p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Yüksekten düşme olgularında mortaliteye neden olan faktörler [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 445-449 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.50724

Yüksekten düşme olgularında mortaliteye neden olan faktörler

Muzaffer Akkoca, Serhat Tokgöz, Kerim Bora Yılmaz, Sümeyra Güler, Melih Akıncı, Şener Balas, Harun Karabacak, Mehmet Saydam
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada vücut kitle indeksi (VKİ) ve Travma Derecesi Skorlama Sistemi’nin yüksekten düşme nedeniyle ameliyat edilen hastaların mortalite oranları üzerindeki rolü araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük çalışma, Ocak 2008 ile Aralık 2016 tarihleri arasında yüksekten düşme nedeniyle başvuran ve ameliyat edilen, çoklu travmalı 45 ardışık erişkin hastayı içermiştir. Hastalar mortalite ve yaşayan gruplarına ayrılmıştır (n=10, n=35, sırasıyla). Gruplar yaş, cinsiyet, kilo, düşme nedeni, düşme yüksekliği, düşme yeri, VKİ, Travma Skorları (Injury Severity Score [ISS], New Injury Severity Score [NISS], Glasgow Coma Scale [GCS], Abbreviated Injury Score [AIS], Revised Trauma Score [RTS]), hastanede kalış süresi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, boy veya düşme nedeni açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken (p>0.05), kilo ve VKİ değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.01). Gruplar arasında hastanede kalış süresi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından (p<0.01), ISS, NISS, GCS, AIS ve RTS skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA: Bu çalışmada, yüksekten düşme sonucu travma ile başvuran hastaların vücut ağırlığı ve VKİ’nin mortalite üzerine etkisi objektif olarak gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, Travma Skoru; vücut kitle indeksi; yüksekten düşme.

Mortality determiners for fall from height cases

Muzaffer Akkoca, Serhat Tokgöz, Kerim Bora Yılmaz, Sümeyra Güler, Melih Akıncı, Şener Balas, Harun Karabacak, Mehmet Saydam
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study was to investigate the role of body mass index (BMI) and trauma severity score systems on the mortality rates of patients undergoing surgery due to falls from height.
METHODS: This retrospective study included 45 consecutive adult patients with multitrauma who were admitted and operated on due to a fall from height between January 2008 and December 2016. Patients were divided into mortality and recovery groups (n=10 and n=35, respectively). The groups were compared in terms of age, gender, weight, cause of the fall, height of the fall, location of the fall, BMI, trauma scores (Injury Severity Score [ISS], New Injury Severity Score [NISS], Glasgow Coma Scale [GCS], Abbreviated Injury Score [AIS], Revised Trauma Score [RTS]), hospital stay, and postoperative complications.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the two groups in terms of age, gender, and height or cause of the fall (p>0.05), whereas there was a statistically significant difference with respect to weight and BMI values (p<0.01). A statistically significant difference was determined between the groups in terms of hospital stay and postoperative complications (p<0.01) and ISS, NISS, GCS, AIS, and RTS scores (p<0.05).
CONCLUSION: The effect of weight and BMI on the mortality rate of patients presenting with trauma as a result of a fall from height was objectively demonstrated in the present study.

Keywords: Body mass index, fall from height; mortality; Trauma Score.

Muzaffer Akkoca, Serhat Tokgöz, Kerim Bora Yılmaz, Sümeyra Güler, Melih Akıncı, Şener Balas, Harun Karabacak, Mehmet Saydam. Mortality determiners for fall from height cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(5): 445-449

Sorumlu Yazar: Muzaffer Akkoca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce