p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Majör travma hastalarında atlanmış yaralanmanın saptanmasında kemik taramalarının geçerliliği [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 183-187 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.55068

Majör travma hastalarında atlanmış yaralanmanın saptanmasında kemik taramalarının geçerliliği

Maru Kim, Tae Hwa Hong, Hang Joo Cho
Travma Cerrahisi Bölümü, Uijeongbu St. Mary’s Hastanesi, Kore Katolik Üniversitesi, Cheonbo-ro Uijeongbu-si-Güney Kore

AMAÇ: Majör travma hastalarında yaralanmaları atlamak kolaydır. Yazarlar, kemik taramalarının atlanmış yaralanmaların sayısını azaltacağı varsayımında bulunmaktadır. Ancak majör travma hastalarında kemik taramalarına ait yeterli kanıt yoktur. Bu çalışmanın amacı kemik taramalarının başlıca sonuçlarını tanımlamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2013 ila Aralık 2013 arasında majör travma hastalarının tıbbi kayıtları gözden geçirildi ve kemik taramaları yapılan hastaların kayıtları incelendi. Daha önce değerlendirilmemiş yoğun tutulum gösteren sıcak noktalar direkt radyografiyle kontrol edildi. Daha önceki değerlendirmelerden farklı olarak kemik taramalarında yoğun tutulum gösteren lezyonlar bilgisayarlı tomografi taramalarıyla kontrol edildi. Kemik taramalarının sonuçları direkt radyografi ve bilgisayarlı tomografi taramalarının sonuçlarıyla birlikte analiz edildi Duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif öngördürücü değerler hesaplandı.
BULGULAR: Bu dönem içinde 115 majör travma hastası kemik taramalarından geçirildi. Kemik taramalarının duyarlılık ve öngördürücü değerleri yüksek düzeylerdeydi (sırasıyla, %98.48–%86.54 ve %96.30–%82.93). Kemik taramaları atlanmış 16 kırık olgusuna tanı konuldu.
TARTIŞMA: Kemik taramaları yüksek bir duyarlılık ve negatif öngödücü değere sahiptir. Daha fazla sayıda geniş çaplı çalışma majör travma çalışmalarında kemik taramalarının majör travma hastalarında kullanımına daha fazla geçerlilik kazandırabilir.

Anahtar Kelimeler: Atlanmış yaralanma, kemik taraması, travma; üçüncü araştırma.

Validity of bone scans to detect missed injury in patients with major trauma

Maru Kim, Tae Hwa Hong, Hang Joo Cho
Department of Trauma Surgery, Uijeongbu St. Mary’s Hospital, The Catholic University of Korea, Cheonbo-ro Uijeongbu-si - South Korea

BACKGROUND: It is easy to miss injuries in patients with major trauma (MT). The authors hypothesized that bone scans (BSs) would reduce the number of missed injuries. However, there was not enough evidence on BS in patients with MT. The purpose of the present study was to identify the basic results of BS in patients with MT.
METHODS: The medical records of patients with MT between January 2013 and December 2013 were reviewed. Patients who underwent a BS were enrolled in the study. Hot-uptake lesions without previous evaluation were checked by X-ray. Hot-uptake lesions on BSs that differed from previous evaluations were checked by computed tomography (CT) scans. The results of BSs were analyzed along with the results of X-ray and CT scans. The sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value (NPV) were calculated.
RESULTS: There were 115 patients with MT who received BS during the study period. The sensitivities were high on average (98.48–86.54). In addition, the NPVs were high (96.30–82.93). There were 16 cases of hidden fracture diagnosed after a BS.
CONCLUSION: BS showed high sensitivity and high NPV. Further large-scale studies might add more validity to the use of BS in patients with MT.

Keywords: Bone scan, missed injury, tertiary survey; trauma.

Maru Kim, Tae Hwa Hong, Hang Joo Cho. Validity of bone scans to detect missed injury in patients with major trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 183-187

Sorumlu Yazar: Hang Joo Cho, South Korea
Makale Dili: İngilizce