p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Sıçanlarda oluşturulan kontrolsüz hemorajik şok modelinde ılık sıvı ile soğuk sıvı resüsitasyonlarının karşılaştırılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 287-293 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.50487

Sıçanlarda oluşturulan kontrolsüz hemorajik şok modelinde ılık sıvı ile soğuk sıvı resüsitasyonlarının karşılaştırılması

Serkan Dilmen1, Mehmet Eryılmaz2, Salih Müjdat Balkan3, Muhittin Serdar4, Murat Durusu2, Ali Osman Yıldırım5, Sanem Aslıhan Dilmen6
1GATA Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
2GATA Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
3Özel TOBB ETÜ Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara
4Acıbadem Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara
5GATA Haydarpaşa Asker Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
6Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

AMAÇ: Bu çalışma, sıçanlarda oluşturulan kontrolsüz hemorajik şok (HŞ) modelinde, soğuk sıvı resüsitasyonunun yaşam süresi, kanama miktarı, kanama hızı, hemodinami, hipotermi, koagülopati, asit-baz dengesi, hematokrit, laktat ve baz defisit üzerine etkilerini, ılık sıvı resüsitasyonunun etkileriyle karşılaştırmak için planlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada ketamin ve ksilazinle anestezi altına alınan 29 sıçanın dalağında, vasküler ve parankim yaralanması ile HŞ modeli oluşturuldu. Hemorajik şokun 30. dakikasında, sıçanlara randomize olarak, 14.5 ml/kg dozunda %0.9 NaCl solüsyonu, 24 ºC sıcaklıkta (Grup 1, n=9) ve 4 ºC sıcaklıkta (Grup 2, n=10) 20 dakika süreyle intravenöz infüze edildi. Grup 1 ve 2’nin tedavi etkinliği, sıvı tedavisi uygulanmayan grupla (Grup 3, n=10) karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak veriler, ortalama±standart sapma olarak hesaplandı. İstatistiksel analiz için SPSS for Windows 15.0 programı, Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U-testi ve Kaplan-Meier prosedürü kullanıldı. P≤0.05 olduğunda, istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Soğuk sıvı resüsitasyonu kanama miktarını, kanama hızını, asidozu, hipotermiyi, laktatı, baz defisitini artırarak ve de kan basıncını, hematokriti düşürerek yaşam süresini kısaltmıştır.
TARTIŞMA: Travmada sıvı resüsitasyonu ile ilgili olarak; hangi sıvının, hangi sıcaklıkta, hangi miktarda ve ne kadar sürede verileceğini inceleyen birçok deneysel ve klinik çalışmaların planlanmasına büyük ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemorajik şok, intravenöz soğuk sıvı, sıçan, sıvı resüsitasyonu.

Comparison of warm fluid and cold fluid resuscitation during uncontrolled hemorrhagic shock model in rats

Serkan Dilmen1, Mehmet Eryılmaz2, Salih Müjdat Balkan3, Muhittin Serdar4, Murat Durusu2, Ali Osman Yıldırım5, Sanem Aslıhan Dilmen6
1Department of Cardiovascular Surgery, GATA Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Department of Emergency Medicine,GATA Medical Faculty, Ankara, Turkey
3Department of General Surgery, TOBB ETU Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Biochemistry, Acıbadem University, Ankara, Turkey
5Department of Emergency Medicine, GATA Haydarpasa Military Hospital, Istanbul, Turkey
6Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: This study was designed to compare the effects of resuscitation with cold and warm fluid on survival time, rate and volume of hemorrhage, hemodynamics, hypothermia, coagulopathy, acid-base balance, hematocrit, lactate, and base deficit during uncontrolled hemorrhagic shock (HS) model in rats.
METHODS: HS model was created with splenic vascular and parenchymal injury in 29 rats under ketamine and xylazine anesthesia. Thirty minutes after the hemorrhage, the rats were randomized to receive 14.5 mL/kg 0.9% sodium chloride solution at either 24ºC (Group 1; n=9) or 4ºC (Group 2; n=10) for 20 minutes. Groups 1 and 2 were compared with group that did not receive fluid (Group 3; n=10). Statistical data were represented as mean±SD. SPSS for Windows, Version 15.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) software, Bonferroni-adjusted Mann-Whitney U test and Kaplan-Meier procedure were used to perform statistical data analysis. P value of ≤0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Cold fluid resuscitation decreased survival time due to increased rate and volume of hemorrhage, acidosis, hypothermia, lactate, and base deficit and decreased blood pressure and hematocrit.
CONCLUSION: There is a great need for further experimental and clinical trials on fluid resuscitation in trauma in order to define which fluid should be administered, temperature of the fluid, quantity to be delivered, and duration.

Keywords: Fluid resuscitation, hemorrhagic shock, intravenous cold fluid, rat.

Serkan Dilmen, Mehmet Eryılmaz, Salih Müjdat Balkan, Muhittin Serdar, Murat Durusu, Ali Osman Yıldırım, Sanem Aslıhan Dilmen. Comparison of warm fluid and cold fluid resuscitation during uncontrolled hemorrhagic shock model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 287-293

Sorumlu Yazar: Serkan Dilmen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce