p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery IL-8 seviyesi travmatik beyin hasarının klinik ve radyolojik durumunda bir gösterge midir? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 193-197 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.59845

IL-8 seviyesi travmatik beyin hasarının klinik ve radyolojik durumunda bir gösterge midir?

Ömer Polat1, Özhan Merzuk Uçkun2, Cengiz Tuncer1, Ahmet Deniz Belen2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Düzce
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Travmatik beyin hasarının enflamatuvar bir süreci de içerdiği anlaşılması üzerine içerisinde sitokinlerin yer aldığı çalışmalar artmıştır. Bu çalışmada amaç kafa travması geçiren hastalarda interlökin (IL)-8 düzeyinin klinik durum ve radyolojik bulgularla ilişkisinin araştırılması ve tartışılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastane verilerinden kafa travması nedeniyle başvurmuş hastaların klinik bulguları ve yapılmış olan laboratuvar sonuçları incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, mevcut klinik bulguları, Glaskow Koma Skoru (GKS), travma nedeni, beyin tomografi sonuçları, biyokimyasal laboratuvar incelemeleri ile ilgili tüm verileri kaydedildi. Hastalar GKS’ye göre üç gruba ayrıldı; Grup I: GKS ≥13; Grup II: GKS = 9–12; Grup III: GKS = 3–8.
BULGULAR: Çalışmada yer alan hastaların 23’ü (%76.7) erkek, 7’si (23.3) kadındı. Hastaların 17’si (%56.7) düşme, 8’i (%26.7) trafik kazası ve 5’i (%16.7) darp nedeniyle başvurmuş idi. Üç grupta 10’ar hasta yer almaktaydı. GKS arttıkça IL-8 değerlerinin daha düşük olduğu gözlendi. Gruplar için ortalama IL-8 düzeyleri Grup I = 1.2 pg/mL, Grup II = 6.6 pg/mL ve Grup III = 4.7 pg/mL olarak tespit edildi, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.147). IL-8 değerlerinin tomografi bulguları anormal olan hastalarda anlamlı olarak yükseldiği gözlendi (p=0.023).
TARTIŞMA: Travmatik beyin hasarında ortaya çıkan klinik ve radyolojik durumunu izlemekte IL-8’in yararlı bir belirteç olabileceği düşünülmekle birlikte, beyin hasarının tüm aşamalarında IL-8 ölçümlerinin değerlendirildiği ve uzun dönem prognoz takiplerinin kaydedildiği, daha geniş hasta serileriyle yapılmış çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Glaskow Koma Skoru, interlökin; travmatik beyin hasarı.

Is IL-8 level an indicator of clinical and radiological status of traumatic brain injury?

Ömer Polat1, Özhan Merzuk Uçkun2, Cengiz Tuncer1, Ahmet Deniz Belen2
1Department of Neurosurgery, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce-Turkey
2Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Since understanding the fact that traumatic brain injury includes an inflammatory process, the number of studies of cytokines has increased. The objective of this study was to analyze and discuss the association of interleukin (IL)-8 level with the clinical and radiological status of patients with head trauma.
METHODS: Patients who were admitted to our hospital due to head trauma were included in the study. Findings of clinical and laboratory examinations were analyzed. Data regarding patient age, gender, available clinical findings, Glasgow Coma Scale (GCS) score, trauma cause, brain tomography findings, and biochemical laboratory test results were recorded. The patients were divided into 3 groups according to their GCS score: Group I: GCS ≥13, Group II: GCS = 9–12, and Group III: GCS = 3–8.
RESULTS: A total of 23 (76.7%) patients were male and 7 (23.3%) were female. Overall, 17 (56.7%) patients were admitted due to a fall, 8 (26.7%) due to a traffic accident, and 5 (16.7%) due to assault. Each group comprised 10 patients. As the GCS score increased, the IL-8 level decreased. The mean IL-8 level was 1.2 pg/mL in Group I, 6.6 pg/mL in Group II, and 4.7 pg/mL in Group III; however, there was no statistically significant difference between the groups (p=0.147). Moreover, the IL-8 level was significantly greater in patients who demonstrated an abnormal tomography finding (p=0.023).
CONCLUSION: IL-8 may be a beneficial indicator for monitoring the clinical and radiological status of traumatic brain injury. Nonetheless, studies of larger cohorts in which IL-8 levels are measured at all stages of brain injury and follow-up of long-term prognosis are warranted.

Keywords: Glasgow Coma Scale, interleukin; traumatic brain injury.

Ömer Polat, Özhan Merzuk Uçkun, Cengiz Tuncer, Ahmet Deniz Belen. Is IL-8 level an indicator of clinical and radiological status of traumatic brain injury?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 193-197

Sorumlu Yazar: Ömer Polat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce