p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Gebe hastalarda akut kolesist tedavisi: Tek merkez deneyimi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 154-158 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.82357

Gebe hastalarda akut kolesist tedavisi: Tek merkez deneyimi

Bora Barut1, Fatih Gönültaş1, Ali Fuat Kaan Gök2, Tevfik Tolga Şahin1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Malatya,Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İstanbul,Türkiye

AMAÇ: Gebe hastalarda akut kolesistit tedavisi zordur. Bu çalışmanın amacı merkezimizde akut kolesistit nedeniyle ameliyat edilen gebe hastalarda laparoskopik kolesistektominin etkinliğinin araştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2010 ve 2018 yılları arasında merkezimizde akut kolesistit nedeniyle tedavi edilen 20 hasta değerlendirmeye alındı. Bu hastalardan sadece bir tanesi merkezimizde takiplerine gelmedi, kalan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, akut olesistit ile ilişkili radyolojik ve laboratuvar parametreleri, hastanede kalış, tekrar başvuru oranları ve erken eylem oranları geriye dönük olarak analiz edildi.
BULGULAR: Ortanca yaş 29.5 (21–46) yıldı. Ortanca gebelik haftası 20 (6–32) hafta idi. Altı (%30) hastaya indeks yatışta laparoskopik kolesistektomi gerçekleştirildi. Erken kolesistektomi yapılan hastalarda safra kesesi duvar kalınlığı, lökosit sayısı, CRP, ALT, AST, ALP, GGT konzervatif izlenen hastalara göre daha fazla idi (p<0.05). Bunun yanında erken cerrahi uygulana grupta tekrar başvuru ve hastanede yatış süresi daha az olarak gözlendi(p<0.05). Preterm eylem erken kolesistektomi ve konzervatif izlem grubunda sırasıyla %0 ve %28.5 olarak bulundu (p>0.05).
TARTIŞMA: Erken cerrahi uygulanan hastaların karaciğer fonksiyon ve kolestatik testleri daha fazla olmasına ve enflamatuvar belirteçleri daha yüksek olmasına rağmen kolesistektomi güvenle gerçekleştirilmiştir. Konzervatif izlem grubunda daha uzun hastanede yatış ve daha fazla preterm eylem oranı gözlenmiştir. Dolayısı ile gebelerde akut kolesistitte tedavide cerrahi güvenli ve etkindir.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, gebelik; koledokolitiazis; kolelitiazis.

Management of Acute Cholecystitis During Pregnancy: A Single Center Experience

Bora Barut1, Fatih Gönültaş1, Ali Fuat Kaan Gök2, Tevfik Tolga Şahin1
1Department of General Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: This study aimed to present to evaluate the results of two different approaches in the management of acute cholecystitis
during pregnancy: immediate surgery and delayed surgery following conservative management.
METHODS: In this study, 20 pregnant women who were treated in our clinic for acute cholecystitis between 2010 and 2018 were included
in the analysis. Demographic characteristics, parameters related with acute cholecystitis (gallbladder wall thickness, laboratory
data), duration of hospitalization, readmission rates, and preterm labor rate were retrospectively evaluated.
RESULTS: The median age was 29.5 years. The median gestational week was 20 (6–32) weeks. Laparoscopic cholecystectomy was
performed in 6 (30%) patients on admittance. When compared with the conservative management group, patients who received immediate
surgery had higher gallbladder wall thickness. WBC count, and CRP, ALT, AST, ALP, and GGT levels (p<0.05). Furthermore,
readmission rate and duration of hospitalization were lower in the patients who underwent immediate surgery (p<0.05). The preterm
labor rate in conservative management and immediate surgery groups were 28.5% and 0%, respectively (p>0.05).
CONCLUSION: In this study, even though these patients had thicker gallbladder wall and higher inflammatory markers suggesting
severe inflammation, the outcome of early surgery was better than conservative management. Although the characteristics of the
conservative management group was more favorable, complication rate seemed to be high.

Keywords: Acute cholecystitis, choledocholithiasis, cholelithiasis; pregnancy.

Bora Barut, Fatih Gönültaş, Ali Fuat Kaan Gök, Tevfik Tolga Şahin. Management of Acute Cholecystitis During Pregnancy: A Single Center Experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 154-158

Sorumlu Yazar: Bora Barut, Türkiye
Makale Dili: İngilizce