p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - Mart 2019
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçan modelinde ezilme tipi yaralanma sonrasında gelişen tendon yapışıklıklarının önlenmesinde Hyalobarrier Gel ve Seprafilm’in etkinliği
Effects of Hyalobarrier gel and Seprafilm in preventing peritendinous adhesions following crush-type injury in a rat model
Emel Yurdakul Sıkar, Hasan Ediz Sıkar, Hüsamettin Top, Ahmet Cemal Aygıt
PMID: 30892673  doi: 10.5505/tjtes.2018.54007  Sayfalar 93 - 98

2.
Talidomid ve etanersept’in lipopolisakkarite maruz bırakılan septik sıçanlarda terapötik etkileri
The therapeutic effects of thalidomide and etanercept on septic rats exposed to lipopolysaccharide
Nevin İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan
PMID: 30892678  doi: 10.5505/tjtes.2018.68473  Sayfalar 99 - 104

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Bilgisayarlı tomografi anjiyoda, posterior disk cerrahisinde önemli vasküler yapıların morfometrik analizi
Morphometric analysis of significant vascular structures in posterior disc surgery with computed tomography angiography
Emre Muhittin Altunrende, Elif Evrim Ekin
PMID: 30892671  doi: 10.5505/tjtes.2018.49274  Sayfalar 105 - 110

4.
Ketamin ve lidokainin erişkinlerde turnike kaynaklı iskemi-reperfüzyon hasarından sonra serbest radikal üretimi üzerine etkileri
The effects of ketamine and lidocaine on free radical production after tourniquet-induced ischemia-reperfusion injury in adults
Kevser Peker, Selmin Ökesli, Aysel Kıyıcı, Cemile Deyişli
PMID: 30892676  doi: 10.5505/tjtes.2018.63439  Sayfalar 111 - 117

5.
Apendiksin nöroendokrin tümörü: Bir kurumun 12 yıllık sonuçları
Neuroendocrine tumor of the appendix: Twelve years of results from a single institution
Seracettin Eğin, Gülçin Kamalı, Sedat Kamalı, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Semih Hot, Dursun Özgür Karakaş
PMID: 30892667  doi: 10.14744/tjtes.2019.38283  Sayfalar 118 - 122

6.
Akut apandisitte apendiks sferisite indeksinin perforasyon tahmininde tanıya katkısı
Contribution of the appendix sphericity index in predicting perforated acute appendicitis
Mehmet Şirik, İbrahim İnan
PMID: 30892666  doi: 10.5505/tjtes.2018.29266  Sayfalar 123 - 128

7.
Komplike apandisit: Laparoskopik apandektominin risk faktörleri ve sonlanımları – çok merkezli geniş çaplı Pol-LA kohort çalışmasının (Polonya Laparoskopik Apandektomi) sonuçları
Complicated appendicitis: Risk factors and outcomes of laparoscopic appendectomy – Polish laparoscopic appendectomy results from a multicenter, large-cohort study
Michal Pedziwiatr, Anna Lasek, Michal Wysocki, Judene Mavrikis, Piotr Mysliwiec, Maciej Bobowicz, Wojciech Karcz, Maciej Michalik, Wojciech Makarewicz, Piotr Major, Mateusz Rubinkiewicz, Tomasz Stefura, Jakub Kenig, Malgorzata Polanska-Plachta, Pol-LA Polish Laparoscopic Appendectomy
PMID: 30892680  doi: 10.5505/tjtes.2018.80103  Sayfalar 129 - 136

8.
Bilgisayarlı tomografi traktografinin sırt/flank delici-kesici alet yaralanmalarının değerlendirilmesindeki rolü
Role of computed tomography tractography in evaluation of back/flank stab wounds
Talha Sarigoz, Yusuf Sevim, Inanc Samil Sarici, Omer Topuz, Tamer Ertan
PMID: 30892682  doi: 10.5505/tjtes.2018.88107  Sayfalar 137 - 141

9.
Böbrek nakli sonrası gelişen enkapsüle periton sklerozunda cerrahi tedavi: Tek merkez deneyimi
Surgical treatment of post-transplant encapsulating peritoneal sclerosis: A single-center experience
Adem Bayraktar, Ali Fuat Kaan Gök, Selman Emiroğlu, Hüseyin Bakkaloğlu
PMID: 30892663  doi: 10.14744/tjtes.2019.04838  Sayfalar 142 - 146

10.
Akut subdural hematomda mortaliteye etki eden faktörler: Dekompresif kraniyektomi faydalı mıdır?
Factors associated with mortality in acute subdural hematoma: Is decompressive craniectomy effective?
İlhan Yılmaz, Devrimsel Harika Ertem, Mustafa Kılıç, Kadir Altaş, Muyassar Mirhasilova, Burak Ozdemir, Osman Tanriverdi, Adem Yilmaz
PMID: 30892670  doi: 10.5505/tjtes.2018.48079  Sayfalar 147 - 153

11.
Gebe hastalarda akut kolesist tedavisi: Tek merkez deneyimi
Management of Acute Cholecystitis During Pregnancy: A Single Center Experience
Bora Barut, Fatih Gönültaş, Ali Fuat Kaan Gök, Tevfik Tolga Şahin
PMID: 30892681  doi: 10.5505/tjtes.2018.82357  Sayfalar 154 - 158

12.
Yetişkinlerde üst gastrointestinal sistemde yabancı cisim yutma ve gıda takılmasına yaklaşım: Kesitsel bir çalışma
Management of foreign body ingestion and food impaction in adults: A cross-sectional study
İsmail Okan, Ahmet Akbaş, Mustafa Küpeli, Abdullah Özgür Yeniova, Mehmet Esen, Zeki Özsoy, Mehmet Fatih Daşıran, Emin Daldal
PMID: 30892677  doi: 10.5505/tjtes.2018.67240  Sayfalar 159 - 166

13.
Motosiklet kazalarında kafa ve omurga yaralanmaları: Hastane tabanlı bir çalışma
Cranial and spinal injuries in motorcycle accidents: A hospital-based study
Çağatay Özdöl, Tolga Gediz, Kamran Aghayev
PMID: 30892669  doi: 10.14744/tjtes.2019.46116  Sayfalar 167 - 171

14.
Travmatik korneal skarlı hastalarda penetran keratoplasti
Penetrating keratoplasty in patients with traumatic corneal scarring
Dilay Özek, Özlem Evren Kemer, Mehmet Önen, Emine Esra Karaca
PMID: 30892664  doi: 10.5505/tjtes.2017.18949  Sayfalar 172 - 176

15.
Akut nekrotizan pankreatitin erken tahmininde artmış immatür granülosit yüzdesinin rolü
Role of increased immature granulocyte percentage in the early prediction of acute necrotizing pancreatitis
Yılmaz Ünal, Aziz Mutlu Barlas
PMID: 30892679  doi: 10.14744/tjtes.2019.70679  Sayfalar 177 - 182

16.
Majör travma hastalarında atlanmış yaralanmanın saptanmasında kemik taramalarının geçerliliği
Validity of bone scans to detect missed injury in patients with major trauma
Maru Kim, Tae Hwa Hong, Hang Joo Cho
PMID: 30892674  doi: 10.5505/tjtes.2018.55068  Sayfalar 183 - 187

17.
Subakut ve geç dönem açık kırıklı alt ekstremite yaralanmalarında serbest doku ile rekonstrüksiyonların karşılaştırılması
Comparison of subacute and delayed free flap reconstruction in the treatment of open lower extremity fractures
Hakan Arslan, Anıl Demiröz
PMID: 30892665  doi: 10.5505/tjtes.2018.28302  Sayfalar 188 - 192

18.
IL-8 seviyesi travmatik beyin hasarının klinik ve radyolojik durumunda bir gösterge midir?
Is IL-8 level an indicator of clinical and radiological status of traumatic brain injury?
Ömer Polat, Özhan Merzuk Uçkun, Cengiz Tuncer, Ahmet Deniz Belen
PMID: 30892675  doi: 10.14744/tjtes.2019.59845  Sayfalar 193 - 197

OLGU SUNUMU
19.
Yıldırım çarpması kaynaklı akut akciğer hasarı: Olgu sunumu
Lightning-strike-induced acute lung injury: a case report
Melahat Uzel Şener, Ali Demir, Alp Şener
PMID: 30892668  doi: 10.5505/tjtes.2018.41861  Sayfalar 198 - 201

20.
Bir çocukta travmatik göz küresi luksasyonu için başarılı bir cerrahi girişim olgusu: Işığın algılamasından tam bir görme keskinliğine
A successful case of surgical intervention for traumatic globe luxation in a child: From light perception to full visual acuity
Alireza Zandi, Mohsen Pourazizi, Pouriya Radmanesh, Mohammad-hasan Alemzadeh-ansari
PMID: 30892672  doi: 10.5505/tjtes.2018.50240  Sayfalar 202 - 204