p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Bilgisayarlı tomografi anjiyoda, posterior disk cerrahisinde önemli vasküler yapıların morfometrik analizi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 105-110 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.49274

Bilgisayarlı tomografi anjiyoda, posterior disk cerrahisinde önemli vasküler yapıların morfometrik analizi

Emre Muhittin Altunrende1, Elif Evrim Ekin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Lomber disk cerrahisi başta olmak üzere spinal bölgeye yönelik tüm prosedürlerde damar yaralanmaları nadir görülmekle birlikte hayati öneme sahiptir. Biz çalışmamızda abdominal aortaya yönelik bilgisayarlı tomografi anjiyo (BTA) çekilen hastalarda iliak arter ve venin seyrini, intervertebral disk mesafeleri ile olan ilişkilerini morfometrik olarak araştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma geriye dönük olarak yapıldı. Herhangi bir nedenle BTA çekilen 100 hasta çalışmaya alındı. Hastaların BTA incelemelerinde aort bifurkasyonu (AB), sağ ve sol kommon iliak arter (R/LCIA) ve ven (R/LCIV), kommon iliak arter bifurkasyonunun (CIAB) lokalizasyonu araştırıldı. Bu vasküler yapıların spinal vertebra body (VB) ve interverteral disk seviyesinde (IDL) lokalizasyonu, anterior longitudinal ligaman (ALL) ile aralarında yağ plan olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: L4-5 IDL’de RCIA %51 saat 12 hizasında ve %67 oranında ALL ile arasında RCIV bulunmaktaydı. LCIA %72 saat 1 hizasında ve %47 ALL’ye yapışık, %11 arada yağ planı mevcut iken %14 arada LCIV bulunmaktaydı. RCIV %92 saat 11 hizasında yerleşmekte, %97 ALL ile arasında yağ plan bulunmamaktaydı. LCIV %80 saat 11-12 hizasında, %18 transvers olarak saat 12-1-2 boyunca yerleşmekte ve hastaların tümünde ALL ile arasında yağ plan bulunmamakta, ALL’ye yakın yerleşimliydi. LCIA L4-5 IDL ALL’ye RCIA göre daha uzaktır (p<0.001). L5-S1 IDL’de RCIA %63 saat 10 hizasında ve %63 oranında ALL ile arasında yağ plan bulunmamaktaydı. LCIA, %72 saat 2 hizasında, %92 ALL ile arasında LCIV bulunmaktaydı. RCIV %95 saat 9-10 hizasına yerleşmekte, %60 ALL ile arasında yağ plan bulunmaktaydı. LCIV, %96 saat 1–2 hizasında yerleşmekte, %92 ALL arasında yağ plan bulunmamakta, ALL’ye yakın yerleşimliydi. RCIA L5-S1 IDS ALL’ye LCIA göre daha uzaktır (p<0.001). CIV’ler L4-5 IDS ALL uzaklıkları açısından fark yoktur (p=0.08). L5-S1 IDL RCIV ALL’ye LCIV’ye göre daha uzaktır (p<0.001).
TARTIŞMA: L4-5 IDL RCIA orta hatta ve sağa 30°’lik açı içerisinde yerleşmekte, ALL ile aralarında LCIV bulunmakta, bu seviyede olan bir damar yaralanması vene veya arter-ven kompleksine bağlı olma olasılığı yüksektir. L5-S1 IDL ise LCIA sola 60° hizasında, LCIV ile birlikte ALL’ye çok yakın konumlanmıştır. CIA’lar ALL ile aralarında yağ plan bulunması ve ALL’ye uzaklığı karşılaştırıldığında L4-L5 IDL’de RCIA (p<0.001), L5-S1 IDL’de LCIA (p<0.001) ALL’ye uzak yerleşimliydi ve daha korunaklı bir pozisyonda olduğu söylenebilir. LCIV’nin L4-5 ID seviyesi boyunca ALL’ye yapışık ve transvers ilerleyebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İyatrojenik vasküler yaralanma, iliak arter yaralanması; lomber disk cerrahisi; spinal cerrahi.

Morphometric analysis of significant vascular structures in posterior disc surgery with computed tomography angiography

Emre Muhittin Altunrende1, Elif Evrim Ekin2
1Department of Neurosurgery, Health Science University, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Radiology, Health Science University, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Vascular injuries, which are rarely seen in all spinal area procedures, especially lumbar disc surgery, are vitally important. The relationship between the course of the iliac artery and vein and intervertebral disc distance was studied morphometrically in patients who had undergone computed tomography angiography for abdominal aorta.
METHODS: This study was carried out retrospectively. A total of 100 patients who had undergone computed tomography angiography participated in the study. The aorta bifurcation, right and left common iliac artery (R/LCIA) and vein (R/LCIV), and the location of the common iliac artery bifurcation were investigated. The location of these vascular structures at the level of the spinal vertebral body and at the intervertebral disc level, determination of a fat plane between them, and the anterior longitudinal ligament (ALL) were analyzed.
RESULTS: At the L4-5 intertransversarius dorsalis (IDL), the RCIV was determined to be at the 12 o’clock position RCIA in 51% of cases and between the ratio of 67% ALL. The LCIA was at the 1 o’clock position in 72% and adjacent to the ALL in 47%. The RCIV was located in the 11 o’clock position and there was no fat plane between the RCIV and the ALL in 92%. In 80%, the LCIV was located at the 11-12 o’clock position and in 18% transversely along the 12-1-2 o’clock region. There was no fat plane between the LCIV and the ALL in any patient. At the L5-S1 IDL, the RCIA was observed at the 10 o’clock position in 63%, and there was no fat plane between the RCIA and the ALL. The LCIA was at the 2 o’clock position in 72% and the LCIV was between the ALL and the LCIA in 92%. The RCIV was located at the 9-10 o’clock position in 95% and no fat plane was found between the ALL and the RCIV in 60%. The LCIV was located at the 1-2 o’clock position in 96% and there was no fat plane between the LCIV and the ALL in 92%; it was located close to the ALL.
CONCLUSION: The L4-5 IDL RCIA was located at the midline and at a 30° angle position. The LCIV was located between them. The L5-S1 IDL located at LCIA left at 60° position was quite close to ALL with LCIV. When the distance from the ALL was compared and the frequency of fat planes between the ALL and the CIAs are considered, it can be noted that the RCIA in the L4-L5 IDL (p<0.001) and the LCIA in the L5-S1 IDL (p<0.001) were located remotely and in a more protected position. It should be kept in mind that the LCIV can progress along the L4-5 ID level, adjacent to the ALL, as well as transversely.

Keywords: Iatrogenic vascular injury, iliac artery injury; lumbar disc surgery; spinal surgery.

Emre Muhittin Altunrende, Elif Evrim Ekin. Morphometric analysis of significant vascular structures in posterior disc surgery with computed tomography angiography. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 105-110

Sorumlu Yazar: Emre Muhittin Altunrende, Türkiye
Makale Dili: İngilizce