiri özeti yazma konusunda bazı sorunlarımızın olduğu saptanmıştır. Yapısal öz kullanımı, akıcılık ve yazım kurallarına uyumu artırmaktadır. Özellikle çoklu yaralanlamaları irdeleyen klinik çalışmalar ve deneysel çalışmalar özendirilmeli, bu yönde araştırmalar teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bildiri özetleri, özyazım kuralları; yazım.

The evaluation of abstracts presented at the 5th Congress of National Trauma and Emergency Surgery

Turgut Deniz1, Meral Saygun2, Tayfun Sahiner3, Fatih Ağalar3, Korhan Taviloğlu4, Kaya Yorgancı5, Cemalettin Ertekin4
1Department of Emergency Medicine, Kirikkale University School of Medicine, Kirikkale / Turkey
2Department of Public Health, Kirikkale University School of Medicine, Kirikkale / Turkey
3Department of General Surgery, Kirikkale University School of Medicine, Kirikkale / Turkey
4Department of General Surgery, İstanbul University School of Medicine, İstanbul / Turkey
5Department of General Surgery, Hacettepe University School of Medicine, Ankara / Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate demographics, methodological data and writing style of abstracts presented at the 5th Congress of National Trauma and Emergency Surgery. METHODS: Study design, institutions and number of authors, appropriateness of the title, use of a structured abstract, word count, fluency, accuracy of the statistical evaluation, and conclusion-abstract accordance were assessed in 451 abstracts. RESULTS: Nearly 49% of abstracts were retrospective and 29% were case reports in design. 33%, 26%, and 24% of abstracts were related to isolated organ, single system and multi-system injuries, respectively. Approximately two-fifths of presentations were university-based. Approximately one-third of presentations were multidisciplinary in origin. The mean number of authors was 5.6±1.8, and a statistical significance was found between abstract contributions from university versus other hospitals (p=0.001). Three-fourths of the abstracts had an appropriate title and 91% were structured. Word count was 100-250 in 57% and 250-500 in 42% of abstracts. Statistical analysis was used in only 19% of abstracts. Most of the abstracts were fluent. Conclusion-abstract accordance was present in 71% of the abstracts. CONCLUSION: Our results indicate there are some deficiencies in the abstract writing process. The use of a structured abstract may intensify fluency and compliance to abstract writing guidelines. Clinical studies regarding multi-traumatized patient groups and experimental studies should be encouraged.

Keywords: Abstracts, guideline; writing.

Turgut Deniz, Meral Saygun, Tayfun Sahiner, Fatih Ağalar, Korhan Taviloğlu, Kaya Yorgancı, Cemalettin Ertekin. The evaluation of abstracts presented at the 5th Congress of National Trauma and Emergency Surgery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 318-322

Sorumlu Yazar: Turgut Deniz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe