p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Önkol damar onarımlarının değerlendirilmesi: Arter onarımı ile ilişkili fonksiyonel sonuçlar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 117-121 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.36080

Önkol damar onarımlarının değerlendirilmesi: Arter onarımı ile ilişkili fonksiyonel sonuçlar

Musa Kemal Keleş1, Tekin Şimşek2, Veysel Polat3, Engin Yosma2, Ahmet Demir2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Tek damar yaralanması sonrası önkol damar onarımlarında, çalışan ve tıkalı arter onarımlarının geç dönem sonuçlarını karşılaştıran az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmadaki amacımız önkol damar onarımlarının geç dönem sonuçlarını QuickDASH skoru ve renkli Doppler ultrason ile karşılaştırmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yüz altmış altı ön kol arter yaralanması olan hastalar tarandı. Aynı yaralanması olan 30 hasta (ulnar arter, ulnar sinir ve fleksör zon beş tendon yaralanması) renkli Doppler ve QuickDASH skorlaması için geri çağrıldılar.
BULGULAR: Hastalar renkli Doppler sonuçlarına göre iki gruba ayrıldılar; çalışan damarı olanlar (grup 1) ve tıkalı damarı olanlar (grup 2). Bu iki grubun QuickDASH skorları arasında istatistiksel analiz yapıldı. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Grup 1’de (24.27) grup 2’ye (36.34) göre daha düşük QuickDASH skoru vardı. Bu çalışan damarı olan hastalarda daha iyi sonuç alındığını göstermekteydi.
TARTIŞMA: Sonuç olarak, vasküler onarım yapılan hastalarda daha iyi fonksiyonel sonuç alınabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel sonuçlar, önkol yaralanması, sinir yaralanması, soğuk intoleransı; vasküler yaralanma.

Evaluation of forearm arterial repairs: Functional outcomes related to arterial repair

Musa Kemal Keleş1, Tekin Şimşek2, Veysel Polat3, Engin Yosma2, Ahmet Demir2
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Dışkapı Yildirim Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Plastic Surgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun-Turkey
3Department of Radiology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun-Turkey

BACKGROUND: There are few studies of single forearm arterial injury repair that compare long-term results of intact and obliterated forearm arterial repair. Aim of the present study was to compare long-term results of forearm arterial repair using Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (QuickDASH) score and color Doppler ultrasound (CDUS).
METHODS: Records of
166 consecutive patients with forearm arterial injury were reviewed, and 30 patients with same injury (ulnar artery, ulnar nerve, and tendon injuries at flexor zone V) were called back for CDUS and QuickDASH scoring. Patients evaluated with CDUS were divided into 2 groups according to results: patent vessels (Group 1) and obliterated vessels (Group 2), and statistical analysis was performed to compare QuickDASH scores of groups.
RESULTS: Difference in QuickDASH scores was statistically significant: Group 1 had lower score (24.27) than Group 2 (36.34), indicating better outcome in patients with patent vessels.
CONCLUSION: Vascular repair that achieved vessel patency led to better functional outcome with lower QuickDASH score and less cold intolerance.

Keywords: Cold intolerance, forearm injury, functional outcome, nerve injury; vascular injury.

Musa Kemal Keleş, Tekin Şimşek, Veysel Polat, Engin Yosma, Ahmet Demir. Evaluation of forearm arterial repairs: Functional outcomes related to arterial repair. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 117-121

Sorumlu Yazar: Musa Kemal Keleş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce