p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Talidomid ve etanersept’in lipopolisakkarite maruz bırakılan septik sıçanlarda terapötik etkileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 99-104 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.68473

Talidomid ve etanersept’in lipopolisakkarite maruz bırakılan septik sıçanlarda terapötik etkileri

Nevin İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbibiyokimya Ana Bilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Bu çalışmada lipopolisakkaritle (LPS) indüklenmiş sıçan sepsis modelinde talidomid ve etanersept’in terapötik etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Otuz adet erkek Wistar Albino sıçan; Kontrol, LPS, LPS+Talidomid, LPS+Etanersept ve LPS+Talidomid+Etanersept olmak üzere beş gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 1 mL %0.9’luk salin solüsyonu intraperitoneal (i.p.) olarak verildi. Endotoksik tedavi için sıçanlara LPS (Escherichia coli 0111: B4 (5 mg/kg), tek doz) i.p. olarak enjekte edildi. Terapötik grupları oluşturmak için talidomid (0.5 mg/kg) ve etanersept (1 mg/kg) i.p. olarak uygulandı. Hepatik doku tümör nekroz faktör-α (TNF-α), interlökin-6 (IL-6), hücreler arası adezyon molekülü-1 (ICAM-1) ve platelet-türevli büyüme faktörü (PDGF) düzeyleri ELISA yöntemiyle, malondialdehid (MDA) düzeyi ile toplam oksidan kapasitesi (TOS) uygun yöntemler kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: In vivo sonuçlar, kontrol ile karşılaştırıldığında LPS uygulanmış hayvanlarda karaciğer TNF-α, IL-6, ICAM-1, PDGF, MDA ve TOS düzeylerinin arttığını gösterdi. Karaciğer dokularının analiziyle, biyokimyasal değişiklikler desteklendi ve talidomid ve etanersept’in terapötik rolünü kanıtladı. Septik hayvanların bu tedavi ajanlarıyla tedavi edilmesiyle seçilen proenflamatuvar sitokinler, anjiyogenik faktörler ve reaktif oksijen parametrelerinde kayda değer bir düşüş gözlendi.
TARTIŞMA: Seçilen terapötik ajanların tedavisini takiben sitokin dengesinin ve oksidan durumunun normale döndürülmesi, talidomid ve etanersept’in sepsisin yıkıcı etkilerinden kaçınmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etanersept, lipopolisakkarit; sepsis; talidomid.

The therapeutic effects of thalidomide and etanercept on septic rats exposed to lipopolysaccharide

Nevin İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan
Department of Medical Biochemistry, Firat University Faculty of Medicine, Elazığ-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate the therapeutic effects of thalidomide and etanercept on lipopolysaccharide (LPS)-induced sepsis in a rat model.
METHODS: Thirty male Wistar Albino rats were divided into 5 groups: Control, LPS, LPS+Thalidomide, LPS+Etanercept, and LPS+Thalidomide+Etanercept. The control group was given a 1 mL intraperitoneal (i.p.) injection of 0.9% saline solution. For endotoxic treatment, the rats were injected with a single i.p. dose of LPS (Escherichia coli 0111: B4 (5 mg/kg). Thalidomide (0.5 mg/kg) and etanercept (1 mg/kg) were administered i.p. to the therapeutic groups. Hepatic tissue tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) and platelet-derived growth factor (PDGF) levels were determined by enzyme-linked immunosorbent assay and malondialdehyde (MDA) levels and total oxidant status (TOS) were measured using appropriate methods.
RESULTS: In vivo results exhibited elevated liver tissue TNF-α, IL-6, ICAM-1, PDGF, MDA, and TOS levels in the LPS-treated animals compared with the controls. The analysis of liver tissue supported the findings of biochemical alterations and indicated a therapeutic role for thalidomide and etanercept. Treatment of septic animals with these agents resulted in a remarkable decrease in the selected proinflammatory cytokines, angiogenic factors, and reactive oxygen parameters.
CONCLUSION: Restoration of cytokine balance and oxidant status to normal levels following treatment with selected therapeutic agents suggests that thalidomide and etanercept can help to avoid the potentially devastating effects of sepsis.

Keywords: Etanercept, lipopolysaccharide; sepsis; thalidomide.

Nevin İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan. The therapeutic effects of thalidomide and etanercept on septic rats exposed to lipopolysaccharide. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 99-104

Sorumlu Yazar: Nevin İlhan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce