p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Akut subdural hematomda mortaliteye etki eden faktörler: Dekompresif kraniyektomi faydalı mıdır? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 147-153 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.48079

Akut subdural hematomda mortaliteye etki eden faktörler: Dekompresif kraniyektomi faydalı mıdır?

İlhan Yılmaz1, Devrimsel Harika Ertem2, Mustafa Kılıç1, Kadir Altaş1, Muyassar Mirhasilova1, Burak Ozdemir1, Osman Tanriverdi3, Adem Yilmaz1
1Sisli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Sisli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
3Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye.

AMAÇ: Hızlı tanı ve agresif nöroşirürjik müdahalelere rağmen, akut subdural hematom (ASH), yüksek morbidite ve mortalite oranlarına neden olmaktadır. Kraniyotomi ve dekompresif kraniyektomi (DK) gibi cerrahi prosedürler etkili görünmemelerine rağmen, ASH’nin tedavisinde tercih edilen yaklaşım halen tartışmalıdır. Bu yazıda, DK uygulanan ASH hastalarında mortalite ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2012’den 2017’ye kadar 60 aylık bir dönemde ASH tanılı 93 olgunun mortalite, Glasgow Koma Skoru (GKS), demografik özellikleri, klinik ve radyolojik özellikleri değerlendirildi. Mortaliteyi öngörmede lojistik regresyon modelleri kullanıldı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 59.82±19.49 (dağılım, 16–88) olan 65 erkek ve 28 kadın olgu alındı. On altı hasta (%17.2) ameliyatı takiben hayatını kaybetti. İleri yaş (p=0.007) ve düşük GKS skorları (p=0.022) mortalite oranları üzerinde anlamlı bulundu. Ortalama hematom kalınlığı 15.46±5.73 mm, orta hat kaymasının ortalaması 9.90±4.84 mm idi. ADSH hastalarında mortalite oranı aşırı orta hat kayması (p=0.011, r=0.262) ve yaş (p=0.022, r=0.237) ile pozitif korelasyon gösterdi. Orta hat kayması ≥10 mm olan ve hematom kalınlığı ≥15 mm olan hastalarda mortalite oranı ile anlamlı bir ilişki vardı (p=0.014, p=0.039). Ayrıca travma, subaraknoid, epidural ve intrakranial hemoraji komorbiditeleri, kompresyon kırıkları ve kontüzyonun etiyolojisi anlamlı olarak korelasyon göstermedi.
TARTIŞMA: Bulgularımız, DK’nin 65 yaş üzeri hastalarda ve GKS skoru <6 olanlarda daha yüksek mortalite oranları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Orta hat kaymasının ≥10 mm ve hematom kalınlığının ≥15 mm ve üzerinde olması mortalite ile anlamlı derecede ilişkilidir. Çalışmamız DK’nin ileri orta hat kaymasını önlemede yardımcı olabileceği ve kraniotomi ile kıyaslandığında daha düşük bir mortaliteyle birlikte olduğu sonucunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut subdural hematom, dekompresif kraniektomi; mortalite; sonuç.

Factors associated with mortality in acute subdural hematoma: Is decompressive craniectomy effective?

İlhan Yılmaz1, Devrimsel Harika Ertem2, Mustafa Kılıç1, Kadir Altaş1, Muyassar Mirhasilova1, Burak Ozdemir1, Osman Tanriverdi3, Adem Yilmaz1
1Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Neurology, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Bakırköy Training and Research Hospital For Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Despite rapid diagnosis and aggressive neurosurgical intervention, acute subdural hematoma (ASDH) is a severe type of head injury that can result in high morbidity and mortality. Although surgical procedures, such as craniotomy and decompressive craniectomy (DC), can be effective, the preferred approach for treating an ASDH remains controversial. The aim of this report was to evaluate factors associated with mortality in patients with ASDH and determinants of outcome in those with ASDH who underwent DC.
METHODS: The demographic details and clinical and radiological characteristics of a total of 93 patients with ASDH who underwent DC during a 60-month period from 2012 to 2017 were evaluated to determine the effect on mortality and any association with the Glasgow Coma Scale (GCS) score recorded on arrival.
RESULTS: Sixty-five male and 28 female subjects with a mean age of 59.82±19.49 years (range: 16–88 years) were included in the study. Sixteen patients (17.2%) died following the surgery. Older age (p=0.007) and lower GCS scores (p=0.022) were statistically significantly associated with the mortality rate. The mean hematoma thickness was 15.46±5.73 mm, and the mean midline shift was 9.90±4.84 mm. The mortality rate was positively correlated with an excessive midline shift (p=0.011; r=0.262) and age (p=0.022; r=0.237) in patients with ADSH. A midline shift of ≥10 mm and a hematoma thickness of ≥15 mm was significantly associated with mortality (p=0.014; p=0.039). The etiology of the trauma; comorbidities of subarachnoid, epidural, or intracranial hemorrhage; compression fractures; or contusions were not significantly correlated.
CONCLUSION: The results indicated that there was a higher mortality rate among older patients and those with a GCS score of <6 on arrival. A midline shift of ≥10 mm and a hematoma thickness of ≥15 mm were significantly related to mortality. Our study supports the conclusion that DC may help prevent further midline shift and be associated with a lower mortality rate compared with a craniotomy.

Keywords: Acute subdural hematoma, decompressive craniectomy; mortality; outcome.

İlhan Yılmaz, Devrimsel Harika Ertem, Mustafa Kılıç, Kadir Altaş, Muyassar Mirhasilova, Burak Ozdemir, Osman Tanriverdi, Adem Yilmaz. Factors associated with mortality in acute subdural hematoma: Is decompressive craniectomy effective?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 147-153

Sorumlu Yazar: Devrimsel Harika Ertem, Türkiye
Makale Dili: İngilizce