p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Suda boğulma ile sonuçlanan trafik kazaları [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1115-1121 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.35915

Suda boğulma ile sonuçlanan trafik kazaları

Hüseyin Cetin Ketenci1, Sait Özsoy2, Halil Ilhan Aydoğdu3, Mehmet Altınok3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Rize
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara
3Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul

AMAÇ: Trafik kazaları en sık ölüm nedenleri arasındadır. Suda boğulmaların ise küçük bir kısmının trafik kazaları ile ilişki bulunmaktadır. Çalışmanın yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki karayolları deniz, akarsu ve göletlere oldukça yakın mesafededir. Çalışmada; 2009–2016 yılları arasında trafik kazası sonrasında otopsileri yapılan ve suda boğulma sonucu öldüğü tespit edilen olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2009–2016 yılları arasında yapılmış otopsilerin raporları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Adli kayıtların incelenmesi sonucunda 2009–2016 yılları arasında merkezimizde otopsisi yapılan 7124 olgudan 41’inin (%0.57) ölümü-nün suda boğulma ile sonuçlanan trafik kazası sebebiyle gerçekleştiği görüldü. Kazaya karışan araçların %73.2’si (n=30) akarsudan, %17.1’i gölden (n=7) ve %9.7’si denizden (n=4) çıkartıldı. Otuz dokuz olgunun tamamında primer ölüm sebebinin “suda boğulmaya bağlı asfiksi” olduğu tespit edildi. Yedi olguda (%17.1) ölüme etki eden diğer sebepler travmatik intrakraniyal kanamalar, dört olguda (%9.7) medulla spinalis hasarı, iki olguda (%4.9) akciğer yaralanmasıydı.
TARTIŞMA: Çalışmada trafik kazası sonrasında travma ile suda boğulmanın tipik otopsi bulgularının bir arada bulunabildiği tespit edildi. Bu tip olay-larda, trafik kazası gibi travmatik bir köken olsa da; suda boğulmaların tek başına ölüm nedeni olabileceği görüldü. İnceleme aşamasında travmatik bulguların yanında kimyasal ve mikroskobik incelemelerin, olay yeri bulguları ve tanık ifadeleri ile birlikte ele alınmasının gerekliliği ortaya konuldu.

Anahtar Kelimeler: Boğulma, otopsi; trafik kazası.

Drowning in submerged cars caused by traffic accidents

Hüseyin Cetin Ketenci1, Sait Özsoy2, Halil Ilhan Aydoğdu3, Mehmet Altınok3
1Department of Forensic Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize-Türkiye
2Department of Forensic Medicine, Health Sciences University Gulhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
3The Council of Forensic Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Traffic accidents are among the most common causes of death. A small proportion of drownings are associated with traffic accidents. The roads in the Eastern Black Sea Region, where the study was conducted are fairly close to the seas, rivers, and ponds. This study aims to evaluate the cases who underwent autopsies after the traffic accident between 2009 and 2016 and who were found to have died as a result of drowning.
METHODS: A retrospective examination was made of the autopsy reports in the period 2009–2016.
RESULTS: As a result of the examination of forensic reports, from a total of 7124 autopsies performed in our center between 2009 and 2016, 41 (0.57%) were seen to be due to death in a traffic accident that resulted in drowning. Of the vehicles involved in the ac-cidents, 30 (73.2%) were retrieved from a river/stream, 7 (17.1%) from a lake, and 4 (9.7%) from the sea. In all 39 cases, the primary cause of death was determined as asphyxia related to drowning. Other reasons affecting death were traumatic intracranial bleeding in 7 (17.1%) cases, medulla spinalis injury in 4 (9.7%), and pulmonary injury in 2 (4.9%).
CONCLUSION: It was determined in the study that the typical autopsy results of trauma and drowning after a traffic accident could coexist. Drowning alone could be the cause of death, even though there was a traumatic origin such as a traffic accident in such cases. It was revealed that chemical and microscopic examinations should be handled together with crime scene results and eyewitness statements in addition to traumatic results during the examination phase.

Keywords: Autopsy, drowning; traffic accident.

Hüseyin Cetin Ketenci, Sait Özsoy, Halil Ilhan Aydoğdu, Mehmet Altınok. Drowning in submerged cars caused by traffic accidents. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1115-1121

Sorumlu Yazar: Halil Ilhan Aydoğdu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce